गांधीजीअजून जिते आसात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गां धी हत्येक ह्या वर्सा 75 वर्सां पुराय जातात. गांधीजींच्या मरणा विशीं विनोबा भावे हांकां विचारलें तेन्ना तांणी जाप दिली, ‘‘म्हज्या मनाक अशें दिसता, गांधीजीक मरण आयलेंच ना. आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय जितेंच आसात. सज्जनांक मरण येना. ते सदांच जितें आसतात.’’
खरें. सज्जनांक मरण येना. आनी गांधीजी तर महात्मा आशिल्लें. गेली ती फकत कूड. गांधीजीचो प्रभाव पुराय संवसाराचेर आशिल्लो. तांचेर एका लाखा वयर पुस्तकां बरयल्यांत. परदेशी लेखकांनी चड. तांच्या व्यक्तीमत्वाक जायतीं तांसां आशिल्लीं. गांधी विचारान संवसारातल्या सगल्या बुदवंतांक, विद्वानांक, पंडितांक आनी संशोधकांक भुरळ घाल्या. गांधीजीक एक मनीसपण आनी समानताय आशिल्लो समाज घडोवपाक जाय आशिल्लो. समाजाक पोखरून उडोवपी 7 सामाजीक पापां तांणी सांगिल्लीं.

 1. तत्वां नाशिल्लें राजकारण
  तत्वां नाशिल्लें राजकारण जेन्ना देशांत वा राज्यांत जाता तेन्ना समाजाचे कितले हाल जातात, हाची गवाय इतिहास दिता. भारता सारके लोकशायेंत जंय नागरीक आपले प्रतिनिधी वेचून काडटात, थंय राजकारण अनैतीक जाता तेन्ना लोकांची फरफट जाता, तांचेर अन्याय जाता. राजकारणात फटींगपणा, अनैतीकता चलता, अशें म्हणटात. पूण, राजकारण निवळ आसतकच समाजाची घडी बरी बसतली. देखून तत्वां नाशिल्लें राजकारण समाजाक घातक. राजकारणाचें अध्यात्मीकरण जावचें अशी तांची इत्सा आशिल्ली.
 2. सद्‌सद्‌विवेकबुद्द वापरनासतना भोगविलास
  मनशाक जिविताचो पुरेपूर आनंद घेवपाक आवडटा. पूण, मनशाची वृत्ती ही चड भोगी आसपाक जायना. आपूण करता ते बरें काय वायट का अती जाता हें समजुपा इतली सद्‌सद्‌विवेक बुद्‌द मनशान वापरपाक जाय. ना जाल्यार तो भोगविलासांत घुस्पून उरतलो. ताचें जिवीत फुकट वतलें. भोगविलासाचो अतिरेक स्वता त्या मनशाक आनी समाजाक मारक थारता.
 3. काम करिनासतना मेळयल्लो पयसो
  मनशाक जेन्ना काम वा कश्ट करिनासतना पयसो मेळोवपाची संवय लागता, तेन्ना तो आड वाटेन पयसो जोडपाचो यत्न करता. लोकांक फटयता, नागयता, सामक्या सकयल्ले पातळेर पावता. चोरी, लुबाडप, फटींगपणा वाडटा. समाजाचें अर्थीक आनी नैतीक लुकसाण जाता. देखून मनशान उजू वटेन पयसो कमावपाक जाय.
 4. चारित्र्य नासतना ज्ञान
  ज्ञान खूब महत्वाचें. पूण ताका चारित्र्याची जोड जाय. बरें चारित्र्य म्हणल्यार एकपतिव्रत वा एकपत्निव्रत इतलेंच अशी सादारण मनशाची समजूत आसता. बरें चारित्र्य म्हणल्यार एक बरो मनीस आसप. जाचेर कोणेय विस्वास दवरूं येता, भरवंशाचो, जो नागोवणो वा फटींग न्हय. कारण जर ज्ञान आसा पूण बरें चारित्र्य ना जाल्यार, त्या ज्ञानाचो वायट उपेग जाता. लोक फटवतात. दर एकल्याचें चारित्र्य हें समाजाचें चारित्र्य घडयता.
 5. नीत नासतना वेव्हार
  वेव्हारा कडेन आमचो दिसपट्टो संबद येता. घर घेवप वा विकप, जागो घेवप, सामान घेवप, अशो जायत्यो गजाली ज्यो दिसपट्ट्यो घडटात. खूब तरेचें वेव्हार चलतात. वेव्हार दोन लोकां मदीं आसूं वा खूब लोकां भितर, वेव्हारांत नीत आसपाकूच
  जाय. हे वेव्हार नीत नासतना जाल्यार खूब लोकांचें लुकसाण जातलें.
 6. मनीसपण नासतना विज्ञान
  विज्ञान खूब म्हत्वाचें, पूण ताका मनीसपणाची जोड जाय. ना जाल्यार विज्ञान विध्वंसक थारूं येता. अणुबाॅम्बाचें प्रयोग हें एक मनीसपण नाशिल्ल्या विज्ञानिक प्रयोगाचें उदारण. जंय फकत विज्ञान आसा मनीसपण ना. देखून विज्ञाना बरोबर मनीसपण जाय.
 7. त्यागा शिवाय भक्ती
  जंय भक्ती आसा थंय त्याग जाय. उदारण दिवपाचें जाल्यार देशभक्तीचें. ज्या देशाची आमी भक्ती करता त्या देशा खातीर आमी खंयचो त्याग करतात? कोयर करिनासतना रावतात? एक नागरीक म्हणून आमच्या जापसालदारकेची आमकां जाणीव आसा? शिस्तीन जगपाचो त्याग आमकां जमतलो? एखादो मनीस – बापूय – आवय ही आमकां प्रिय अशें म्हणटा, तेन्ना तांचे खातीर आमीं कितें करतात? त्यागा शिवाय भक्ती अशक्य.
  समाजाचें आरोग्य बरें उरपाक ही सात महापापां आमी करपाक जायनात.गांधी विचारान फकत भारताकूच न्हय जाल्यार पुराय संवसाराक एक नवो दृश्टिकोन दिलो. जिविताचें अशें खंयचेच आंग ना जाचें विशीं गांधीजीन विचार करूंक ना. गांधीजी अशीं एक उर्जा आशिल्लें जाका काळ लेगीत ना करपाक पावलो ना. गांधीजी आजून जिते आसात. कायम जिते उरतलें, तांच्या विचारांच्या रूपान.

संपदा कुंकळकार
9850149319