खोतीगांवांतल्या पोर्तुगेज काळांतल्या साकवांची जाल्या सामकी अवतिकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः आदिवासी लोक रावतात त्या खोतीगांव वाठारांत पोर्तुगेजांच्या तेपार बांदिल्ल्या रस्त्यां वयल्या साकवांची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. सरकारान तांची पळोवणी करून तांचे सुवातेर नवे साकोव  बांदचे अशी तांची मागणी आसा.
गांवांतल्या मुखेल रस्त्यार पोर्तुगेज रावटींत बांदिल्लें 8 ल्हान- व्हड साकोव आसात. इतल्या वर्सां उपरांत सध्या ते मोडून पडपाचे स्थितींत आसात. सरकारान तांचे सुवातेर नवे साकोव बांदून लोकांक रस्त्याची बरी सुविधा मेळोवन दिवपाक जाय अशें खोतीगांव पंचायतीचो आदलो सरपंच मनोहर वेळीप हांणी सांगलें. मोने तें पंचायत घऱ मेरेनच्या रस्त्यार 3 साकोव आसात. नोवुरा, झामुटका, ऐडें आनी कुशकें हांगा आशिल्ले साकोव हुस्को करपा सारके जाल्यात अशें ब्रिजेश देसाय हांणी सांगलें.
सरकाराची आमचे कडेन पुराय आडनदर चल्ल्या अशी खोतीगांवांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची भावना जाल्या. पोर्तुगेज तेपावयले साकोव मोडपाचे स्थितींत आसात. रस्त्या कुशीकच्यो राखणे वण्टींची अवतिकाय जाल्या. सरकार आनी बांदकाम खात्याक तांचे कडेन लक्ष दिवपाक वेळ ना, अशें तांणी फुडें सांगलें.
बांदकाम खात्याच्या कार्यालयांत वचून चवकशी केल्यार कामाची ऑर्डर काडल्या, निविदा काडल्या. सगळे सोपस्कार पुराय केल्यात फकत काम सुरू जावपाचें बाकी आसा अशें सांगतात. प्रत्यक्षांत कसलेंच काम जायना अशें रामदास गांवकारान सांगलें.
मोने तें खोतीगांव पंचायत घराकडल्या रस्त्या वयलो साकोव मडून वर्सां जालीं. लोकांनी बोवाळ करतकूच बांदकाम खात्यान थंय दोन ट्रक माती हाडून उडयली. उपरांत राखणे वण्टी खातीर लोखणाचे वार्रांव हाडून उडयले. ह्या कामाचेर सुमार 60 हजार रुपये खर्च केले. मात ह्या साकवावयल्यान वाहन गेल्यार तो मोडून पडटलो अशी स्थिती आासा अशें तांणी सांगलें. गांवांत रस्त्या खातीर खोतीगांव वाठारांतल्या गांवांतल्या लोकाक वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालचो पडिल्लो आतां साकोव सारके करचे म्हणून लोकसभा वेंचणुकेचर बहिश्कार घालपाची वेळ आयल्या अशें मनोहर वेळीप हांणी सांगलें.