खोर्ली- म्हापश्यांत रस्ताद कुत्र्यांचो उपद्रव वाडला

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापश्यांतल्या खोर्ली वाठारांत श्रीकृष्ण देवळा कडेन सध्या रस्ताद कुत्र्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान लोकांक तांचो त्रास जावपाक लागला. तांचो बंदोबस्त करून लोकांक भिरांत मुक्त करचें अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा.
खोर्ली व्हो वाठार म्हापशें पालिकेच्या वॉर्ड 16त येता. हांगा आशिल्ल्या देवळांत लोक दर्शना खातीर येतात. कुत्रे तांच्या आंगार वतात. तांणी घास मारल्यार रेबीस प्रतिबंद वासिना लोकांक घेवचीं पडटात. रेबीस पातळचो न्हय हे खातीर ह्या कुत्र्यांचेर उपाय करपाची गरज आतां उप्रासल्या.