गाडयांची उधळपट्टी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हणल्यार गाडयांचेर येवपी खर्च पळयल्यार, तांचो मेळटा तसो वापर जावंक जायना. म्हापशें पालिकेच्यो 23 मदल्यो आठ गाडयो वापरांत आसात. म्हणजे…..

दरेका सरकारी खात्याच्यो, म्हामंडळांच्यो, स्वराज्य संस्थांच्यो स्वताच्यो गाडयो आसात. थारावीक काळान गरज आसूं वा नासूं, त्यो विकून नव्यो गाडयो घेतात. मात्सो इबाड जाल्ल्या गाडयो कळमेवंक दवरून नव्यो गाडयो घेवपीय सरकारी जावंय आसात. रस्त्या कुशीक बेवारस उडयिल्ल्यो गाडयो जप्त करून त्यो कावलाक काडपाचो आदेश फाटीं पणजी पालिकेन काडिल्ल्यो. कांय खातींय हेच तरेचे आदेश काडटात, मात ते चालीक लागताच अशें ना. पूण, नव्यो गाडयो घेवप आनी त्यो वर्स – देड वर्स चलोवन परतून नवी गाडी घेवप, हो लोकांच्या पयशांचो इबाड. कारण सरकाराक पयसो मेळटा, तो लोकांच्या टॅक्सांचो. खरेंच ह्यो गाडयो नादुरुस्त जातात, काय हो एक अर्थीक गैरवेव्हार?
म्हापशे पालिके कडेन शार नितळ दवरपाच्या कामाक लायिल्ल्या गाडयांची खबर आयल्या. पालिके कडेन कोयर व्हरपाच्यो 23 गाडयो आसात. तातूंतल्यो 13 बंद. भितरल्यो दोन ड्रायव्हर नाशिल्ल्यान. तर एका ट्रकाची नोंदणीच जावंक ना. गाडयांची खंय वेळार दुरुस्ती जायना. देखून त्यो बंद दवरच्यो पडल्यात. हाचे फाटलें आनीक एक कारण म्हणल्यार गाडी रिपेर करतकच कामाचे दुडू फारीक करपाक जावपी उशीर. बार्देशांतले गॅरेजधनी पालिकेच्यो घेनात. आतां दिवचल, सत्तरींतल्यान गाडी दुरुस्त करून हाडची पडटा. पासिंगूय वेळार जायना. खरें म्हणल्यार पालिकेन गाडयांची देखभाल करपी विभाग स्थापन करूंक जाय. दोन मनीस आसात, पूण मेकॅनिक ना. कांय म्हयन्यां पयलीं अभियंतो आशिल्लो. पूण तो वतकच हें पद रिकामीच उरलां.
ही जाली म्हापशें पालिकेची गजाल. हेर पालिकांचें, पंचायतींचें आनी सरकारी खातीं, म्हामंडळांचें कितें? पुलिसांच्यो, हाॅस्पिटलांच्योय गाडयो आसात. देखभाल सारकी जायना जाल्यार गाडी रोखडीच नादुरुस्त जाता. गाडयांचें मोल उणेंच चार लाखां वयर आसा. नितळसाणीच्या कामाक वापरतात, ते अत्याधुनिक काॅम्पॅक्टर, अॅम्ब्युलन्सी, बुलडोझर, कोयर व्हरपाच्यो गाडयो हांचें मोल सामान्य गाडयां परस बरेंच चड आसता. म्हणटकच लोकांच्या पयशांचो कसो इबाड चल्ला, तें शिकूंक नाशिल्लो मनीस पसून सांगतलो. वीज, भलायकी, बांदकाम, कृशी खात्याच्या प्रत्येक कार्यालया भायर झाडां, वेलीन रेंवाडिल्ल्यो दोन तरी गाडयो दिसतल्यो. खरें म्हणल्यार कोयर प्रकल्पा प्रमाण सरकारान आतां कावल विभाग सुरू करून थंय ह्या गाडयांचो विलो लावंक जाय. गाडयांची देखभाल करपाक दरेका स्वराज संस्थेन खास मनीस नेमल्यात. तरीय एकूण गाडयांतल्यो फक्त 50 टक्केच गाडयो कश्यो चलतात? सरकारी गॅरेजी सुरू करून थंय नादुरुस्त जाल्ल्या गाडयांचें रिपेरिंग करूं येता. मात त्या गॅरेजींक फेरीबोट वा कदंबाच्या गॅरेजीचें स्वरुप येवचें न्हय. फेरीबोटी, कदंब बशी अदीं मदीं मोडटात. बशींचे हारशे फाटीं फुडें जायनात, पावसाच्या दिसांनी बशी पोंवतात…. गॅरेज सारकी आशिल्ली जाल्यार बशींची, फेरीबोटींची ही अवस्था जावची नाशिल्ली. पंचायत, पालिकांनी आनी सरकारी विभागांनी हाचेर विचार करूंक फावो. गाडी बरी आसल्यार इंधन, सुटे भाग हांचेर जावपी खर्च उणो जातलो.
सगल्यांत म्हत्वाची गजाल, म्हणल्यार गाडयांचेर येवपी खर्च पळयल्यार, तांचो मेळटा तसो वापर जावंक जायना. म्हापशें पालिकेच्यो 23 मदल्यो आठ गाडयो वापरांत आसात. म्हणजे 15 गाडयो वापराविणे. हाचो अर्थ सादारण एक कोटी वयर दुडू वापरी नासतना वाळटींक खावन उडोवप. आमच्या पालिका, पंचायती, सरकारी खात्यांचीं कार्यालयां हांचो आंकडो मेजचो (दरेकी दोनूच गाडयो धरच्यो) आनी कितल्या दुडवांचो गोबर जालो, जातलो ताची फक्त कल्पना करची! हाका आळाबंद घालप शक्य ना? कसलीय सरकारी कार्यावळ आसली काय, मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी आनी साबार विभागांच्यो गाडयो एका फाटोफाट एक गांवांत येतात. गोंयां भायर हो ताफो सर्रास पळोवपाक मेळटा. तसो हांगाय दिसता. अतिमहनीय व्यक्तींची ही गाडयांची मिरवणूक व्हरचे परस 1- 2 टेंपो करून वचप शक्य ना? गाडयो घेवप, त्यो सरकारी आनी घरगुती कामांकूय वापरप, दुरुस्ती कडेन आडनदर करप, चडूच इबाडली जाल्यार कोनशाक उडोवप वा सवाय भितर कोणाक दिवप…. लोकांच्या घामा- कश्टांतल्या मेळिल्ल्या पयशांचो हो इबाड अशें तुमकां दिसना?