कोवीड काळांत शालांत मंडळाचें देखदिणें योगदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

य त्ता धावी आनी बारावी ह्यो गोंय शालांत मंडळाच्यो दोनूय परिक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जिणेंतलो महत्वाचो पांवडो. त्यो येशस्वी रितीन जावप हें प्रत्येक भुरग्याचें तशेंच ताच्या आवय- बापायचें सपन आसता. ह्यो परिक्षा घडोवन हाडपी आनी तांचो निकाल जाहीर करपी बोर्डाचे अध्यक्ष तितलेंच महत्वाचे. 2020 त जेदेवेळार कोविड महामारीचें संकश्ट पुराय संवसारभर पातळ्ळें, तेन्ना गोंयाकूय ताचो बादिकार जालो. ऐन परिक्षेच्या दिसांनीच लोक लाॅकडावनांत पडले. बारावेचे चार पेपर उरिल्लें आनी धावेची परिक्षा एप्रिल 7 तारखे सावन सुरू जावची आसली, सरसकट सगळ्यांचेर आकांत आयिल्लो. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षण खातें, सरकार, बोर्ड सगळ्यांकच एक मोठो प्रश्न पडिल्लो, आता कितें जातले? परिक्षा जातल्यो काय ना? सगळेंच जाण गोंदळून गेल्ले. आबूज जाल्ले. बोर्डाचेर प्रचंड ताण, चेपण येतालें. रामकृष्ण सामंतसर तेन्नाचे बोर्डाचे अध्यक्ष आनी भगिरथ शेट्ये सर तेन्नाचे सेक्रेटरी आनी आतांचे अध्यक्ष ह्या सगल्यांनी मेळून कठीण परिस्थितीचेर आपणाल्या कुशल प्रशसनाच्या अणभवातल्यान सहज मात करीत 2020 च्यो परिक्षा सुरळीत घेतल्यो. खरेंच तांच्या टिमीच्या कश्टांक सलाम.
बोर्डान सुंदर आराखडो तयार केलो. सेन्टरां वाडयलीं, सब सेन्टरां वाडयली, एका वर्गांत 12 विद्यार्थी प्रमाण, कोरोनाचे सगले नेम, तत्वां पाळूनच ह्यो परिक्षा घेतल्यो. खरेंच बोर्डाच्या वावराची तोखणाय करीत तितलीं थोडी.
सत्तरी म्हालांत श्रीकृष्ण नायक सर चिफ कंडक्टर, मेल्विन डिकोस्टा आॅब्जर्वर, गोपिनाथ गावस सर कोर्डिनेटर हांणी परिक्षा सुरळीत जावपाक भरपूर कश्ट घेतल्यात. हांव तेन्ना सुर्ला- सत्तरी हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक. घांट माथ्यार दोन सेन्टरां केल्लीं, चोर्ला- कर्नाटकाच्या हायस्कूलांत एक सेंन्टर आनी सुर्लाच्या विद्यार्थ्यांक सुर्ला गांवांत एक सेन्टर. इतलेंच न्हय तर एका विद्यार्थ्या खातीर बारावेचो एकूच पेपर घेवपाक चोर्ला सेन्टर करुन त्या भुरग्याची पेपर बरोवपाची बोर्डान वेवस्था केली. विद्यार्थी एक आसू ना तर 100, वेवस्था पुराय करचीच पडटा आनी गोवा बोर्डान रातीचो दीस करून म्हण्टात, तशें दर एका हायस्कुलान परिक्षा घेवपाची चोख वेवस्था करून 2020 चो निकाल जाहीर केलो आनीक एक जैत जोडलें.
