गाडे सुवादीन केले ना जाल्यार आंदोलन परत सुरू करपाची जीएमसी गाडेवाल्यांची शिटकावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पोरू बांबोळे जीएमसी वाठारांतले गाडे मोडून उडयले उपरांत तांची थंय पुनर्वसणूक करपा खातीर सरकारान दुकांना, गाडे बांदल्यांत. मात अजून ते तांच्या सुवादीन केलें ना. एक सप्तका भितर तें दिले ना जाल्यार आंदोलन परत सुरू करपाची शिटकावणी ह्या विस्थापीत गाडेवाल्यांनी दिल्या.
सरकाराच्या पुनर्वसऩ येवजणेचें काम घेतिल्ल्या कंत्राटदारांत दुकानां, गाडे बांदून देड म्हयनो जायत आयलां. काम पुराय जाल्ल्याचें प्रमाणपत्र ताणे बांदकाम खात्यान सादर केला. दुकाना गाडेवाल्यांच्या सुवादीन करपाचें काम उत्तर गोंय जिल्होधिकारी करपाचो आसा. मात संबंदीत फायल अजून बांदकाम खात्यांत आसा. ते ती फावय सगळे सोपस्कर पुराय करून जिल्होधिकाऱ्याक कित्याक धाडनात हें कळना अशें  गाडेवाल्यांचो फुडारी  डॉमनीक परेरा हांणी पत्रकारांक सांगलें.
फायल जिल्होधिकारी कार्यालयांत पावना तो मेरेन गाडे सुवादीन करपाचें काम जावचें ना अशें आमकां सांगलां. फुडल्या सप्तका भितर गाडे आमचे सुवादीन केलें ना जाल्यार आमकां आंदोलन परत सुरू करचें पडटलें अशें परेरा हांणी सांगलें. फुडल्या म्हयन्यांत आमचे गाडे आनी दुकांना मोडून उडयल्यार एक वर्स पुराय जातलें. आमी इतलो वेळ वाट पळयली. आनीक वाट पळोवपाचें पाशेंस आतां आमचे कडेन ना अशे सांगतना बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांकां मेळून फायल बेगीन जिल्होधिकाऱ्याक धाडपाची विनवणी आमी करतले अशी म्हायती तांणी दिली.
जीएमसी वाठारांत बांदून तयार आशिल्ल्या दुकांनांचो उपेग कांय जाण सोरो पियेवपाक आनी मूतपाक करतात हें पळोवपाक बरें दिसना अशें परेरा हांणी सांगलें.
सगळ्याक गिरायक मेळटलें अशें तरेन गाडे आनी दुकानांचें वांटप करपाची गरज आसा ते खातीर आमी जिल्होधिकाऱ्याची भेट घेतले. पुनर्वसणूक येवजणे कडेन कांय संबंद नाशिल्ल्या कांय जाणे ताकां गाडे- दुकानां मेळचीं म्हणून सध्या यत्न करपाक लागल्यात. विस्थापीत गाडेवाल्यांचे सुवातेर हेर कोणाक दुकानां दिल्यार आमी तें सोसून घेवचें नात अशेंय डॉमनीक परेरा हांणी सांगलां.