गिन्यान दिवपी  संकेतथळां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

करीयर

प्रा रामदास केळकार 

मदीं एकदां अशी बातमी वाचूक मेळिल्ली की एर्नाकुलम ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर काम करपी मुन्नारचो एक के श्रीकांत म्हूण पोर्टर आसलो. ताणें थंयच्या वायफायचो उपेग करून परिक्षेची तयारी केली. कसली परीक्षा? तर युपीएससी सारखी खर परिक्षा. आनी  तो तातूंत येशस्वी लेगीत जालो. आयचो जमानो हो वाय फाय संकेतस्थळां, फेसबुक सारख्या माध्यमाचो. आतांचे पिळगेक शाळेचो अभ्यास सोडून कितली तरी म्हायती एकठांय करूंक मेळटा. फक्त तशी वाचपाची तयारी जाय. ही नजर ते एखाद्या मार्गदर्शका वरवीं  घेवं शकतात. आयज जर एखाद्या विद्यार्थ्यांन थारायत जाल्यार ताका कितलेशेच मार्ग आसात. वाचनालयांतल्यान पुस्तक वाचून कोणें तरी सांगले उपरांत, नाजाल्यार म्हायतीचो धबधबो दिवपी संकेतस्थळां, फेसबुक, यु ट्यूब रेडिओ, टीव्ही वयली  चॅनल्स. हांचोय उल्लेख करू येता. 

भारत सरकारान रेडिओ, टीव्ही ह्या माध्यमांतल्यान अभ्यासाचे नदरेन कार्यावळी आदीं पासून सुरू केल्यात. आतां हातूंत भर पडल्या ती संकेतस्थळांची. गोंयांतल्या उच्च शिक्षणालयान तर दिष्टावो हे खास अभ्यासू विद्यार्थ्यां खातीर गोंयच्या कॉलेजींच्या प्राध्यापकांनी तयार केल्ले व्हिडीओ उपलोड केल्ल्यात. हातून कला,वाणिज्य, विज्ञान, संगीत, कायदो, कृशी सारक्या फाट्यांचो  आस्पाव आसा. चौगुले कॉलेजीन संगणक विज्ञान शिकोवपी डॉ सामीना फर्नांडीस ई फालेरो हांचो संकेतस्थळा हो आवडतो विषय. ह्या विशयाचेर ती गोंयच्या कॉलेजांनी उलोवप दिता. ती म्हणटा, आदीं तुमकां पुस्तकां वेल्यान म्हायती मेळू शकताली. तें पुस्तक लेगीत तुमका कोणें तरी सांगलें  तर कळू शकतालें. हाका ना म्हळी  तरी मर्यादा येताली. पूण आतांच्या म्हायतीच्या संवसारान तुमका घरा बसून म्हायती मेळूं शकता. देखीक Getepic.com, instructure.com, Clever.com  सारकीं संकेतस्थळां तुमकां शिक्षणिक मळार खूब उपेगी पडू शकताक. मोबायल आनी संगणकाचो बरो वापर करपाक जाता. 

ह्या फुडें तर संगणक साक्षर नाशिल्ल्या मनशाक संवसारां दीस काडप कठीण वतलें, इतलो संवसार संगणकमय जावपाक लागला. खंयच्याय ऑफिसांत पावल घालात संगणकाचे दर्शन जाताच. कुजनांत जी सुरी वापरतात ताचो उपेग आमच्यो आवय, भयणी भाजी ना जाल्यार फळा कापूंक करता. एखादो दोतोर ऑपेरेशनाक ती वापरता तर एखादो गुन्हेगार कोणाक जितो मारुंकूय वापरता. तुमी  ताचो कसो वापर करता हाचेर सगळे आसता. सरकारान लेगीत ह्या संकेतस्थळां वरवीं शिक्षण घरांघरांनी  पावयला. दूरदर्शन वा रेडिओ ह्या माध्यमातल्यान शिक्षणिक गजाली आमी आयकतात, पळयतात तश्यो आतां संकेतस्थळां वरवीं  तुमी शिक्षणिक साहित्याचो लाव घेवं शकतात.  

सगळ्यांकडे टीव्ही  आसा. केंद्र सरकारान स्वयं नांवांची चॅनल्स उपलब्ध केल्यांत. हांचेर विविध विषया वेले व्हिडीओ तशेंच कार्यावळी सादर जातात. त्यो त्या त्या विषयातले तज्ञ, आय आय टी शिकप आशिल्ले सादर करतात, आनी हें सगळें फुकट. https://swayam.gov.in/NPTEL  जर टीव्हीचेर दिसना आसत, तर तुमी संगणकाचेर ह्या संकेतस्थळाचेरूय तुमी पळोवं शकता, हाचो आग्रो प्रा फालेरो धरतात. MOOC.org मॅसिव्ह ओपन ऑनलायन कोर्सेस ह्या संकेतस्थळाचो लेगीत फालेरो मॅडम अग्रो धरतात. हाची  म्हायती त्यो संधी मेळटा थंय दितात. ह्या संकेतस्थळाचें खाशेलेंपण म्हळ्यार हांगा तुमका विंगड विंगड कोर्सेस करपाक मेळटात. देखीक बुक किपींग, कर सारखे आर्थिक विषय आसात. ह्या शिवाय आफ्रिकन, अमेरिकन, आशियाई, तशेच आंतरराष्ट्रीय संबंध सारके विषय आवड आसत तर तुमी  हांगा शिकू शकतात. संगणका सारको विशय, तातूंतले सी प्रोग्रामिंग, कमांड लायन, पायथन सारखे कोर्सेस लेगीत तुमकां करपाक मेळटात.  हाचेच वांगडा गोंयांतल्या उच्च शिक्षण संचालनालय हांणी  व्हड कष्टान दिष्टावो (डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टिचिंग अँड  ओरिएन्टेशन) हो उपक्रम प्रसाद लोलयेंकार हांणी  थळावे तज्ञ घेवन गोंयांतलो पयलो म्हणू येता असो विद्यार्थ्या खातीर दिला. कला, वाणिज्य, संगीत, शिक्षण, गृह विज्ञान, शेती, कायदो सारख्या फाट्यान शिकपी विद्यार्थ्यांक हांचो खूब उपेग जातलो, हातून दुबाव ना. तुमी ते खातीर ह्या संकेतस्थळाक जरूर भेट दिवची. https://dhe.goa.gov.in/