खणींच्या खंदकांची पळोवणी करून सुरक्षा उपाय येवजण करपाचो मुख्यमंत्र्यांचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः खण वेवसाय बंद केल्ल्यान गोंयात जायते कडेन आशिल्ल्या खणींच्या खंदकांनी पावसाच्या दिसांनी उदक भरून धोक्याची परिस्थिती जावपाची शक्यताय मतींद दवोरून तांची पळोवणी करून जाय ती उपाय येवजण करपाचो आदेश मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी संबंदीत सरकारी यंत्रणेक दिला.
काल सांजे मुख्य सचिवान जलस्रोत खातें, खण खातें आनी संबंदीत हेर खात्यांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन धोको आशिल्ल्या खण खंदकाची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाक सांगलां. जंय गरज आसा थंय सध्या खंदकांत साठिल्लें उदक काडपा खातीर पंप बसोवपाचो आनी पावसान मातयेचो भराव सकल येवपाची भिरांत आसा ताचेर ताडपत्री घालून सुरक्षा उपाय करपाक जलस्रोत खात्याक सांगलां.
खण आनी जलस्रोत खात्चाच्या अधिकाऱ्यांनी खणीर वचून पळोवणी करपाचें काम सुरू केलां. शिरगांव, मुळगांव, दिवचल, लामगांव तशेंच साखळे वाठारांत आशिल्ले खण खंदक पावसात धोक्याचे थारपाक शकतात. थंय उपाय येवजण करपाक मुख्य सचीव आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां.
सगली जतनाय घेयातः मुख्यमंत्री
मजगतीं, मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी जे खण खंदक पावसाच्या दिसांनी धोक्याचे थारपाक शकतात थंय पावसा पयलींची सगळीं काम करून सुरक्षा उपाय करपाक सागलां अशें आपण सांगलां अशी म्हायती दिली. खण आनी जलस्रोत खात्यान जोड पळोवणी करून जाय थंय सगली उपाय येवजण करपाक सांगलां. वादळ- वाऱ्याक तोंड दिवपा खातीर आपत्कालीन परिस्थितीचेर तालुको पांवड्यार नियंत्रण रूम सुरू केल्यात. तांणी तालुक्यांत भोवून पळोवणी करून लोकांक बेगोबेग मदत करपाक सांगलां, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.