गुंतवणूकदारांच्या पयशांचो वापर पोरण्या नोटींच्या खरेदी- विक्री खातीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः चड कळंतराचें हांयस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत गोंय पुलिशेच्या अर्थीक गुन्यांव विभागान रंजिता एंटरप्रायझेस कंपनीचे जयकुमार गोहील हाका हालींच गुजरातांत ताब्यांत घेवन अटक केली. अटक केल्ल्या दुबावितांची खोलायेन चवकशी केली तेन्ना दुबावीत गुंतवणूकदारांचे पयशे दिल्लीच्या चांदनी चौकांत विशेश पद्दतीच्यो पोरण्यो नोटी खरेदी करचे खातीर तशेंच ‘बिनोमो’ अॅपा वरवीं क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडींग करचे खातीर वापरताले, अशी म्हायती मुखार आयल्या.

रंजिता एटरप्रायझेस कंपनीचे जयकुमार गोहीर आनी हेरांनी दक्षीण गोंयांतल्या मडगांव आनी वास्को वाठारांतल्या अडेज हजारां परस अदीक गुंतवणूकदारांक चड कळंतराचें हांयस दाखोवन 9कोटी 33 लाख रुपयांक तोपी घाल्ल्याच्यो कागाळी अर्थीक गुन्यांव विभागा कडेन नोंद जाल्ल्यो. त्या सगळ्यांचो तपशील घेवन पुलीस निरिक्षक विद्धेश शिरोडकार हांणी कागाळ दाखल करून घेतली. ते उपरांत तांणी कंपनीचे धनी जयकुमार गोहील, ताची घरकान्न आरती कश्यप हिचे सयत कर्मचारी स्वेझेल फर्नांडीस, लिंबाजी लमाणी, मुईद माधवानी आनी मुईन माधवानी ह्या दुबावितां आड कागाळ दाखल केली. ते उपरांत विभागाचे निरिक्षक राजाशद शेख हांणी वयल्या दुबावितां आड गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केलो. हे मजगतीं, गुजरातांतल्या वापी वाठारांत दुबावीत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण विभागान गुजरातच्या थळाव्या पुलिशेच्या आदारान दुबावीत गोहील हाका उखल्लो. ते उपरांत ताची खोलायेन चवकसी केली तेन्ना दुबावीत गुंतवणूकदारांचे पयशे दिल्लीच्या चांदनी चौकांत पोरण्यो नोटी विकत घेवन कांय दिसांनी त्यो नोटी चड पयशांनी विकतालो, ते खातीर तो आपले वांगडा दोन कर्मचाऱ्यांक वतालो, अशी म्हायती उजवाडाक आयल्या. अर्थीक गुन्यांव विभागान दुबावीत गोहील हाचे कडल्यान 11 लाख रुपया मोलाच्यो भांगराच्यो वस्ती, 13 लाख रुपया रोख जप्त केल्यात. ते भायर सुमार 1 कोटी रुपया मोलाचो गुजरातांतलो एक फ्लॅट आनी एक बंगलो जप्त करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मजगतीं, पुलीस कोठडी खातीर दुबाविताक शेनवारा मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत हाजीर केलो तेन्ना न्यायालयान ताका अतिरिक्त 5 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या.

पोरण्या नोटींक चड मोल…

पोरण्यो नोटी मूळ मोला परस चड मोल दिता, हें उजवाडाक आयलां. हे संदीचो फायदो घेवन दुबावीत जयकुमार गोहील हाणें गोंयांतल्या खूबशा गुंतवणूकदारांची फटवणूक केल्या. ते खातीर तो दिल्लीच्या चांदनी चौकांतल्या संबंदीत बाजारांतल्यान विवीध तरांच्या पोरण्यां नोटींची खरेदी- विक्री करतालो. तातूंत विशिश्ट तरेचे नंबर आशिल्ल्यो नोटी, कांय गव्हर्नरांच्यो सयो आशिल्ल्यो नोटी, वा तांच्या बंडलांक वयल्या बाजारांत चड मागणी आसता. ताका लागून त्यो मूळ मोला परस चड पयशे दिवन खरेदी- विक्री चलता. हाचोच फायदो दुबावितान घेतलो.

विशिश्ट तरांच्या नंबरांक चड मागणी

आदले केंद्रीय अर्थमंत्री हिरुभाई एम. पटेल हांची सयत आशिल्ल्या आनी 1957 त चलनांत आशिल्ले एका रुपयाचे नोटीचेर 123456 असो नंबर आसत जाल्यार त्या बंडलाक 59 हजार रुपयांची मागणी आसा. बाजारांत येवपा आदीं नव्या नोटींचे नमुने विदेशांतले वकिलातीक धाडटात. ह्या नोटींची तस्करी करून वयल्या बाजारांत मूळ मोला परस चड मोल मेळटा. ते भायर 786, 12345, 88888 अशा नंबरांच्या नोटींक वाडटी मागणी आसा. ते भायर दुबावीत गोहील चलनी नाण्यांचोय वेव्हार करतालो. तशेंच ‘बिनोमो’ अॅपा वरवीं क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडींग करचे खातीर दुबावीत गुंतवणूकदारांचे पयशे वापरतालो.