गांवडोंगरे स्पीड ब्रेकराक लागून अपघातांनी वाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या कर्वे हांगा घाल्ल्या स्पीड ब्रेकाराक लागून दुचाकी वाहनांचे सेगीत अपघात घडत आसात. ह्या स्पीड ब्रेकाराची म्हायती ह्या रस्त्यान दीसपट्टे यो-वच करप्यांक आसा. पूण हेर गांवांतल्यान गांवडोंगरे येतना वा आंब्या घांटान गांवडोंगरे सावन काणकोणां येवपी परक्या वाहन चालकांक स्पीड ब्रेकराचो अदमास येनाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार आशिल्ल्या स्पीड ब्रेकराक लागून दुचाकी प्रवासी पडून जखमी जायत आसात.

सांगपाची गजाल म्हळ्यार ह्या स्पीड ब्रेकरा कुशीक आनी मुखार स्पीड ब्रेकर आसा हाची म्हायती दिवपी फलक लेगीत ना. पावसांत हो स्पीड ब्रेकर गैरसोयीचो आसा. कितल्याशाच लोकांनी ह्या स्पीड ब्रेकराक लागून अपघात जायत आशिल्ल्याची कल्पना रस्तो विभागाक दिली. पूण थंय स्पीड ब्रेकरा संबंदी म्हायती दिवपी फलक उबारिल्लो ना.