कोवीड.. तरणाट्यांक खरी वाट दाखोवपी इश्ट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या आयुश्यांत 2 वर्सां आदीं एक वादळ आयलें आनी ताणें दिसपट्टे जिणेक एक वेगळें वळण दिलें. कोवीडाच्या त्या भिरांकूळ दुयेंसान साबार जाणांक घरांत बसपाक लायलें. कोणाच्यो नोकऱ्यो गेल्यो जाल्यार कांय जाणांक नोकऱ्योच मेळपाच्यो बंद जाल्यो. ह्या पुराय काळांत तरणाट्यांनी आपल्याक मेळटा ती वाट सोदून काडली. कोण डाल्गोना कॉफी करतालो जाल्यार कोण झाडां लायतना फोटो घालतालो. कोणें ब्लॉगींग सुरू केलें जाल्यार कोणें कवन रचलें. आपणांक दिसपट्टे जिणेंतल्यान मेळिल्लो वेळ कितले बरे तरेन वापरूं येता हाचोच विचार तांच्या मनांत घोळटालो.
घरांत बसपा सांडून कोवीड काळांत ताणें घरांघरांनी व्हरून सामान पावयलें. एका बोटार लोकांक सामान मेळचें आनी तें तांच्या म्हऱ्यांत सुरक्षीत पावतलें हाची जतनाय घेत ताणें शॉपींग एप तयार केलो. कोवीडाचे बद्दल म्हायती दिवपी व्हिडियो तयार करून ते लोकां मेरेन पावयले. शिक्षण ऑनलायन जाल्ले कारणान ताका लागपी सगळे शिक्षण पाठ शिक्षकांक एकठांय घेवन तयार केले. कोणें एनिमेशन्स तयार केलीं. साबार लोकांक रांदपाची आवड आशिल्ली तांणी घरच्यांनूच रांदून जेवण लोकां मेरेन पावयलें. हांव म्हणन सगळ्या तरणाट्यांनी ह्या वेळार एकामेकांचो आदार घेवन फुडें सरले आनी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आयज लेगीत तांणी तें बंद करना आसतना चालू दवरलां. आयचो तरणाटो फक्त साधनसुविदा सोदता म्हणपी लोकांचेर तरणाट्यान मारिल्ली ती एक बडीच म्हणूं येता. कोवीडान ह्या तरणाट्यांक एक वेगळें आयुश्य दिलें, स्वताक सोदपाचें आनी आपल्यांतली कला वा आपणाक आशिल्लें गूण घेवन फुडें सरपाची.
गोंयांत घाट माथ्या वयल्यान येवपी भाजी येवपाची बंद जाली तेन्ना लेगीत आमी भायल्यान हाडटा तितलीय भाजी लावून पिकोवपाक जाता म्हूण लोकांचे नदरेक हाडून दिवपी लेगीत एक तरणाटोच आशिल्लो. तरणाट्यान आपले पांय शेतांत रोमून घेवंक नासत पूण तेंच शेत, आयचें तंत्रगिन्यान वापरून कशें पिकोवं येता हें लोकां मुखार दवरलें.
आयज तांणी आपली खरी वाट सोदून काडल्यार सुमार दोन वर्सां जातात. हेंच घेवन फुडें वचपाचें काय परत आशिल्ले तशें नोकरे फाटल्यान धांवपाचें हो प्रस्न तांकां पडलाच आसतलो. पगार चड मेळटलो काय? म्हाका जाय तशें जिवन हांव जगपाक शकतलों काय? अशे साबार प्रस्न येवप स्वभावीक. पूण हांचेर जैत जोडून, ना हांवें म्हजे आवडेन सुरू केल्लें हें हांव बंद करचो ना म्हण कापासताद दाखोवपी हो तरणाटो आसा आनी हाकाच लागून फायस्टार हॉटेलांत काम करपी एक तरणाटो नोकरे वयल्यान काडटकच आपलो स्वताचो गाडो सुरू करता आनी थंय मेळपी पगारा परस आपूण चड जोडटा म्हूण अभिमानान सांगता तेन्ना वोगी बशिल्लो खंयचो काय हो तरणाटो?
