गांवचे कर्तुत्वी कलाकार – गांवचे भूशण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंत्रुजेंतलो अनंताचे सासायेन नंदपी सावयवेरें – वळवय म्हणजे चौसश्ठ विद्या, कलांनी परिपूर्ण असो प्रतिभेन भरिल्लो कलाकारांचो गांव. हांगाचे मातयेंत वेगळीच जादू आसा. ह्या वाठारांतल्यान अनेक रत्नां निर्माण जालीं आनी जायत आसात .जांणी आपल्या कर्तुत्वान गांवचें नांव सदांच राष्ट्रीय थराचेर पावयलां देखून आमकां तांचो सार्थ अभिमान. ह्या उजू आनी कसदार मातयेंतलो कोण ना कोण तरी आपल्या कर्तुत्वान वेगवेगळ्या मळांचेर पर्जळत आसा.राष्ट्रीय पांवड्यार जे सर्वोच्च पुरस्कार भेटयतात ते जायते पुरस्कार ह्या वाठाराक फावो जाल्यात. लोकवेदाचे संशोधक आनी अभ्यासक भौ. विनायक वि. खेडेकार हांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर भारत सरकारान 2021 चो पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन गांवचोच गौरव केला अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जाल्यार केंद्रीय साहित्य अकादॆमीचो साहित्या खातीरचो सर्वोच्च पुरस्कार संजीव वेरेंकाराच्या रक्तचंदन ह्या कविता संग्रहाक फावो जाला. आतां मेरेन सात पुरस्कार मेळोवपी देशांतलो एकमेव वाठार आसतलो, तातूंतल्या एकाच वाड्यार तीन पुरस्कार फावो जाल्यात. विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला व्ही. पै कविता पुरस्कार जोडपी भौ. उदय म्हांबरो. सावयवेरें वाचनालयान आंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिसा निमतान राष्ट्रीय पांवड्यार भौमान जोडिल्ल्या गांवच्या ह्या तिनूय कर्तुत्वी सुपुतांचो नागरी सत्कार घडोवन हाडलो ताचे कारण म्हणजे तांच्या व्हड कर्तुत्वांची गांवान दखल घेवप आमचें कर्तव्य जावन आसलें.
गांवचे दोतोर, पर्यावरण प्रॆमी आनी सावयवेरें ग्रंथालयाचे अध्यक्ष दो. दत्ताराम देसाय हांणी सावयवेरें ग्रंथालयाचे वतीन फुडाकार घेतलो आनी आमी सगल्यांनी तांकां तेको दिलो . समाजभान दवरून वेळारूच गांवान दखल घेवन तांकां सन्मानीत करप आमची लागणूक. परक्यांनी कवतूक करप आनी घरांतल्या मनशांनी कवतूक करप आनी तेंवूय गांवांत, हांतूत व्हड फरक आसता आनी म्हणुनूच तरणाट्यांक, विद्यार्थ्यांक एक उर्बा, प्रेरणा मेळची हे भावनेंतल्यान हो नागरी सत्कार घडोवन हाडलो तोवूय सत्कारमूर्तीक वाजतगाजत मिरवणुकेन. एक इतिहासीक सुवाळो, एक वेगळेच तरेचो अणभव सावयवेरेंच्या लोकांनी त्या दिसा अणभवलो.
गांव तो गांव. देशांत, परदेशांत गेल्यार लेगीत आमचें मन गांवा कडेन ओडटा कारण गांव आमचें मूळ, गांव आमचें वैभव, गांव आमची समृद्ध जीण. गांवांतले कर्तुत्वी कलाकार गांवचीं भुशणां. तांचो आदरसत्कार करप, योग्य वेळार दखल घेवप हें गांवच्या लोकांचें पयलें कर्तव्य. आमी सावयवेरें-वळवय वाठारांत सदांच कलेचो आदर करीत आयल्यात. आंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिसा निमतान तीन कर्तुत्वी सुपुतांचो नागरी सत्कार हो ताचोच एक भाग. अशे सत्कार सुवाळे घडोवन हाडून गांवांतल्या लोकांनी एकठांय येवन अपुरबाय करपाक जाय. गांव वसावळीक येत सावन गांवांत गांवकरी संस्था म्हणजे धा जाण ही प्रभावी संकल्पना परंपरेन चलताली. गांवचो बुदवंत सगल्यांचो न्याय करतालो. एके तरेचो धाक आसतालो. गांवची एकजूट अखंड आसताली.
