गोंयांचें केरळाचेर 7 विकेटीनी जैत अंदूचे रणजी सर्तींतलें पयलें जैतः इशान गडेकार, रोहीत रेडकार पर्जळ्ळे 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खेळां मेज
तिरुवनंतपुरमः गोंयांन रणजी क्रिकेट सर्तीतले आपले तिसरे मॅचींत पयल्या जैताची नोंद केली. गोंयांत सी गटांत येजमान केरळाक 7 विकेटींनी हारयलें. रणजी सर्तींत पदापर्णांत शेंकडो करपी इशान गडेकार मॅन ऑफ दी मॅच थारलो. तिरुवनंतपुरम हांगच्या सेंट झेवियर्स केसीए मैदानार जाल्ले हे मॅचींत गोंयच्या खेळगड्यांनी खेळाच्या सगल्या आंगांत केरळाचेर शेक गाजयलो. केरळान जैता खातीर दिल्ल्या 155 धांवड्याचो फाटलाव करतना गोंयांत फकत तीन विकेटी वोगडावन जैत मेळयलें. केरळाचो अंदूचे रणजी सर्तींतलीं ही पपली हार आसा जाल्यार गोंयांचें पयलें जैत आसा. गोंयां वतीन मोहीत रेडकारान केरळाच्या दुसऱ्या डावांत वट्ट 6 विकेटी घेतल्यो.
कॅप्टन संजू सॅमसन भारतीय पंगडा वांगडा आशिल्ल्यान केरळान ताचे गैरहाजेरेंत गोंयांक तोंड दिलें. संजूचे सुवातेर सिजोमन जोसेफान केरळाचें फुडारपण केलें. ताणे टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग केली आनी पयल्या डावांत 265 धांवड्यो केल्यो. 112 धांवड्यो करपी रोहम प्रेम आनी 46 धांवड्यो करपी सचीन बेबी केरळाचे बॅटिंगेत चमकले.  गोंयांन आपल्या पयल्या डावांत 311 धांवड्यो करून तांका फावो तशी जाप दिली. ओपनर इशान गडेकारान 105 धांवड्यो करून आपलें रणजी पदार्पण मनयलें. कॅप्टन दर्शन मिशाळान 43 धांवड्यांचें योगदान दिलें. केरळा वतीन जलज सक्सेनान 5 विकेटी घेतल्यो.
पयल्या डावांत 46 धांवड्यांनी फाटीं पडिल्ल्या केरळाची दुसऱ्या डावांत बॅटिंग गडगडली. फकत रोहन प्रेमान 70 धांवड्यो केल्यो. ताका वांगडो दिवपी दुसरो बॅट्समन ना जालो. 34 धांवड्यो करपी रोहन एस कुन्नमल आनी जलज सक्सेना हांणी पंगडाक मात्शें  साल्वार केलें. घरच्या मैदानार खेळटना केरळाचो दुसरो डाव 200 धांवड्यांत सोपलो.
गोंयांत मॅचीच्या चवथ्या दिसा जैता खातीर 156 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो. केरळाचो पंगड जैत हातास्तलो अशें तांच्या चाहत्यांक दिसतालें मात गोंयच्या खेळगड्यांनी तांका तशी संद दिली ना. तांणी पंगडाक जैता मेरेन व्हेलें. ओपनर इशान गडेकारान नाबाद 67 धांवड्यो करून गोंयचें  जैत सोपें केलें. गोंयचे आडचे हे मॅचीं पयलीं केरळ एलीस गट सींत पयले सुवातेर आशिल्लो. मात गोंयां कडल्यान घेतिल्ले हारीक लागून तांची ही सुवात वचपाक शकता. गोंयची फुडली मॅच 10 जानेवारीक पुद्दुचेरी आड जातली.
थोडे भितर स्कोरः केरळ : पयलो डाव : 265 आनी दुसरो डाव 200. गोंय पयलो डाव 311 आनी दुसरो डाव 3 बाद 157

इशान गडेकार परत पर्जळलो
पयल्या डावांत शेंकडो करपी इशानान परत एक फावट आपल्या पंगडा खातीर जबरदस्त कामगिरी केली. ताणे 4 चौके आनी 1 सक्यान नाबाद 67 धांवड्यो केल्यो. पयल्या डावांतूय इशानान गोंयच्या कोसळपी डावाक आकार दिवंन पंगडांत बरें स्थितींत हाडून पदापर्णात शेंकडो केल्लो. हे कामगिरीक लागून ताचो मॅन ऑफ दी मॅच म्हणून भोवमान केलो.

मोहीत रेडकराच्यो 6 विकेटी
आपली बॉलिंग आनी बॅटिंगेन सगल्याचें लक्ष ओडून घेवपी मोहीत रेडकारान हे मॅचींत आपले अश्टतासी खेळाची झलक दाखयली. गोंयच्या कोसळपी पडल्या डावांक ताणे 37 धांवड्याचो आदार दिलो आनी केरळाच्या दुसऱ्या डावांत 6 विकेटी घेवन गोंयां खातीर जैत सोपें केलें . ताणे हे मॅचींत वट्ट 7 विकेटी घेतल्यो.