कोवीड दुयेंतींची संख्या वाडत आसली तरी शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग आयज सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

15 दीस स्थितीचेर लक्ष दवरून घेतले निर्णय: मुख्यमंत्री

पणजी: फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत कोवीड दुयेंतींची संख्या वाडत आसली तरी शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग मात सोमारा सावन सुरू जातले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल (आयतारा) पत्रकारां कडेन उलयतना शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा सावन सुरू जातले अशें स्पश्ट केलें.

पूण फुडले धा ते पंदरा दीस गोंयांतले कोवीड स्थितीचेर लक्ष दवरून उपरांत सरकार शाळां विशीं योग्य तो निर्णय घेतलें अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें.

गोंयांत अंदूंचें शिक्षणीक वर्स 6 जून सावन सुरू करपाचें सरकारान हाचे आदींच निश्चीत केल्लें. ते प्रमाण शाळा आनी पालकांनीय तयारी सुरू केल्ली. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांतली कोरोना दुयेंतींची संख्या परतून वाडूंक लागिल्ल्यान प्रत्यक्ष वर्गा विशीं गोंय सरकार कसलो निर्णय घेतलें हे विशीं पालकां मदीं घुस्पागोंदळ आशिल्लो. पूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा सावनूच सुरू जातले. सरकार फुडले धा ते पंदरा दीस गोंयांतले कोवीड स्थितीचेर लक्ष दवरतलें आनी उपरांत फुडलो निर्णय घेतले अशें स्पश्ट केलें. ताका लागून पालक आनी विद्यार्थ्यां मदलो दुबाव पयस जाला.

मजगतीं, मार्च 2019 सावन देशभरा सयत गोंयांतूय कोवीड विशाणून खवदळ घातला. कोवीड प्रसार आडावपा खातीर गोंय सरकारान सुमार दोन वर्सा शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग बंद दवरिल्ले आनी ऑनलायन पद्दतीन शिक्षण सुरू दवरलें. उपरांत कोवीड प्रसार नियंत्रणांत आयले उपरांत फाटले फेब्रुवारींत शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करून निमाणची परिक्षा ऑफलायन पद्दतीन घेतिल्ल्यो.

खरेदी खातीर बाजारांनी गर्दी

– प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा सावन सुरू जायत आशिल्ल्यान शिक्षणीक साहित्याची खरेदी करपा खातीर विद्यार्थी आनी पालकांनी आयतारा बाजारपेठांनी धांव घेतली. ताका लागून पणजी, मडगांव, म्हापशें, फोंडें आदीं सुवातां वयल्यो बाजारपेठो आनी शिक्षणीक साहित्याची दुकानां गर्दीन भरून गेल्लीं.

– विद्यार्थ्यांचो ड्रेसकोड सयत हेर शिक्षणीक साहित्याच्या दारांत सुमारा भायर वाड जाल्ल्यान पालकांनी निरशेणी उक्तायली.

नवे 41 कोरोना दुयेंती

फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ली कोरोना दुयेंतींची वाड आयताराय तशीच उरली. शेनवार आनी आयतारच्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 581 नमुन्यांच्यो चांचण्यो केल्ल्यो. तातूंतले 41 जाण बादीत सांपडले. ताका लागून राज्याच्या बादीत जावपाचो दर 7 टक्के इतलो उरलो. आयतारा सक्रीय बादितांची संख्या 262चेर पाविल्ली.