8 फेब्रुवारी 2021 त भगिरथ शेट्ये सर बोर्डाचे अध्यक्ष जाले. वर्स 2020-21 आनी 2021-22 पुराय कोविड काळ. ह्या काळांत आॅन लायन शिक्षणपद्दत लक्षात घेवन अभ्यासक्रम इल्लो उणो केलो. संवसारभर कोवीड महामारीन आतंक केलो. परिक्षेची सगळी तयारी केल्ली आनी तेन्नाच कोवीडान सामकेंच उग्ररुप धारण केल्ले. भारतांतल्या चडशा बोर्डानी परिक्षा रद्द केल्यो. गोंयांतूय बोर्डाची 10 वेची परिक्षा रद्द करची पडली, पूण 10 आनी 12वे यत्ते खातीर अफलातून पद्धत वापरून त्या- त्या हायस्कुलाचे आदल्या वर्साचे 10 वेचे टक्केवारी नुसार आनी णवे यत्तेत पडिल्ल्या 10 % आनी इंटरनल मार्क गूण जमेक धरून बोर्डाक धाडचे , असो बोर्डान निर्णय घेतलो. हायस्कुलांनी रिजल्ट समिती काडून दुसऱ्या हायस्कुलाचो एक शिक्षक समितीत घेवन बोर्डान घालून दिल्या मार्गदर्शना खाला त्या- त्या विशयांक गूण दिवचें आनी ते बोर्डाक धाडचे. सगळें पारदर्शक, दुबाव घेवपाक खंयंच वाव ना. सगळ्यां पालकांक सू जालें. कांय पालक भुरग्यांक परिक्षेक धाडपाक राजी नासले. त्या वगतार परिक्षे परस जीव महत्वाचो आसलो. सगळ्यांची द्विदा मनस्थिती जाल्ली. परिक्षा रद्द जाली जाल्यार कितें जातलें? अशे हे कठीण परिस्थितींत अध्यक्ष भगिरथ शेट्ये सरान सहज, सोंपो मार्ग काडिल्लो. इतलेंच न्हय तर मुखार सायन्साक प्रवेश घेवपा खातीर, इन्टरन्स परिक्षा घेतली. बोर्डान मल्टीपल च्याॅयस क्वेंशन MCQ अंमलात हाडली. खऱ्यांनीच वालोर बोर्डाक आनी अध्यक्षाक.
फाटल्या वर्सा बोर्डान आनीक एक बदल घडोवन हाडलो तो म्हणजे 80 मार्काची जी बोर्डाची फायनल जाताली ती वाटून घाली. टर्मिनल सिस्टम आपणायली. 40- 40 मार्कांची केली. पयल्या सत्राक 40 मार्क MCQ पेपर आनी दुसऱ्या सत्राक 40 मार्क Subjective पेपर, इंटर्नल 20 मार्क आसाच. भुरग्यांचेर अभ्यासाचो ताण उणो जावपाक गणीत लेवल वन आनी लेवल 2 अशें विद्यार्थ्याक अॉपशन दिले. लेवल 2 घेवन सुद्धा विद्यार्थ्यांक जाय त्या फांट्यात प्रवेश घेवपाक मेळटा, हो क्रांतीकारी निर्णय जावन आसा. ते भायर अॅस्ट्रोनमी आनी फायन आर्ट हे विशय जाय जाल्यार घेवंक मेळटात, NSQF हाच्या अंतर्गत जायते विशय आसात, स विशयांनी पास जालो की जालो पास. जेणे करून विद्यार्थ्यांचेर पडपी अभ्यासाचो ताण इल्लो कमी जावंक पावलो. निकालूय बरो लागता. हाचे सगळे श्रेय शेट्ये सरांक आनी तांचे टिमीक फावता. जांव खाजगी ना तर सरकारी, खंयचेय संस्थेचे चेअरमन पद घेतकच त्या पदाक प्रतिश्टा प्राप्त करून दिवप हे त्या पदाधिकाऱ्याचें पयलें कर्तव्य थारता. भगिरथ सरांनी ते सिद्ध करून दाखयलें आनी करीत आसात. भगिरथ सर सदांच म्हण्टात, प्राॅब्लम सांगू नाका, उपाय सांग. थंडसाणेन, विचार करून प्राॅब्लम कसो सोडोवचो? संकटाचेर मात कशी करची हें कोणेय भगिरथ सरा कडल्यान शिकचें. ते एक गुणी, हुशार आनी सक्षम अधिकारी. पूण थंड सभावाचे, तांच्या सानिध्यांत आयिल्ले व्यक्तीक ते सहज आपलो करून उडयतात. सगळ्यांत महत्वाचो तांचे कडेन आशिल्लो गूण म्हणजे मनीसपण. बोर्डाची टर्मिनल परिक्षा पद्दत, होवूय तांणी घेतिल्लो क्रांतीकारी निर्णय, बोर्डान ह्यान फुडेंय चालू दवरचो. विद्यार्थ्याचेर पडपी ताण कमी करचो.

काशिनाथ नायक
9158345844