गोंयच्या सरकारी शाळांचोदर्जो केन्ना सुदारतलो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षण हे खूप शक्तीशाली हत्यार , तुमी जग बदलू शकतात. जिणेक एक नवी दिका दिता ते शिक्षण. मनशाक बौधिक तशेच भावनीक आकार दिता ताका शिक्षण म्हणटात. मनातल्या असंख्य प्रश्नांक जाप म्हळ्यार शिक्षण. समाजाचो सगळ्यांत महत्वाचो घटक म्हळ्यार शिक्षण पद्धत.
बदल हो समाजा भीतर निरंतर घडत आसता. काय गजालींक मात हो अपवाद . गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गांवांगांवांनी सरकारी शाळा सुरू केल्यो म्हणून गोंयांन शैक्षणीक क्रांती घडली. गांवागांवांचे सर्वसामांन्य भुरगे ह्या सरकारी मराठी माध्यमांतल्यो शाळा आनी गुरू प्रामाणीकपणान शिकयताले. आयची परिस्थिती पळयल्यार दिसून येता की ह्या गावगिऱ्या सरकारी मराठी शाळांचो दर्जो सुदारूंक ना. वेंचणुकांक ह्या सरकारी शाळांनी सरकारी कर्मचारी येतले म्हणून साफसफाय करतात पूण उपरांत किते? ह्याच सरकारी मराठी माध्यमिक शाळांनी शिकून व्हड नांवां रूपाक पाविल्ले लोक आपल्या भुरग्यांक गांवांन असल्या सरकारी शाळांनी कित्याक दाखलो घेनात? ह्या लोकांचो सरकारी शाळांचेर विस्वास ना काय दोश ह्या लोकांच्या मानसिकतेचो? आपल्या स्टेटसाक ह्यो शाळा बरोबरीच्यो नात अशें काय जाणाचें विचार.
गांवांनी चड करून ग्रामीण वाठारांनी सरकारी शाळा बांदपाचो सरकाराचो मूळ उद्दीश्ट ग्रामीण भागातल्या, आदिवासी, मागास झोपडपट्टेंतल्या वनवासी अश्या वंचित समाजाक शिक्षणाची सवलत मेळची हे ध्येय आसलें. एक शिक्षणिक क्रांती म्हूण येता. कोणुच गोंयांत शिक्षणा पासून वंचित उरचो न्ही हे ध्येय. आपल्याच गांवान शाळा आसा म्हणटकच चड भुरगीं दाखलो घेतलीं. शाळा लागी अंतराचेर आनी मुफत. हें ध्येय खरेंच सफळ जालां? हय. पूण आज सरकारी शाळांची परिस्थिती बरीच बिकट जाल्या हाका जबाबदार कोण? सरकाराक दोश दिवन जावचेना. आमची जबाबदार नागरिक म्हूण काय जबाबदारी आसात. गोंयांत ज्यो गांवांनी सरकारी शाळा आसात तातूंन रस्त्याच्या वावराक कामगार आसात त्या भुरग्यांक दाखलो मेळटा? काय तांका घाटी बी असल्या विशेशणांनी हिणसायतात?
“राष्ट्रीय शैक्षणिक पाॅलिसी 2001” चे अंतर्गत ज्यो सरकारी शाळा स्थापना जाल्यात, ह्या पाॅलिसीन निवळ शब्दांनी नमूद केलां सगळ्यांक शिक्षणाचो समान अधिकार दिवचो तरी लेगीत कांय सरकारी शाळांनी असले भेद करपी वर्तन दिता. सरकारांच्या आर्थिक सहकार्यान चलपी प्रायव्हेट शाळाक जर शाळेचो दर्जो सांबाळपाक शिक्षण प्रशासन वेवस्था, विद्यार्थी हाचेर लक्ष दवरतात जाल्यार
ही सुस्थिती बाकी सरकारी शाळानी कित्याक?
फाटल्या दिसांनी एके सरकारी शाळेची बरीच चर्चा जाताली. एके सरकारी शाळेक पणजेच्या केसीनोन स्पाॅन्सर करून चकचकीत केली. सगळ्यांनी तुस्त तोखणाय करपा सारखी रचना. तुमी म्हणटले की सरकारी शाळा आनी इतली झगझगीत खंयच्या प्रायवेट स्कूला भशेन, तुस्त करपा सारके कितें आसा? हातूंन सरकारी शाळांक सरकाराचो आर्थिक पालव आसा मागीर परिस्थिती बिकट कित्याक? हाका कोण जबाबदार? काय शाळांक धड नळे नात. ह्या पावसान वर्गानी लेगीत उदक भरलेले दिसतलें. सरकारी शाळा बंद पडपाचे मूळ कारण कितें? भुरग्याची कमी संख्या. शिकलेल्या आनी पयशेकार लोकांक बिनसरकारी शाळांचें आरक्षण चड. गांवान सरकारी शाळा आसतनाय पयस शारांत बिनसरकारी शाळांनी भुरग्याक घालप. एक तरेच्यो भोगावळी. घरची परिस्थिती नाजुक आसा तरीय लोक आपल्या भुरग्याक बिनसरकारी शाळेंत घालता म्हणुन आपणुय तेच करपाक वतात. सरकारी शाळांच्या शिक्षकांनी जर थोडो आनीक उत्साह दाखोवपाची गरज आसा.
कितल्या सरकारी शाळांक आपलें स्वताचें मैदान आसा? गांवचे स्थानिक लोक कितें करतात? आपलीं भुरगीं जंय शिकतात थंय खेळामळाक जागे लेगीत दिनात. पूण तेंच तांकां धार्मिक कितें बांदकाम करपाक सुवात जाय जाल्यार आपली जागा लोक खोशयेन दान दितात. शिक्षणा खातीर दान करप हें पुण्याचें काम हें ह्या लोकांक कोण समजायतलो?
आमचें गोंय एक सुपुल्लें राज्य. शिक्षणान गोंयाक समृद्ध करतले जाल्यार गोंयच्या सरकारी शाळाचो दर्जो सुदारपाची गरज आसा. ह्या वावराक सरकारी अनुशासन, गावची पंचायत, माजी विद्यार्थ्यांची संगठना, पालक, शिक्षक सगळ्यांची जवाबदारी.
(लेखिका शिक्षिका आसात.)