गोंयचे ड्रायव्हर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत आनी भारतांतूय बी एक्सपर्ट ड्रायव्हर नात. जे कोण आसात तांकां आमी ओव्हरटेकिंग एक्सपर्ट म्हणपाक शकतात. दुचाकी आनी चार चाकी चलोवप्यांक कोणाकूच शिस्त ना. नेम कोण पाळिनात. खूब लोकांक तर नेम खबरूच नात. थोडी शिस्त आनी नेम जर तोंडांतल्यान खावपाक बी मेळटाले जाल्यार हांव लोकांक थोडे खावपाक दितलो आशिल्लों. जितलें जेवणांत मीठ घालतात तितलें तरी.

दुचाकीवाल्यांचें तर विचारूच नाकात. तशें ट्रॅफिक जॅम फकत चारचाकीवाल्यांचें जाता. दुचाकीवाल्यां खातीर तो स्टण्ट दाखोवपाचो प्लॅटफॉर्म आसता. गोश्ट फकत हॅलमॅटाची न्हय. खूब दुचाकीवाले सवका-सवका तीस-चाळीस स्पीडीन वतात. सामके मदींच चलयतात. हॉर्न मारल्यार हालय नात. दुसऱ्याकूय वचपाक दिनात. असल्यांनी मागीर अपघात जावपाची शक्यताय आसता खास करून जेन्ना हांकां चारचाकीवाले ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतात. दुचाकीवाल्यांनो, सवकास वचपाक म्हजो विरोध ना. पूण कुशींतल्यान चलयात न्ही. दाव्यांतल्यान वचात. खूपदां तर कांय दुचाकीवाले उजव्यान तर कांय दाव्यान वतात. मागीर चारचाकीवाल्यांक तांचे मदल्यान काडची पडटा. तेन्ना भंय की अचानक दुचाकीवाल्यान वाट बदल्ली जाल्यार?

कांय दुचाकीवाले कोलगेट झिगझॅग भाशेन चलयतात. कशेय वतात. म्हणटात न्ही – लहरों का सुकून तो सबको पसंद है, पर तूफ़ान से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और है। हे दुचाकी वाले ह्याच गटांत मोडटात. ओव्हरटेक करतात तें बरें आसा पूण अशेय रितीन करचें न्ही की चारचाकीवाल्यांक ताचो त्रास जातलो. तशे तुमी फास्ट चलयतात जाल्यार बरें आसा, पूण सांबाळून. ट्रकाची फाटली लायन याद करात – धीरे चलोगे तो बार-बार मिलेंगे, तेज़ चलोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे।

कांय लोक हेलमेट कोपराक लावन दुचाकी चलयतात. मागीर ते फुडल्यान येतात त्या लोकांक विचारतात – ‘मामा’ आसात रे मुखार?  मामा म्हळ्यारूच ट्रॅफिक पुलीस वा आर.टी.ओ. राविल्ले आसात जाल्यारूच मागीर कोपराक घाल्लें हॅलमॅट मुकुटा भाशेन तकलेर चडयतात. हॅलमॅट तुमचो जीव वाटावपाक घालप आसता, मामाचे फायनी पासून वाचपाक न्ही.

कांय लोक तर धोकादायक वळणार लेगीत ओव्हरटेक करतात. कांय दुचाकीवाले आनी चारचाकीवाले वळटना सायडलायट दिनात. कांय जाण वळचे दोन सेकेंड आदीं तर कांय जाण वळून जातगेर सायडलायट दितात. कांय जाण सायडलायट एक दितात आनी वळतात दुसरेच कडेन. म्हळ्यार दावी दितात, उजव्यान वळतात वा उजवी दितात आनी दाव्यान वळतात. कांय जाण उजवे कडेन वळटना उजवी सायडलायट दितात खरे पूण दाव्यान वचून रावतात. मागीर फाटल्यान वळून पळयतात कोण येता बी काय म्हणून. असल्यांनी तांकांय वेळ आनी हेरांकूय आबूज करतात. कांय लोकांची सायडलायट तर पुराय यात्रेंत चालू आसता. असल्यांनी अचानक फाटल्यान नवो कोणूय येता ताका कळना की फुडलो खरोच खंय वळपाचो आसा की चुकून ताची सायडलायट ऑन उरल्या. तुमकां जर फुडें दाव्यान वा उजव्यान वळपाचें आसा जाल्यार कमीत कमी 10-20 मीटर आदींच सायडलायट दियात. म्हळ्यार फाटल्यान येता ताका आदींच गणीत-हिशोब करून वाट काडपाक मेळटली. कांय लोक लेन बदलतना सायडलायट दिनात. कांय लोक तर वळणाचेर लेन चेंज करत आसतात. ते केन्ना खंयचे लेनींत चलयतात हाचो नेम ना. कांय लोक तर लेनीचे मदींच चलयतात जशे की स्पर्धा लागल्या, ती धवी लायन गाडयेचे सारकी मदीं येवपा जाय. हायवेचेर तर कांय जाण सवका एके लेनींत आनी दुसरो सवका दुसरे लेनींत चलयता. आनी पुराय रस्तो जॅम करतात. ओल्ड गोवा हायवेचेर तर खूपदां दुचाकीवाले चारचाकीवाल्यांचे लेनींत चलयतात. तांचें जणू तें चालतें-फिरतें ‘रास्ता रोको आंदोलन’. केन्नाय तर चारचाकी वाले दुचाकीवाल्यांचे लेनींत चलयतात. पयलीं बोरये रस्त्यार एक बोर्ड लायिल्लो – “धीरे चलाने वाले कृपया बाईं ओर से जाएँ।” पूण खूब खेपे बायाँ-दायाँ शब्द आयकून लोक आबूज जातात. बायाँ म्हळ्यार left या right? जशें दारार Pull-Push वाचून दोन सेकेण्ड विचार करचो पडटा कि ओडपाचो काय धुकळपाचो? तसलोच प्रकार हो. केन्नाय हिंदी आबूज करता तर केन्नाय इंग्लीश. सांगपाचे म्हळ्यार तुमी जर सवका वतात जाल्यार बरें आसा पूण दाव्यान चलयात. रावात! एक फावट नेम बी वाचात आं. ना जाल्यार फाल्यां म्हजेर घालशात की आदित्य भांगीन सांगिल्लें दाव्यान वचात म्हणून.

