खेळगड्यांक तांचो मोबदलो खेळामंत्र्यांनी मेळोवन दिवचोः पोळजी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मुरगांवः राष्ट्रीय पंवड्यार खेळां सर्तींनी वांटो घेवपाक वतात तांका खेळां खात्या कडल्यान मेळपाचो मोबदलो मेळना. ताका लागून तांकां उर्बां मेळना. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी खेळां खात्यांच चलिल्ल्या प्रकाराची चवकशी करची. तशेंच गरीब आनी नवोदीत खेळगड्यांक सगल्यो सुविधा मेळोवन दिवपाचो यत्न करचो अशी मागणी हेडलँड सडा- वास्को हांगचो अॅथिलीट शंकर पोळजी हांणी तांचे कडेन केल्या.
खेळां मंत्री गावडे हांणी राज्यांतल्या मैदानाची पळोवणी करून थंय कसलो उणाव आसा हें पळोवन सुधारणा करपाक खेळां खात्याक सांगलां ही बरी गजाल आसा. राज्यांतल्या खेळगड्यांचेर तांणी लक्ष दिवचें. तांकां आपले खेळां गुण दाखोवन दिवपा खातीर राज्य तशेंच देश पांवड्यार संद उपलब्द करून दिवची अशें पोळजी हांणी मागलां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोविंद गावडे हांचे कडेन खेळा खात्याचो कारभार दिवपाचें बरें काम केलां. गावडे हांणी ह्या खात्याक न्याय दिवन राज्यांतल्या खेळगड्यांचो फुडार उज्वल करचो अशेंय पोळजीन  सांगलां.