गाजेंतलो पोरणो बंधारो काडपाचें काम सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः म्हादय न्हंयेचेर गांजे हांगा आशिल्लो पोरणो बंधारो काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. नवो प्रकल्प उबारले उपरांत हो बंधारो काडून वडोवचो अशी मागणी ह्या वाठारांतले लोक आनी शेतकारांनी केल्ली. ताची दखल घेवन उदकास्रोत खात्यान तो काडपाकच्या कामाक सुरवात केल्या.
उदक आडयात, उदक जिरयांत हे येवजणे खाला हो बंधारो बांदल्लो. सरकरान आतां शंबर कोटी रुपये खर्च करून ह्या बंधाराचे सुवातेर नवो बंधारो बांदला. पोरूं पोरण्या बंधाऱ्याक लागून उसगांव- गांजे वाठारांत हुंवार आयिल्लो. शेतकारांचें ताका लागून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें. ते खातीर अंदूच्या पावसा पयलीं पोरणो बंधारो काडपाची मागणी तांणी केल्ली.
पावसाच्या दिसांत म्हादय न्हंयेतल्या व्हावून येवपी लाकडां आनी झाडां ह्या बंधाऱ्यांत अडकून उदकाचो प्रवाह आडायल्लो वता आनी उदक कुशीक आशिल्ल्या शेतांत रिगता. बंधाऱ्याक लागून उदक आडावन हुंवार येवचो न्हय हे खातीर उदकास्रोत खात्यान बंधारो मोडून उडोवपाचें थारायल्लें. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान मान्यताय दितकूच तांणी काम सुरू केलां.
काम सुरू करून  दोन दीस जाल्यात अशें उदकास्रोत खात्याच्या वाळपयच्या सहाय्यक अभियंतो शैलेश पोकळे हांणी सांगलें. शंबर कोटीचो नवो प्रकल्प बांदून ताचे वरवीं ओपा न्हंयेत उदक वळयतात. ताका लागून हो पोरणो बंधारो कांयच कामाचो जाला. ताका लागून तो काडून उडयतात अशें पोकळे हांणी सांगलें.