गोंयचो डाव 223चेर सोंपलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुडुचेरी आड कालच्यान सुरू जाल्ले चार दिसांचे रणजी करंड सर्तीच्या एलीट क गटांतले मॅचींत येजमान गोंयचो पयलो डाव फकत 223 धांवड्यांचेर सोंपलो. ते उपरांत पयल्या दिसाचो खेळ थांबलो त्या वेळार पुडुचेरीन बिनबाद 17 धांवड्यो केल्ल्यो.

आपले चवथे मॅचींत केरळा आड जैत मेळयल्या उपरांत व्हडा आत्मविस्वासान घरच्या मैदानाचेर खेळपी गोंयच्या बॅट्समनां कडल्यान बऱ्या प्रदर्शनाची आस्त आशिल्ली. पूण, पुडुचेरी आड खेळटना गोंयच्या बॅट्समनांक बरें प्रदर्शन करपाक जमलें ना.

पुडुचेरीन टॉस जिखून गोंयाक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. ओपनर मंथन खुटकार आनी फाटले मॅचींत शेंकडो मारपी इशान गडेकार हांकां गोंयाक बरी सुरवात करून दिवपाक जमली ना.

पंगडाचो 28 धांवड्यो जाता थंय आसा. मंथन (11) बाद जालो. पुडुचेरी आड गोंयचे बॅट्समन संघर्श करतना दिसले.

मंथना उपरांत इशान 20 आनी सुयश प्रभुदेसाय 12 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. सिद्धेश लाडाक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. अशे तरेन गोंयची स्थिती 4 बाद 57 जाली. पूण, स्नेहल कवठणकार आनी एकनाथ केरकार हांणी पंगडाक भायर काडपाक सुरवात केली. दोगांयनी पांचवे विकेटी खातीर 60 धांवड्यांची भागिदारी केली. हे भागिदारींत एकनाथ केरकारान आक्रमक बॅटींग केली. स्नेहल कवठणकार पांच चवक्यांचे मजतीन 32 धांवड्यो करून बाद जालो. तो बाद जालो त्या वेळार पंगडाचो स्कोर 117 जाल्लो.

स्नेहल बाद जाल्या उपरात एकनाथान दर्शन मिशाळा वांगडा मेळून गोंयचो डाव मुखार व्हेलो. पूण, एकनाथ चड वगत खेळपट्टीचेर तग धरपाक शकलो ना. तो 41 धांवड्यो करून बाद जालो.

एके वटेन विकेटी पडत आशिल्ल्यो. पूण, दर्शनान सकयले सुवातेर बॅटींग करपी मोहित रेडकाराची साथ मेळ्ळी. आपल्या अश्टतासाच्या खेळा नेटार सगल्यांचीच मनां जिखपी मोहित रेडकारान हे मॅचींत लेगीत आपले बॅटिंगेन सगल्यांत प्रभावीत केलें. मोहितान दर्शना वांगडा मेळून आठवे विकेटी खातीर 48 धांवड्यांची भागिदारी केली. हे भागिदारीक लागून गोंयचो स्कोर 200 वयर पावलो. मोहित 32 धांवड्यो करून धांवबाद जालो. ते उपरांत गोंयचो डाव चड वगत तिगूंक ना. लक्ष्य गर्ग आनी ऋत्विक नायक हांच्या रुपान दोन विकेटी गोंयान रोखड्योच वगडायल्यो आनी अशे तरेन गोंयचो डाव 223 धांवड्यांचेर सोंपलो. मजगतीं, दर्शनान आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें 85 बॉलांनी चार चवक्यांचे मजतीन 50 धांवड्यो करून नाबाद रावलो. पुडुचेरी वतीन सागर उदेशीन सगल्यांत चड पांच विकेटी घेतल्यो.