कोवीडाचे अवतार तकली वयर काडटात !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जे जनतेचें सरकार स्थापपाक वेंचणुको घेतात, तांकां जीवे दवरप चड म्हत्वाचें हो विचार खंयच्याच पक्षाचे राजकारणी करतात, अशे दिसना.

कोवीड मुळा सावन काबार करपाक चीनान शून्य सोशिकतायेची खर निती आपणायिल्ली. इमारतींत दोन- चार दुयेंती सापडत
जाल्यार ते इमारतींतूच न्हय तर सरभोंवतणीय खर लॉकडावन लावन लोकांचे काम- धंदे बंद करून बंदखणीक दवरिल्लेवरी तांची स्थिती करून सोडिल्ली. तांतूतलो चुकून कोणीय रस्त्यार सापडत जाल्यार पुलीस बडयताले. त्राशिल्ल्या लोकांनी कायदो मोडून उग्र निदर्शनां केले उपरांत सरकारान नमते घेवन बंधनां उणी केलीं आनी कोवीडाचो परतून उद्रेक जालो. BF.7 आनी BA.5.1.7 ह्या कोवीडाच्या अवतारांनी महासत्ता चीनाच्या समाज जीवनाची आनी अर्थव्यवस्थेची सामकीच आवतीकाय केल्या.
चीनात आयसीयूंत पडिल्ली घिट्टी, सरकारान बेगोबेग उबारिल्ली तात्पुरती स्वास्थ्य केंद्रा, फार्मसींत जोरावेल्या वखदांक वाडटी मागणी, इमर्जन्सी कॉलांत जाल्ली वाड, एंब्युलन्सी खातीर मागणेंत 50 टक्क्यांची वाडाय आनी शांघाय मध्यवर्ती भलायकी केंद्रात 23,000 खाटी वाडोवप, हें वाडट्या कोवीडाचे परिस्थितीजन्य पुरावे म्हणू येतात. शांघायांत शारांत 70 लाख म्हळ्यार जनसंख्येचो तिसरो वाटो बाधित जाला. “चीन सरकार कोवीड दुयेंतीची संख्या जागतीक भलायकी संस्थेन घालून दिल्ल्या नेमा नुसार मेजनाशिल्ल्यान संख्या उणी दिसली तरी थंय अतिदक्षता विभागांत दुयेतींची घिट्टी वस्तुस्थिती दाखयता”, अशें मत संस्थेच्या डॉ. मायकल ऱ्हायन हांणी उक्तायलां. दुयेंती आनी सोंपिल्ल्यांची संख्या उणी करून दाखोवपाचे यत्न आमचें सरकार धरून खूबश्या देशांची सरकारां करतात. मध्य प्रदेशांतल्या एका शारांत कोवीडान सोंपिल्ल्यांचो वट्ट आंकडो हो एका मसुंडेंत नोंद जाल्ल्या आंकड्या परस कितलोसो उणो आसलो. हाचे वयल्यान बोवाळूय जाल्लो.
जनतेचो वाडटो विरोध आनी आर्थिक ताणाक लागून चीनान सगळ्यांच्यो पीसीआर टेस्टींग करपाचो नाद सोडून दिला. आतां फकत दुबावितांच्यो एंटीजेन टेस्टी जातात. सौम्य लक्षणां आशिल्ल्यांक आतां काम, धंद्याक वचपाची मेकळीक दिल्या. भौशीक जाग्यांनी भोवपा वयले निर्बंध बरेचशे उणे केल्यात. चीन विमान प्रवासांत सदळसाण दिवपाचो आशिल्ल्यान आमच्या देशाक चड सादूर रावचें पडटले. पूर्व आशियांत दाखल जाल्ली कोवीडाची नवी संस्करणां एका म्हयन्या उपरांत भारतांत प्रवेश करतात, अशें अणभव सांगता. आमी चीन, जपान, दक्षीण कोरिया, हाँगकाँग, सिंगापूर देशांतल्यान हांगासर येवपी यात्रींचें विमानतळाचेर कितलेय खर टेस्टींग केलें तरी कोवीड विषाणूंचो देशांत प्रवेश रोखप अशक्य.
देशांत गुजरांतेत दुयेंतीत ऑमिक्रॉनचो XBB.1.5 विषाणू सांपडला. ताचीय खरसाण आनी संसर्ग तांकी विशीं म्हायती नाशिल्ल्यान आमी आता कोवीड शिश्टाचार पाळून जतनाय घेवप गरजेचें जालां.
कोवीड काळांत ऑक्सिजन, वखदां, हॉस्पिटलांतल्यो खाटी हांच्या उणाववाक लागून जाल्ली जिवीतहानी, मसुंडेंत निमण्या संस्कारा खातीर हाडिल्लीं, न्हंयेंत उफेवपी, देगेर पुरिल्ली, पुला वयल्यान न्हंयेंत लकयिल्ली मडी आमी पळयल्यांत. अर्थिक मळार लॉकडावनाक लागून उद्देग, धंदे बंद जाल्ल्यान बेकारी, भुकेन वित्रागिल्लीं कुटुंबा शारांतल्यान हजारांनी किमी पयस आपल्या घरा चलत वतालीं तें आनी तांतूतले काय जाण रस्त्याकुशीक सोंपिल्ले आमी पळयलां. आता नव्यान तसलो धोको मुखार दिसता आसतना मात त्या प्रसंगांतल्यान देख घेवपाक आमी विसरतात. राजकारणी कोवीड महामारीच्या कुस्तार काळांतूय राजकी फायद्या खातीर ध्रुवीकरणाचें राजकारण करपाची संवय सोडनात, अशें दिसता. जीव घेवपी कोवीडाचो एकूच बरो गुण म्हळ्यार तो मनशाचो वंश, धर्म, पंथ, गिरेस्तकाय- गरिबी, समाजांतलें स्थान, राजकी पक्ष हाची पर्वा करीनासतना निश्पक्षपणान समेस्तांक बाधता. सरकारा आनी सत्ता पक्षान मात कोवीडाच्या शिश्टाचार पाळपाचे बाबतीत आपले आनी विरोधकांचे असो भेदभाव केल्लो दिसता.
केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी कोवीडाच्या नव्या आव्हानाक तोंड दिवपाक देशांतल्या जनतेक सादूर करतना शिश्टाचार पाळपा विशीं शिटकायला. प्रधानमंत्री मोदी हांणीय तसो संदेश दिला खरो पूण ते हालींच सकाळीं संसदेत मास्क घालून जाल्यार सांजे समारंभात मास्कविना दिसले. उलयतात तशे वागतात अशें दिसले ना. जणूकाय काँग्रेसीच्या जमावान नेम पाळ्ळे ना जाल्यार कोवीड पातळटलो ह्या ‘राजकारणग्रस्त’ विचारसरणीक लागून भारत जोडो पदयात्रा बंद करची, हाचे बद्दल मांडवीय महाशयान पत्र मात राहूल गांधीकूच बरयलें.
देशांत सुरवेक कोवीड संसर्ग सुरू जाल्लो तेन्नाय दिल्लींतले मशिदींत राबित्याक आशिल्ल्या तबलिगी जमातींतल्या वांगड्यांचेर आनी मजनू का टीला भागांतल्या गुरूद्वारांनी रावपी शिख धर्मीय अनुयायांचेर दुयेंस पातळावपाचो आरोप लावन कारवायो सुरू केल्ल्यो. मात, कोवीड काळांत उत्तराखंडांत कुंभमेळ्याच्या आयोजनाक परवानगी दिल्ली. थंय लाखांच्या संख्येन दादले, बायलो, भुरगीं घिट्टी करून कोवीडाचे कसलेच शिश्टाचार पाळिनासतना न्हंयेंत न्हातात ते सगळ्या जगान पळयलें. कुंभ सोंपले उपरांत थंय जमिल्ल्या भक्तमंडळींनी कोवीड दुयेंस आपापल्या राज्यांत पातळायिल्लें. कुंभात कोवीड टेस्ट करपाक नेमिल्ले कंपनीन टेस्ट करिनसतना लाखांनी लोकांक बाधा नाशिल्ल्याची बोगस प्रमाणपत्रां दिल्लीं, ताचोय बोवाळ जाल्लो.
सत्ता सुवार्था मुखार मंत्री आनी खंयच्याय पक्षाच्या राजकारण्यांक जनतेच्या भलायकेचें व्हडलेशें पडिल्लें आसना, हें चित्र आमी पळयलां. जे जनतेचें सरकार स्थापपाक वेंचणुको घेतात, तांकां जीवे दवरप चड म्हत्वाचें हो विचार खंयच्याच पक्षाचे राजकारणी करतात, अशे दिसना.
कोवीड काळांत बंगालांत व्हडले- व्हडले रोड शो मोदी, शाह, नड्डा हांणी केले तशेच ममतानूय केले. ह्या दिसांनी आंध्र प्रदेशांत तेलगू देसम पक्षान रोड शो केलो. ज्या भारतीयांची मना जोडपा खातीर आपूण भायर सरला तांकां आदीं जीवे दवरप चड गरजेचें हाचो विचार राहूल गांधीनूय करपाचो. गोंयांत पुलाचो उक्तावणा सुवाळो, क्लब- कसिनों, नृत्य रजनींतले रंगारंग कार्यक्रम कसलेच निर्बंध पाळीनासतना जाले, तें अख्ख्या जगान पळयलें. आतां प्रधानमंत्र्यांचे मुखेल सचिव राज्यां लागीं कोवीड शिश्टाचार पाळिल्ले बद्दल कसलो कर्माचो अहवाल मागतात, तें कळना. भलायकी मंत्री मांडवीय आनी केंद्र सरकाराक खऱ्यांनीच जर जनतेच्या भलायकेची चिंता आशिल्ली जाल्यार तांणी देशभर शिश्टाचार कायद्यान खरपणान लागू करपाचो. विरोधाभास म्हळ्यार मंत्री मांडवीय जेन्ना उपदेश करताले तेन्ना राजधानी दिल्लींत शंभरेक केंद्रांचेर कोवीडाचे विकते डोज उपलब्ध आशिल्ले, मात एकाय केंद्रार मुफत पयले, दुसरे वा बुश्टर डोज उपलब्ध नाशिल्ले, अशी बातमी आशिल्ली. लॉकडावना वेळार जनतेन जें भोगलां ताची पुनरावृत्ती जावची न्हय, हे खातीर कोवीड शिश्टाचार पाळपाची तांकां सुबुद्धी दिवची, इतलीच नवे वर्सा सुरवेक देवा लागीं मागणी!

दीपक लाड
पर्वरी