गोंयचे काजू फेणयेक अमेरिकेंत बाजारपेठ उक्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फेणयेक येवपी उग्र वास काडून उडोवपा खातीर संशोधन, चौगुले महाविद्यालया कडेन कबलात


मडगांव: गोंयांतलें हॅरिटेज ड्रींक म्हणून मान्यताय मेळयिल्ले काजू फेणयेक आतां अमेरिकन बाजारपेठ उक्ती जाल्या. मात हे फेणयेक येवपी उग्र वास ह्या परंपरीक पेयाक आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळोवपा खातीर अडचणी निर्माण करता. हेच फाटभुंयेर हो उग्र वास उणो कसो करचो हाचेर संशोधन सुरू जालां.
अमेरिकेंत फेणी निर्यात करपी ‘काजकार हॅरिटेज डिस्टीलरीज’ हे कंपनीन आयज मडगांवच्या चौगुले महाविद्यालया कडेन समजिकायेची कबलात केली.
चौगुले महाविद्यालयाची मायक्रो बायोलॉजिस्ट डॉ. सुप्रिया खोर्जुवेंकार हीं ह्या प्रकल्पाची मुखेल संशोधक आसा. ही फेणी बरे तरेन कशी आंबोवप हाचेर तीं गोंयच्या ज्या सुवातांनी काजू फेणी तयार करतात त्या वाठारांनी वचून नमुने तपासतली आनी एक सर्वमान्य प्रक्रिया तयार करतली. हो प्रयोग येसस्वी जालो जाल्यार गोंयांतले काजू फेणयेक आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार मागणी अदीक वाडटली.
काजकारचे वेवस्थापकीय संचालक गुरुदत्त भक्ता आनी चौगुलेची प्राचार्य डॉ. शैला घंटी हांणी आयज हे कबलातीचेर सयो केल्यो. ह्या वेळार मुखेल संशोधक डॉ. खोर्जुवेंकार, काजू फेणी उत्पादक संघटणेचे सचीव हेंझिल व्हाझ, अबकारी खात्याचे अधिकारी शांबा नायक तशेंच विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्याचे दीपक परब हीं हाजीर आसलीं.
काजकार कंपनीचे फेणयेक अमेरिकेंत व्हड मागणी आसा. मात ते खातीर तांकां चार वर्सा अक्षरशा घाम गळोवचो पडलो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत काजू फेणयेक आनीक मागणी वाडप शक्य आसा. पूण ते खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याची फेणी गोंयांत उत्पादीत करपाची गरज आसा. गोंयांत विंगडविंगड पद्दतीन फेणी गाळटात. देखून फेणयेच्या दर्ज्यांत फरक सांपडटा. हो फरक पयस करपाक विदेशी बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करपी फेणी कशी तयार जातली हे खातीर हें संशोधन हातांत घेतलां अशें भक्ता हांणी सांगलें.
ह्या संशोधनांतल्यान फेणी तयार करपा खातीर बरें यीस्ट तयार करपाचेर आमचो भर असतलो अशें डॉ. खोर्जुवेंकार हांणी सांगलें.
संवसारांत आयज स्कॉच व्हिस्की आनी टकीला ह्या पेयांक जशी मान्यताय मेळ्ळया तशीच मान्यताय आमकां आमचे फेणयेक मेळोवन दिवपाची आसा. हातूंत गांवांत फेणी गाळपी उत्पादकांक आस्पावन घेवन तांच्या उत्पादनाक बरो दर कसो मेळटलो हाचेर आमचे यत्न सुरू आसतले अशे हेंझिल व्हाझ हांणी सांगलें.

काजू उत्पादन 60 टक्क्यांनी देंवलें
आडवेळो पावस आनी वादळी वारो हाचो धग काजू उत्पादनाक बसलो. देखून अंदूं ह्या उत्पादनांत 60 टक्क्याचो उणाव जाल्ल्याचो अदमास उक्तायतात. व्हडा प्रमाणांत काजी मारिल्ल्यान काजूचें उत्पादन उणें जालें अशेंय कारण सांगतात. गोंयांत फेणी गाळपा खातीर परंपरीक कामगारूय मेळनात. ते खातीर भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचेर निंबून रावपाची पाळी फेणी उत्पादकांचेर आयल्या.