खटले निकालांत, निवाडोच गायब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केपें आनी काणकोण पयलो वर्ग न्यायालयांतली घडणूक

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : केपें आनी काणकोण पयलो वर्ग न्यायालयान दिवाणी आनी फौजदारी प्रकरणां मेळून सुमार 10 खटल्यांनी निकाल दिल्ले. मात ह्या खटल्यांतल्या निवाड्यांचो अहवाल उपलब्ध नाशिल्ल्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान संबंदीत निकाल रद्द करून परतून सुनावणी घेवपाचे निर्देश दिल्यात.
ते भायर खटल्यांची सुनावणी तीन म्हयन्यांच्या भितर सोंपोवपाचे निर्देश दिल्यात. मजगतीं, ह्या प्रकाराक लागून नागरिकांक त्रास जाल्ल्यान खंडपिठान दिलगिरी उक्तायली. हे विशींचाे निवाडो न्या. महेश एस. सोनक आनी न्या. भारत पी. देशपांडे ह्या दोन वांगड्यांच्या खंडपिठान सोमारा दिला.
केपें आनी काणकोणच्या पयलो वर्ग न्यायालयांतल्या एका न्यायाधिशान दिल्ल्या निकालाचो निवाडो उपलब्ध नाशिल्ल्यान फुडली प्रक्रिया आडखळून उरपाचो प्रकार 2022त तोसीफ मोहम्मद शेख ह्या याचिकादारान गोंय खंडपिठाच्या नदरेक हाडून दिल्लो. ह्या प्रकरणांत तौसीक मोहम्मद शेख हांणी खंडपिठांत फौजदारी याचिका दाखल केल्ली. ते प्रमाण केपेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी मोहम्मद शेख हाका दिल्लो धनादेश ‘बावन्स’ जाल्ल्यान संबंदींत कंन्स्ट्रक्शन कंपनी आनी ताच्या भागिदारांक 5 मार्च 2021त दोशी थारावन संबंदींत रक्कम दिवपाची आनी एका म्हयन्याची बंदखणीची ख्यास्त केल्ली. ते भायर संबंदींत रक्कम फारीक केली ना जाल्यार 6 म्हयन्यांची साद्या कैदेची ख्यास्त केल्ली. तेच दिसा आरोपीन वयली ख्यास्त स्थगीत दवरपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण न्यायाधिशांनी वयली ख्यास्त 30 दिसां खातीर स्थगीत दवरिल्ली. ते उपरांत शेख हांणी 28 मे 2021 दिसा निकालाची प्रमाणीत प्रती खातीर न्यायालयांत अर्ज केलो. ते खातीर ताका जायते खेपे न्यायालयांत खेपे मारच्यो पडल्यो. मात ताका प्रमाणीत प्रम दिवंक ना. संबंदीत निवाडो न्यायालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध लेगीत करूंक ना.
मजगतीं, शेख हांणी केपेंच्या पयलो वर्ग न्यायाधिशा कडेन अर्ज करून आरोपी विरोधांत अजामीनपात्र वारंट जारी करपाची मागणी केली. पूण कितेंच जाले ना. मजगतीं, आरोपीन निकालाची प्रमाणीत प्रत नासतना सत्र न्यायालयांत अर्ज दाखल करून ख्यास्तीक आव्हान दिलें. हाची दखल घेवन न्यायालयान आरोपीक थाकाय दिली. उपरातं तौसीफ शेख हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल करून वयलो प्रकार मांडलो.