कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण 12 टक्क्या फुडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयतारा मेळ्ळे 108 दुयेंती, सक्रीय दुयेंती 845

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : पावसाच्या दिसांनी कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडत आसतनाच आयतारा हें प्रमाण 12. 03 टक्क्यांचेर पावलां. 898 चांचण्या उपरांत आयतारा 108 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 75 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचे प्रमाण वाडून तें 845 चेर पावलां.

आयतारा दोगां दुयेंतीक हॉस्पिटलांत दाखल करचे पडले. जूनांत कोरोनाचे दुयेंती वाडपाक सुरवात जाली. हेर गंभीर दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंतींक मरण लेगीत आयलें जुलयांत लेगीत दर दिसा 100 वयर दुयेंती मेळत आसात. आतां मेरेन कोरोनाचे 249934 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंत 245246 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सध्या 845 सक्रीय दुयेंती आसा. कोरोना बळींचो आंकडो 3843 आसा. दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.12 टक्के आसा. आयतारा 898 चांचण्यो जाल्ल्यान आतां मेरेन कोरोनाच्यो 1992298 चांचण्यो जाल्यात. आयतारा 106 दुयेंती घरा आयझोलेशनात रावले जाल्यार 2 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. आतां मेरेन 194786 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावल्यात, जाल्यार 31474 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाल्यात. शेनवारा 111 दुयेंती मेळिल्ले. आयतारा चांचण्यो उण्यो जाता म्हूण तुळेन दुयेंतीचो आंकडो उणो आसता.