खांडेंपार हांगा दूदसागर न्हंयचें उदक खोदूळ कशें  ताचे चवकशेची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः खांडेंपार हांगचे दूदसागर न्हंयचें उदक खोदूळ कशें जाता हाची उदकास्रोत खात्यान चवकशी करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हें उदक ओपा उदका शुद्धिकरण प्रकल्पा खातीर वापरतात. ताचो प्रकल्पांतल्या यंत्रणेचेर परिणाम जावपी भिरांत आसा. हे खोदूळ उदक खंयच्यान दूदसागर न्हंयेत भरसता हाची पळोवणी करपाची गरज आसा
कुळें हांगा दूदसागर न्हंयचें उदक नितळ आसा. कालें- सांगें हांगच्यान व्हांवपी न्हंयतलें उदक करमणे हांका दूदसागर न्हंयेक मेळटा. ताका लागून कालें हांगच्यान खोदूळ उदक येता असो लोकांचो अदमास आसा. फाटल्या दोन दिसां सावन खांडेंपार हांगा न्हंयचें उदक तांबडें दिसपाक लागलां. धारबांदोडें तालुक्यांतल्यो सगळ्यो खणी सध्या  बंद आसात. ताका लागून खणींतल्या खंदकांतलें खोदूळ उदक दूदसागर न्हंयेत सोडपाचो प्रश्न उप्रासना. ताका लागून हें उदक खंयच्यान दूदसागर न्हंयेत भरसता हाचो सोद घेवपाचें काम उदकास्रोत खातें तशेंच राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान करचें अशें लोकांक दिसता.
कर्नाटकांतल्या खोदूळ उदक येता अशें उदकास्रोत खात्याचे अधिकारी सांगतात. कांय दिसां पयलीं न्हंयचें उदक खोदूळ जाल्ल्यान संदीप पारकार हाणे प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली. तांणी तपासपा खातीर उदकाचे नमूने व्हेल्ले मात अजून ताचो अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्यान लोक दुबाव उक्तावपाक लागल्यात. कालें हांगच्यान व्हांवपी न्हंयचें उदक दुशीत जालां अशें लोक उलयतात. दूदसागर न्हंयचें उदक खोदूळ जावपाचें कारण सोदून काडपाची गरज आसा अशें हें उदक वापरपी थळावे लोकांनी सांगलें.