ट्रॅफिक जॅम आसतना कांय गाड्यो हळू-हळू फुडें वचून गॅप भरून काडटात. पयले खेपे अशें दिसता की ट्रॅफिक जॅम सुटलो काय म्हणून. भारतांत रुग्णवाहिकेक लेगीत पोलीस सुरक्षेची गरज आसा कारण लोक फुडें वचपाक वाटूच दिनात.

खूब दुचाकीवाले आपसांत उलयत चलयतात. थोडे लोक तर रस्त्याचे मदींच स्लो करतात नुस्तें पळोवपाक म्हणून. मातशें कुशीक रावपाक जाता न्ही? अशा लोकां खातीर एक वेगळो इंडिकेटर जाय पडटलो – नुस्तें पळोवपा खातीर स्लो केल्या! पूण जेन्ना सायडलायटूच दिनात तेन्ना आनी एक इंडिकेटर आनी दितले? कांय लोक सिगनल कडेन जे बाजून वचपाचे आसात थंय रावनात, ताचे उलटे दिशेन रावतात वा केन्नाय उजव्यान वचपाचें आसल्यार फुडें सिग्नल पडटकर इंडिकेटर दितात. मागीर फाटल्यान येता ताका दाव्यान घेवन वचपाक मेळना, कारण हे मुखार आसतात आनी फाटल्यान बी गाडी तेंकिल्ली आसता म्हणून ताका फाटल्यानूय घेवपाक मेळना. मागीर फाटल्यान आसा ताकाय बी टायमरांत दवरतात. कांय वेळा रस्त्याचे दोनूय बाजूंनी आडमेळें आसलें आनी जर तुमीं वतात आनी फुडल्यान बी जर गाडी येता, जाल्यार पयलीं एकटो रावतलो आनी वाट दितलो अशें ना. दोगांय बरोबर वतले आनी कट-टू-कट काडटले अरूंद जाग्यावेल्यान.

कांय लोक तर फेरी बोटींतल्यान दुचाकी अशो भायर काडटात जणू घेर्रान हांकां आक्रमण करपाक वचपाचें आसा. कांय लोक तर इतले स्पीडींत चलयतात की अशें दिसता फकत हांकांच कामार वचपाचें आसा आनी हेर सगळे लोक बेकार! केन्नाय वेळ जाता तें समजूंक शकता. पूण तितले घरच्यान बेगीन भायर सरात. कारण गोंयांत सध्या रस्ते कितले स्मूद आसात तें आमकां खबरूच आसा. कदाचित फुडारा आपशींच चंद्रावेलीं फोंडकुलां लेगीत सारकीं जातलीं पूण गोंयचे रस्त्यांचीं न्ही. सध्या अटल सेतूचे फोंडकुलांची स्टडी आय.आय.टी. मद्रास करता. मागीर घडये समजतलें की वास्तुदोश आशिल्ल्यान फोंडकुलां पडटात परत परत. बरें, बेगीन जरी भायर सरले, जाल्यार तुमी भारतांत आसात हें याद दवरात. ऑडी आसूं वा टॅस्ला. ट्रॅफिक जॅमांत सगळ्यांक कांसव जावचो पडटाच.

रस्तो क्रॉस करतात ते लोकूय म्हणून कमालीचे आसतात. ते जणू सगल्यांक आशिर्वाद दित रस्तो क्रॉस करतात. भारत हो एकमेव असो देश जंय वन व्हे क्रॉस करतना लेगीत दोनूय वटेंत पळोवचें पडटा. कांय लोक तर सरळ क्रॉस करपाक लागतात अशें येवजून की ते थांबतले, ठोकून काय वचपा ना आमकां. तर कांय वेळा तेच हिट विकेट करतात!

तर तुमी असले खूब नमूने पळयल्यात आसतलेच वा हातूंतले घडये तुमीय खंयचींय पिशेपणां करतात आसतले. जाल्यार तीं बंद करात. कोणाचोय जर खरो स्वभाव जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ताचे गाडियेक ठोकून पळयात. मागीर पळयात कसो तांबडो जावन गाळ्यो घालपाक लागतलो तो. कांय बायलांक अजाप दिसता की आपलो घोव गाडी चलयतना इतल्यो गाळ्यो कित्याक घालता काय. पूण जेन्ना तीं मागीर स्वतः चलयतात तेन्ना मागीर घोवाक अजाप जाता की म्हजी बायल तर म्हजे परस चड गाळ्यो मारपाक लागली म्हणून. भारत हो एकमात्र असो देश जंय वन व्हे क्रॉस करतना लेगीत दोनूय बाजूंनी पळोवचें पडटा.

आनीक उपदेश दिना. पूण सोंपोवचे पयलीं एकूच सांगतां की जर खंयच्याय मनशान आपले जिणेंत केन्नाच कोणाकूच गाळ मारूंक ना, जाल्यार हांचीं असलीं नाटकां पळोवन गाळ स्वताच म्हणटा आसतली – हांव भायर येवूं?