खाजगी कंपनींनी गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक प्राधान्यः बाबूश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मामलेदार, जिल्होधिकारी, मजूर खात्याच्या कार्यालयांची जातली फेररचणूक

भांगरभूंय I गणेश जावडेकार
पणजी : खाजगी कंपनींनी चडांत चड नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळच्यो, हे खातीर यत्न करतलो. मात अशी सक्ती खाजगी कंपनींचेर करपाक मेळची ना. रोजगार मेळावे घेवन वा सवलती दिवन चडांत चड गोंयकारांची खाजगी कंपनींनी भरती जातली, अशें मजूर मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी सांगलें. तशेंच मामलेदार, जिल्होधिकारी, मजूर खात्याची फेररचणूक जातली, अशेंय तांणी सांगलें.

प्रस्न : हाचे पयलीं तुमी मंत्री आशिल्ले. तुमचे कडेन नगर नियोजन, शिक्षण ही खातीं आशिल्लीं. हे खेपे तुमकां म्हत्वाचीं खातीं मेळूंक ना, ताचेर तुमचें मत कितें?
दरेक खातें म्हत्वाचें आसता. महसूल आनी मजूर खात्यांत जायते बदल जावपाची गरज आसा. ह्या दोनूय खात्यांचें म्हत्व आपूण पटोवन दितलो. खात्यांची फेररचणूक करून लोकांक न्याय दिवपाक आपले सर्वोच्च प्राधान्य आसतले.
प्रस्न : तुमचे कडेन आशिल्ले महसूल हे सगल्यांत म्हत्वाचें खातें. ह्या खात्याचो सामान्य मनशा कडेन संबंद येता. ह्या खात्यांत कितें बदल जातले?
मामलेदार, जिल्होधिकारी कार्यालयां महसूल खात्या खाला येतात. ह्या खात्यांचो आपूण अभ्यास करता. थारावीक वेळांत लोकांचीं कामां जावपाक जाय. कागदपत्रां वा प्रमाणपत्रां खातीर कार्यालयांनी लोकांक फावटीं मारच्यो पडपाक जायना. मामलेदारां कडेन बसका घेवन तांच्यो आडखळी जाणून घेतलो. दरेक मामलेदार कार्यालयांत कितलो कर्मचारी वर्ग आसा? कितल्या कर्मचाऱ्यांची गरज आसा? हाचो नियाळ घेतलो. कर्मचारी वर्ग उणो आसा, जाल्यार भरती करतले. मामलेदार तशेंच जिल्होधिकारी कार्यालयांत लोकांची गैरसोय जावपाक जायना. मामलेदार कार्यालयात दिसाक कितले लोक येतात? कसलीं कामां घेवन येतात? लोकांक फावटी कित्याक मारच्यो पडटात? हाचो नियाळ घेवन ते प्रमाण निर्णय जातलो. हालींच आपणे खात्याचो ताबो घेतला. योग्य म्हायती घेवन कार्यवाही जातली.
प्रस्न : मुंडकारांक न्याय केन्ना मेळटलो? मुंडकारांचे खटले आनीक कितलो तेंप चलतले?
मुंडकारांचे 3 हजारां वयर खटले प्रलंबीत आसात. नेमके कितले खटले प्रलंबीत आसात, तांचो आंकडो आपूण घेतलो. हे खटले कित्याक प्रलंबीत आसात, ताचीं कारणां जाणून घेतलो. मुंडकार खटले निकालांत काडपा खातीर खासा मामलेदारांचे पॅनल तयार जातले. ह्या मामलेदारांक फक्त मुंडकार खटल्यांचीं कामां आसतली. हेर कामां आसचीं नात. हे पॅनल स्थापन जाले उपरांत 6 म्हयन्या भितर मुंडकार खटले निकालांत काडटले. मामलेदारांनी दिल्ल्या निवाड्याक कोणाकूय आव्हान दिवपाचे आसत जाल्यार तांकां मेकळीक आसा. उपरांत हे खटले कितलोय तेंप चलपाक शकतात. मामलेदार पांवड्याचेर सगले मुंडकार खटले 6 म्हयन्या भितर निकालांत काडटलो, अशें आस्वासन मंत्री म्हूण आपूण दितां.
प्रस्न : जिल्होधिकारी, मामलेदार कार्यालयांत हेर कितें बदल जातले?
मामलेदार तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांच्यो बेगोबेग बदल्यो जातल्यो. कांय अधिकारी तशेंच कर्मचारी बरोच तेंप एकाच कार्यालयांत आसात. तांकां दुसरे कडेन हालोवपाची गरज आसा. बदल्यो जाले उपरांत कर्मचाऱ्यांच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेतले. ज्या कार्यालयांत चड कर्मचारी आसात, थंयच्या कांय कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या फांट्यान घालतले. उणे आसात थय हेर फांट्यातल्या कर्मचाऱ्यांक हाडटले. कांय मामलेदार कार्यालयांत वेळेत येनात. ह्या मामलेदारांचेर नदर दवरतले. तलाठ्यान दर दिसा पंचायतीत वचपाची गरज आसा. सगल्या पंचायतींनी पुराय वेळ तलाठी आसा काय ना? हाची चवकशी जावन तलाठ्यांची वेवस्था जातली.
प्रस्न : तुमच्या खात्यांनी नोकर भरती जावपाची आसा? ही प्रक्रिया कशी आसतली?
मजूर खात्यांत बरीच पदां भरपाची आसात. मामलेदार तशेंच जिल्होधिकारी कार्यालयांत चड पदां भरपाचीं नात. मजूर खात्यांतलीं पदां रोखडीच भरतले. सरकाराचे पद्दती प्रमाण नोकऱ्यांचीं पदां भरतले.
मजूर तशेंच रोजगार खात्या वरवीं रोजगार मेळावे आयोजीत करतात. हे मेळावे जायत रावतले. खाजगी कंपनींनी चडांत चड नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळटल्यो, असो यत्न आसतलो. गोंयकारांकूच नोकरेंत घेवचे, अशी सक्ती आमी खाजगी कंपनींक करपाक शकनात. पूण अटी घालून वा सवलती वरवीं खाजगी उद्येगांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर खातें यत्न करतले.
प्रस्न : कोयराचो प्रस्न कशे तरेन हाताळटले?
गरज आसा थंय कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारून कोयराचो प्रस्न सुटावो करचो पडटलो. सोनसडो प्रस्नाचेर उपाय काडपाची गरज आसा. फुडल्या सप्तकांत सोनसडो प्रस्नाचेर आमदारांची बसका जातली. मडगांव, फातोड्डें आनी कुडतरीच्या आमदाराक हो विशय लागता. आमदारांक विस्वासांत घेवन सोनसडो प्रकल्पाचो प्रस्न सुटावो जातलो. बायंगिणी कोयर प्रकल्पाची फाटपुरवण जातली. बायंगिणी कोयर प्रकल्पा खातीर एकूच निविदा आयल्या. काकोडें कोयर प्रकल्प फुडल्या म्हयन्यांत तयार जातलो. साळगांवच्या कोयर प्रकल्पाची तांक वाडयल्या. पंचायती तशेंच पालिका वाठारांत ल्हान व्हड कोयर प्रकल्प उबारतले.
आपणें हालींच मंत्रीपदाचो ताबो घेतला. थोड्या दिसां उपरांत सगल्यो गजाली मतींत येतल्यो, ते प्रमाण बदल जातले.