गोंयच्या अधिकाऱ्यांक कळसा भंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाक मनाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः हालींच जाल्ले प्रवाहाचे बसकेंत गोंयच्या अधिकाऱ्यांक कळसा भंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाक कर्नाटकान मनाय केल्ल्याची म्हायती म्हादय बचाव आंदोलनाचे वकील भवानी शंकर गडनीस हांणी दिली. सोमारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार निर्मला सावंत हाजीर आशिल्ली. गोंयच्या अधिकाऱ्यांक हे आदीं न्यायालयान दिल्ले आदेश खबर नाशिल्ल्याचो आरोप लेगीत तांणी केलो.

गडनीस हांणी सांगलें, फेब्रुवारी 2009 त म्हादय बचाव आंदोलना वतीन ह्या प्रकरणांत एका निकालांत सर्वोच्च न्यायालयान गोंयच्या अधिकाऱ्यांक कळसा भंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाक परवानगी दिल्ली. न्यायमुर्ती के. जी. बाळकृष्णन आनी हेर न्यायमुर्तींच्या खंडपिटान हो आदेश दिल्लो. त्या वेळा वयले उच्चाधिकार समितीन लेलगीत हे विशींचो अहवाल सादर केल्लो. खरें म्हणल्यार प्रवाहांतल्या गोंयच्या अधिकाऱ्यांक हो आदेश खबर आसप अपेक्षीत आशिल्लें. मात सध्या ह्या प्रकरणांत काम करपी गोंयांतल्या अधिकाऱ्यांक हो न्यायालयीन आदेश खबर नाशिल्लो. तांकां हो आदेश खबर आशिल्लो जाल्यार ते कर्नाटकाचे मनायेक विरोध करपाचे. हो आदेश 2009 त दिल्लो. सध्या 2024 चालू आसा. हाचो अर्थ गोंय सरकार म्हादय सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या प्रस्नाचेर गंभीर ना, हे परतून एकदां सिद्ध जालां. सरकारी अधिकाऱ्यांक फक्त दिल्लीच्यो पिकनिको करप आनी प्रकरण फुडें धुकलपांत रस आसा, असो आरोप गडनीस हांणी केलो.

आमचे सारके संस्थेची मजत घेवचीः निर्मला सावंत

म्हादय खातीर सरकार फक्त एके तरेनूच यत्न करता. हे खातीर आमी कितलीशींच वर्सां झुजतात. आमचे कडेन न्यायालयाचे विवीध आदेश आसात. सध्याचे लडायेंत ते फायद्याचे थारूं येतात. आमी वेळावेळार सरकाराक सगळे आदेश आनी हेर म्हत्वाचीं कागदपत्रां दिल्यात. मात सरकारान ताची दखल घेवंक ना. म्हादयचो लडो जिखपाचो आसत जाल्यार फुडें सरून आमच्या सारकिल्ल्या संस्थांची मजत घेवपाक जाय, अशें निर्मला सावंत हांणी सांगलें.