गणीत विशयाची गुणवत्ता देंवली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यान घेतली शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका


पणजी : गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो गणीत विशयाचो दर्जो राष्ट्रीय पांवड्या परस उणो आसा, अशें राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालांत नमूद केलां. गणीत विशयाची सरासरी गुणवत्ता देंवप ही हुस्क्याची गजाल आसा. ते खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्याची बसका घेतली. धावेच्या निकालाचो विचार केल्यार हेर विशयांचे तुळेंत गणिताचो निकाल उणो लागला.

विद्यार्थ्यांक धावेक गणीत विशय कठीण वता. म्हूण दोन वर्सां सावन गणीत (नेमीत) आनी गणीत (बेसीक) अशें दोन पेपर घेवपाची पद्दत शालान्त मंडळान सुरू केल्या. गणीत – लेवल 1 (नेमीत) पेपरा परस गणित – लेवल 2 – (बेसीक) पेपर सोंपो आसता. विद्यार्थ्यांक दोन पर्यांतल्यान एक पेपर दिवपाचो पर्याय उपलब्ध आसा. जे विद्यार्थी गणितांत हुशार आसतात ते गणीत (नेमीत) पेपर दितात. ज्या विद्यार्थ्यांक गणीत कठीण वता, ते गणीत (बेसीक) पेपर दितात. अंंदूं गणीत नेमीत पेपराचो निकाल 97.35 टक्के लागला. जाल्यार गणीत (बेसीक) पेपराचो निकाल 91.30 टक्के लागला. हेर विशयांंचे तुळेंत 91.30 टक्के निकाल हो सगल्यांत उणो आसा. तशेंच गणीत (बेसीक) पेपरांत सगल्यांत चड 97 गूण मेळ्ळ्यात. गणीत (नेमीत) विशयांंत 10 विद्यार्थ्यांक 100 टक्के गूण मेळ्ळ्यात.
हेर सगल्या विशयांंचे निकाल 96 टक्क्यांं परस चड लागल्यात. गणीत – लेवल 2 – बेसीक पेपराचो निकाल मात 91.30 टक्के लागला.
तशेंच पयलीं गणीत – लेवल 2 – बेसीक पेपर दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक विज्ञान फांट्यांत प्रवेश मेळनाशिल्लो. विज्ञान फांट्यांतल्या प्रवेशा खातीर गणीत – लेवल 1 चो पेपर दिवप सक्तीचें आशिल्लें. अंंदूं लेवल 1 तशेंच लेवल 2 पेपर दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक विज्ञान फांट्यांत प्रवेश मेळटलो. धावेच्या निकालाचेर नदर मारली जाल्यार हेर विशयांं परस गणीत कठीण वता हे दिसून येता.