गुरू-शिश्या मदीं फायनल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फ्रॅंच ओपन सर्तीच्या दादल्यांच्या गटांतली फायलन राफायल नादाल आनी कॅस्पर रुड हांचे मदीं जातली.

आठवे रॅंकिंगेंत आशिल्लो कॅस्पर खंयच्याय ग्रॅण्ड स्लॅम सर्तीचे फायनलींत पावपी नॉर्वेचो पयलोच खेळगडो आसा. कॅस्पर हो राफायल नादालाक आपलो गुरू आनी आदर्श मानता. विशेश म्हणल्यार तो सराव लेगीत नादालाचे अकादमींत करता. ताका लागून आयज गुरू आनी शिश्य हांचे मदीं लडत पळोवपाक मेळटली.

घरांत टॅनिसाची फाटभुंय आशिल्ल्या रुडान 2020चे सुरवाती पसून क्ले कोर्टाचेर 66 मॅची आनी सात वस्तादपणां जोडल्यात. आतां आयज जावपी मॅच ताचे कारकिर्दींतली सगल्यांत कठीण मॅच आसतली.

नादालान आपले कारकिर्दींत एका हजारा परस चड मॅची जिखल्यात.जाल्यार रुडान आतां मेरेन 143 जैतां जोडल्यात. ताका लागून अणभवी नादालाचें दालें जड दिसता. पूण, मॅचींत कितेंय घडपाक शकता. रुडाक उणो लेखपाची चूक नादालाक म्हारग पडुये.