गोंय स्वतंत्र जालें आनी पंचायत राज आयलें आनी गांवकरी संस्थेचें म्हत्व उणें जायत गेलें. गांवची मानस, बांद घालपाचें काम आदीं गांवकारूच करताले. आतांचे भशेन सरकाराची वाट पळयनासले. आपलें काम आपणेंच करप. कोणा दुस-याचेर आंदण दवरून उपकारना ही जाण्ट्यांची शिकवण. दो. दत्ताराम देसाय हांणी आपल्या उलोवपांत एक विचार मांडलो. तांणी म्हळें, “घाण पयस करपांत लज धरूं नाकात. घाणीत रावपांत लज धरात”. ह्या विचाराचेर गांवां कणकणी विचारमंथन जावंदी. सत्काराक जाप दितना संजीव वेरेंकारान सांगलें, “साहित्यकार, कलाकार केदोय व्हड आसूं, ताचे कडेन मनीसपण आसूंक जाय आनी ताणें आपलें चारित्र्य सांबाळपाक जाय.
खरें म्हणल्यार गांवची उदरगत, गांवची नितळसाण राखपाचें काम गांवांतल्या प्रत्येक नागरिकाचें आसा. तुज्या गांवांतलें उदकाचें प्रदुशण, प्लास्टीक, कोयरा सारकी सम्मस्या ह्यो दुसरे लोक येवन सोडोवचे नात. तें गांवच्याच लोकांचें काम. म्हाका कित्याक पडलां ?अशें म्हणून हात पांगरून बसूंक फावना. दो.दत्ताराम देसाय सांगता ते भशेन गांवांतल्या दर एका तरणाट्यान, विद्यार्थ्यान, ग्रामस्थांनी म्हयन्यांतलें एक वर गांवचे सेवेक दिवचें आनी हांव ह्या आदर्श गांवचो अशें अभिमानान मिरोवचें. गांव प्लास्टीकमुक्त करपा खातीर वावरुया. समाजीक भान दवरून आमी वागपाक जाय. कोयर खंय उडोवचो आनी खंय उडोवचो न्हय तितलें तरी भान आमी दवरपाक जाय. सुजलम सुफलम गांव घडोवपाक सगलेच पेंगट बांदुया आनी आदर्श गांव करपाक एकजुटीन वावरुया. प्रत्येक प्रतिभावंत मनशाक दिसता की गांवान आपली दखल घेवची, गांवा कडल्यान मानसन्मान मेळचो. अशें दिसप सभावीक आसा. दुस-याक मानसन्मान दिवपाक एक दानत जाय आसता. निस्वार्थीपणान समाजा खातीर वावुरपाकूय तुजे भितर एक नितळ मन आसचें पडटा. तेन्नाच असले कार्यक्रम यशस्वी जातात.
आयज कोणाक कोणाचें पडिल्लें ना .चडसो समाज भटो भटो आपल्यो वाटो. कोण तरी विधायक काम करपा खातीर मुखार‌ सरता जाल्यार ताका सगल्यांनी तेंको हो दिवपाकूच जाय. समाजीक जाणीव आयचे तरणे पिळगे मदीं खुबूच उणीं दिसता. हाताच्या बोटार मेजपा इतलींच भुरगीं समाजभान वळखून समाजीक मळाचेर वावुरतात, पूण तांकांय फावो तो तेंको मेळना. समाजीक कार्याक सगल्यांचो सहभाग म्हत्वाचो. म्हणटात न्हय गांवची व्हंकल कुड्डी. गांवांतल्या कलाकारांची गांवच्याच लोकांनी अपुरबाय करपाक जाय. ताची देखदिणी कार्यावळ सावयवेरेंच्या वाचनालयान शेनवारा वे-यां घडोवन हाडली. गोंयच्या हेर गांवांनी जरूर हाची नोंद घेवची.

काशिनाथ नायक
9158345844