कोरोना परिस्थितीचो नियाळ घेवन निर्णय घेतले- मुख्यमंत्री

हरवळें- साखळे हांगा सुभाषचंद्र बोस उद्यानात रोपो लायतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत कोरोनाचे दुयेंती परत वाडपाक लागल्यात. हे विशीं सरकार सतर्क आसा. सोमारच्यान शाळा सुरू जातल्यो. फुडल्या पंदरा दिसांत एकंदर परिस्थितीचो नियाळ घेवन गरज पडल्यार जाय ते निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान हरवळें हांगच्या सुभाषचंद्र बोस उद्यानांत रोपो लावपाचे कार्यावळी खातीर आयिल्ले कडेन ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
कोरोना विशीं विद्यार्थी, पालक आनी लोकांनी जायती जतनाय घेवपाची गरज आसा. कोरोनाचे दुयेंती वाडपाक लागल्यात तरीय अजून तसो हुस्को करपाची गरज ना. फुडल्या पंदरा दिसांत कशी परिस्थिती आसतली ताचेर बरेंच निंबून आसा. लोकांनी मास्क वापरपाचें सोडून दिला. मास्कांची सक्ती नासली तरी दरेकान आपले भलायकेची जतनाय घेवपाची गरज आसा. तेन्ना आपली जापसालदारी वळकून लोकांनी घरा भायर सरतना मास्क वापरचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केला.
राज्यातल्या पर्यावरणाची संतुळा राखून दवोरप ही दरेकल्यान जापसालदारी आसा. ते खातीर दिसपट्टे पर्यावरण दीस मनोवपाची भूमिका दरेकल्यान स्विकारपाक जाय अशें तांणी सांगलें. हवामान बदलाचे परिणाम संवसारांत भेश्टयतात. झाडांचें संवर्धन करून वा हेर मर्गान दरेकान सैमाची राखण करपाक जाय. म्हाका कितें पडलां ताचें ही वृत्ती सोडपाक जाय. दरेकान सैम राखण ही आपली नैतीक जापसालदारी अशें मानपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
सैमाची संतुळा इबाडपाक जायते घटक कारण आसात. ताचो अभ्यास चालू आसा. गोंयचे पर्यावरण राखून दवोरपाक दरेकल्यान योगदान दिवपाचें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें. पावसा पयलींची कामां पुराय जायत अयल्यांत अशें एका प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगलें.