खंडणी मागपाची युक्त फसली, तरणाट्याक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उडुपी पुलिसांनी वरुण नायक (25) हाका गोंयांतल्या एका कॅसिनोंत अटक केल्या. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण,
आपल्या घरच्यां कडल्यान पयशे घेवपा खातीर ताणें अपहरणाची बोगस काणी रचिल्ली. ताका जुगाराचें व्यसन लागलां. तो मजा करपाक इश्टा वांगडा गोंयांत आयिल्लो. कॅसिनोंत जुगार खेळून पयशे सोंपतकच ताका ही युक्त सुचली. ताणें इश्टाच्या फोना वयल्यान आवय- बापायक फोन करून आपलें अपहरण जालां. पांच लाख धाडून दिवचे अशें सांगलें. घरच्यांनी पुताचो जीव धोक्यांत आसा, अशें समजून पुलिशेंत कागाळ केली आनी पुलिसांनी तो गोंयांत आसा हें कळटकच हांगा येवन ताका अटक केली. तो कॅसिनोंत पार्टी करतालो.