गीम तापता भलायकी सांबाळात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तापमान वाडलें की कुडींतलें उदक उणें जाता. ताका लागून डिहायड्रेशन जाता. डिहायड्रेशन जालें की कुडींतलें उदक उणें जाता आनी घुंवळ येता. ताका लागून कुडींतल्या उदकाची पातळी उणी जावंक दिवची न्हय. हे खातीर सेगीत उदक पियेत रावचें.

सूर्यनारायणान आपलो प्रकोप दाखोवपाक सुरवात केल्या .मार्च म्हयन्याच्या मध्यान सावनूच तापमान वाडपाक सुरवात जाल्ली. सगले कडेन गरमी जाणवताली. मार्च म्हयनो सोंपून एप्रील लागलो. खूबशा शारांचें तापमान वाडलां. कांय शारांचे तापमान 33 अंशाच्या घरांत पावला. फुडल्या दोन सप्तकांत सगलेच कडेन तापमान वाडून गरमी वाडटली. ह्या वर्सा खूब जाणवतली असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या वर्सा गरमेचें ल्हार येतलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हो अदमास लोकांची न्हीद खिळोवपी आसा. कारण फाटल्या मार्च म्हयन्यांतूच इतली गरमी जाणवताली ती पळयत जाल्यार फुडले दोन म्हयने कशे काडप हाचो हुस्को लोकांक सतायत आसा.
फुडल्या दोन म्हयन्यांत गरमेचें ल्हार येवन तापमान सुमारा भायर वाडटलें. हे दोन म्हयने लोकांक खूब त्रासदायक थारतले. ते खातीर वता पसून आपलो बचाव करपाची सर्कस लोकांक करची पडटली. गीम सुरू जालो की लोकांक भलायकेच्यो कागाळी जाणवूंक लागतात. गरमी वाडली की थकवो येवप, घुंवळ येवप, हातापांयाक गुळे येवप. उष्माघात आनी मरण अशे परिणाम मनशां मदीं दिसून येतात. कांय जाणांक दोळ्याचे जाल्यार कांय जाणाक कातीचें दुयेंस जाता. गरमेच्या दिसांनी विवीध प्रकारचे श्वसन विशयक, मेंदवाची आनी काळजाची दुयेंसां जातात. रक्तदाब आनी गोडेंमुता सारकीं दुयेंसां आशिल्ल्या लोकांनी गरमेच्या दिसांनी विशेश खबरदारी घेवची.
गिमांत उष्माघात जावपाचे प्रमाण खूब वाडटा. उष्माघाताक लागून कुडीचें तापमान उंचेल्या पांवड्यार पावता. योग्य आनी वेळारूच उपचार मेळ्ळे ना जाल्यार संबंदीत मनशाक मरण येवपाची शक्यताय आसता.
उष्माघाता पसून आपलो वाटाव करपा खातीर लोकांनी घरा भायर वचपाचें टाळचें. दनपारां 12 ते 4 मेरेन घरा भायर सरचे न्हय. कांय म्हत्वाचीं कामां आसत जाल्यारूच घरा भायर सरचें. घरा भायर सरतना तोपी, गॉगल, बूट, जोत्यांचो वापर करचो. हलकी, पातळ, सच्छिद्र कपडे वापरचे. वतांत काम करपी मनशांनी तोपी, सत्री, गॉगल हांचो नेमान वापर करचो. तापमान वाडलें की कुडींतलें उदक उणें जाता. ताका लागून डिहायड्रेशन जाता. डिहायड्रेशन जालें की कुडींतलें उदक उणें जाता आनी घुंवळ येता. ताका लागून कुडींतल्या उदकाची पातळी उणी जावंक दिवची न्हय. हे खातीर सेगीत उदक पियेत रावचें. सद्दां दोन लिटर उदक पियेवप गरजेचें आसता.
घरा भायर सरतना उदकाची बाटली बरोबर व्हरपाक विसरचें न्हय. सद्या उदका बरोबर आडसराचें उदक, भाजयांचो, फळांचो रोस सद्दां पियेल्यार हरकत ना. आतांच गीम इतलो तापूंक लागिल्ल्यान फुडले दोन म्हयने गरमेचें ल्हार कितलें आसतलें हाची कल्पनाच केल्ली बरी. ताका लागून दरेकान गिमांत आपली भलायकी सांबाळप गरचेची आसा. खबरदारी घेवनूच वताचे खरताये पसून स्वताची राखण करूंक शकतात.

श्याम ठाणेदार
9922546295