हांवें सुरवाते सांगिल्ले तशें ह्या वेळार घरांत वोग्गी बसपाचें सोडून तरणाट्यांनी आपली आवड लोकांक दाखोवपाचो यत्न केलो. आयज घडये तांणी सुरू केल्ले हे प्रयोग बंद पडल्यात वा तांणीच बंद केल्यात हाचो अर्थ तरणाटो आपणें सुरू केल्लें काम पुराय करपाक शकना असो जायना पूण ताका ताच्या जिवितांत आनीक किदें तरी वा आनीक खंयच्या तरी कामांत नांव करपाचें आसा म्हूण ताणें ते गजालीक विसव दिला म्हूण आमच्या मनांत आमी गट्ट करपाक जाय. उदारणांत घेतले जाल्यार एका तरणाट्यान त्या वेळार गोंयचे पारंपारीक वेवसाय हो विशय घेवन व्हिडियो तयार केले आनी ते लोकां मुखार हाडले. आयज ताणें हे व्हिडियो करपाक खंय तरी विसव घेतिल्लो आसतना लेगीत तोच तरणाटो दुसऱ्या मळाचेर आपलें नांव करता आसतना आमचे नदरेंत येता. कांय जाणांनी विसव दिला आसत पूण वेळ मेळटा तसो ते आपणे सुरू केल्ली वा आपल्या भुजांर घेतिल्ली एक जबाबदारी पुराय करता हें आमच्या नदरेंत येता. तांणी समाजाक दिल्लें हें म्हत्वाचें योगदान आमी मानून घेवचे नात?
कोवीड काळांत तरणाटो पांगरूण घेवन न्हिदिल्लो म्हणपी लेगीत एक समाजांतलो भाग आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी त्या काळार खूब काम केलें पूण तरणाटो मात पांगरूण घेवन न्हिदून रावलो म्हणपी ह्या जाणट्यांक म्हाका मुजरत सांगन दिसता, तुमी केल्ल्या वावराक आपली कला आनी तंत्रगिन्यान वापरून लोकां मेरेन पावोवपाचें काम करपी तरणाटेच आशिल्ले. कोवीड काळ, लोकांक मेळपाची कसलीच संद ना अशा वेळार तुमी जर हें काम केल्लें जाल्यार लेगीत तें मेजार वा उशा पोंदा घालून तुमकां न्हिदचें पडटा आशिल्लें.
फक्त तरणाट्यांक दोश दिवपी न्हय तर तांकां तितलेच उमेदीन फुडें काडपी समाजाचो भाग चड प्रमाणांत आसा हें सत्य लिपोवंक जावचें ना. हांवें सुरू केल्ली म्हजी पलाश अग्नी स्टुडियोज ही व्हिडियो प्रॉडश्कन कंपनी कोवीड काळांतलीच पूण ताका भरभरून प्रतिसाद दिता आसतना म्हाका फुडें वचपाचें बळगें आनी हावेस दाखयलो तो ह्याच लोकांनी आनी इतलेंच न्हय तर अवघ्या दोन वर्सांच्या काळांत गोंयांतली एक आघाडाची लायव स्ट्रिमींग कंपनी म्हण नांव जोडलें. कांय दिसा आदीं एका कोंकणींतल्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक लायव स्ट्रिमींग करपाक गेल्ले कडेन, एका लेखकान नांव विचारतकच हांवें पलाश अग्नी म्हूण सांगलें. त्याच वेळार एका मिणटांचो कळाव घेनासतना लेगीत म्हाका तांची जाप आयली, “म्हणजे म्हज्या सारक्या कोंकणी लेखकांक लोकां मेरेन पावोवपी तूंच तर..” हो एके तरेन मेळिल्लो हावेस न्हय तर?
सरकाराचें स्वंयपूर्ण गोंय जर कोण खऱ्या अर्थान पुराय करता जाल्यार तो आयचो तरणाटो. सरकारान दिल्ल्या दर एके येवजणेचो खरो उपेग करता जाल्यार तो आयचो तरणाटो. नव्या वर्सा कडेन पळोवपाचो ह्या तरणाट्यांचो हावेस आनी उत्साह वेगळोच. ताका खूब
किदें किदें करपाचें आसा. हिंदी सिनेमांतल्या एका डायलॉगा वरी “ताका उडपाचें आसा,
ताका धांवपाचें आसा, ताका पडपाचें आसा
आनी तेच उमेदीन उठून परत एक नवी उडी मारपाची आसा, ताका एक्कय दीस वोगी रावपाचें ना.”

पलाश अग्नी
7350426399