गोंयांत ‘अ‍ॅप’ टॅक्सी सेवा नाका

पत्रकार परिशदेंत उलयतना चेतन कामत. कुशीक टॅक्सी चालक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अखील गोंय टॅक्सी चालकांनी केलो विरोध

सरकार टॅक्सी सेवा सोपोवंक पळयता; आमी पर्यटकांक लुटनात: टॅक्सी चालक

पणजी: सरकारान गोंयांत अ‍ॅपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवा हाडपाचो जो निर्णय घेतला, ताका अखील गोंय टॅक्सी चालकांनी विरोध केला. आमी मिटर बसोवन गाडी चलोवपाक तयार आसात. पूण अ‍ॅप आदारीत टॅक्सी सेवा गोंयांत हाडची न्हय अशें टॅक्सी चालकांनी काल (सोमारा) आझाद मैदानार आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें.

टॅक्सी वेवसाय हो गोंयचो एकसुरो परंपरीक वेवसाय. सरकार आतां तो बंद करपाची पावलां उबारता. हाचे पयलीं टॅक्सींक मिटर बसोवंक सांगिल्लें. आतां ओला उबर ही अ‍ॅप आदारीत टॅक्सी सेवा गोंयांत हाडून आमचो टॅक्सी वेवसाय सोंपोवंक पळयता. मुख्यमंत्री टॅक्सीकार लुटत आशिल्ल्याचो आरोप करतात. पूण टॅक्सीकारा परस राजकारण्यांच्या बँक खात्यांतली रक्कम पळोवची असो आरोप चेतन कामत हांणी केलो.

टॅक्सी चालकांनी खूबशे फावटी आपल्या मागण्यां खातीर आंदोलन केलें. पूण कांयच साद्य जालें ना. गोंयांत कोरोना काळांत टॅक्सी वेवसाय मेटाकुटेक आयिल्लो. आमी पर्यटकांक लुट्टात असो आरोप आमचेर जाता. पूण आमी पर्यटकांक लुटनात. फाटलीं खूबशीं वर्सां हो वेवसाय सुरू आसा. कांय पर्यटकांक मिटर नाका आसता. पूण सरकारान मिटर बसोवपाची सक्ती आमचेर केल्या. खूबशा टॅक्सी चालकांनी मिटर बसयल्यात. कांय जाणांक अनुदान मेळ्ळें जाल्यार कांय जाणांक अजून मेळिल्लें ना. पूण आतां ही अ‍ॅप आदारीत सेवा गोंयांत हाडपाचो निर्णय जो सरकारान घेतला ताका मात आमचो विरोध आसा अशें चेतन कामतीन म्हणलें.

आमचो हो प्रस्न अधिवेशनांत सोडोवचो. आंदोलनां, मोर्चे व्हरून कांयच फायदो ना. जर सरकार ही अ‍ॅप आदारीत सेवा गोंयांत हाडटा आसत जाल्यार गोंयचे सगले टॅक्सीकार सरकाराक योग्य धडो शिकयतले. दरेक फावटी टॅक्सीकारांची सतावणूक केल्या. आमचो वेवसाय पूर्णपणान म मेटाकुटेक आयला. पूण आमी पर्यटकांक लुटनात. पूण सरकार चुकीचे आरोप आमचेर करता अशें टॅक्सी चालक योगेश गांवकारान सांगलें.