गोंयांत आतां मेरेन 37.6 इंच पावसाची नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केप्यां सगल्यांत चड 53.22 इंच पावस आतां मेरेन पडिल्लो

पणजीः राज्यांत सध्या पावसाचो नेट वाडला. पूण फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदूं आतां मेरेन 1.43 इंच उण्या पावसाची नोंद जाल्या. पोरूं 1 जून ते 2 जुलय ह्या एका म्हयन्यांत 39.03 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. अंदूं वयल्या काळांत आतां मेरेन 37.6 इंच पावसाची
नोंद जाल्या. ताका लागून फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदूं पावस उणो पडला. आतां मेरेन केपें केंद्रांत सगल्यांत चड म्हणल्यार 53.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पेडणें केंद्रांत 45.66 इंच पावसाची नोंद जाल्या. 20 जून पसून पावसाचो नेट वाडला. कांय वाठारांनी पावसान इंचाचो अर्दशेंकडो पुराय केला. केप्यां सगल्यांत चड 53.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांगें सगल्यांत उणो 30 इंच पावस पडला. हरशीं वाळपयंत सगल्यांत चड पावस पडटालो. अंदूं आतां मेरेन 35.07 इंच पावसाची नोंद जाल्या.
मॉन्सूनाचो एक म्हयनो पुराय जाला. पूण फावोश्या प्रमाणांत पावसाक नेट ना. आतां मेरेन गोंयांत फक्त 37.60 इंच पावसाची नोंद
जाल्या. फाटल्या सप्तकांत पावसान नेट धरिल्लो. पूण उपरांत ताचो नेट उणो जालो. अजून न्हंयांक हुंवार येवंक ना.
राजधानी पणजेंत 38.30 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या पयल्याच पावसान राजधानी पणजेंतले रस्ते उदकापोंदा वचपा गेल्यात.
डांबर व्हांवून गेल्ल्यान जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. अशीच गोंयभरच्या रस्त्यांची स्थिती जाल्या.

■ म्हापशें 36.68
■ पेडणें 45.66
■ फोंडें 35.07
■ पणजी 38.30
■ पोरणें गोंय 33.15
■ सांखळी 30.28
■ वाळपय 35.07

पावस (इंचांत)
■ काणकोण 41.76
■ दाबोळी 37.01
■ मडगांव 32.14
■ मुरगांव 41.57
■ केपें 53.22
■ सांगें 30
पोरणें गोंय आतां मेरेन 33.15 इंच पावस पडला. फुडल्या दोन दिसांत पावसाचो नेट वाडटलो. 4 जुलय ते 6 जुलय मेरेन हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट जारी केला.