गांवडोगरे लांकडान बांदिल्ली वंय मोडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: गांवडोंगरे व्हॉल्तार लांकडाच्या खांब्याच्या आदारान बांदिल्ली वंय गांवडोगरी पंचायतीन पुलीस बंदोबस्तांत मोडून उडयली.

ह्या व्हॉल्तार हाचे पयलीं कितलेशेच अपघात जाल्यात. ही वंय मोडून उडोवपा खातीरच्यो कागाळी पंचायत कचेरेंत आयिल्ल्यो. हे संबंदी मामलेदार कचेरी, उपजिल्होधिकारी कचेरी, थळावे आमदार तशेंच मुख्यमंत्र्याक लेगीत हे वंये संबंदी कागाळी आशिल्ल्याची कल्पना दिल्ली.

अपघातांक आमंत्रण दिवपी वंय काडची अशी विनंती जमीन धनया कडेन केल्ली. पूण तांणी ताचे कडेन आडनदर केल्ल्यान ती मोडची पडली अशें गांवडोंगरीचे सरपंच धिल्लन देसाय हांणी सांगलें.

ह्या वेळार मामलेदार मनोज कोरगांवकार, भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले.