कोरोनान मरण आयिल्ल्या 268 जाणांची नोंद भलायकी खात्या कडेन ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पिडेस्त कुटुंबियांक सरकाराच्या अर्थीक मजतीचो लाव मेळपाक आडखळ

विश्वनाथ नेने
पणजीः कोरोना म्हामारी काळांत गोंयांत मेळिल्ले कोवीड दुयेंती आनी कोरोनान मरण आयिल्ल्यांची आंकडेवारी सरकार बुलेटिना वरवीं जाहीर करताले. सरकारा कडल्यान जारी जाल्ली आंकडेवारी जायते खेपे दुबावांत सांपडिल्ली. ह्याच कारणाक लागून विरोधी पक्षांनी अांकडेवारीचेर दुबाव उक्तावन सरकार फटीचें आंकडे प्रसिद्ध करता, असो आरोप केल्लो.
 आतां हातूंत भर म्हूण भलायकी संचालनालयांतल्या मरणांच्या नोंदींच्या घुस्पागोंदळ उक्ताडार आयलां. कोरोनान मरण आयिल्ल्या 268 जाणांची संचालनालया कडेन नोंदूच ना. ताका लागून अर्थीक मजतीचो लाव ह्या कुटुंबाक मेळपाक आडखळ निर्माण जाल्या. वट्ट 268 पिडेस्त कुटुंबांक हाचो फटको बसला. ही हुस्क्याची गजाल आसा.
कोरोनान मरण आयिल्ल्या घरांतल्या कर्त्या व्यक्तीक दुर्दैवी मरण आयल्यार तांचेर निंबून आशिल्ल्या कुटुंबाक अर्थीक मजत करपाचे नदरेन गोंय सरकारान एक येवजण अंमलांत हाडिल्ली. ‘एक्स ग्रेशिया
असिस्टंस टू ऑफ कीन ऑफ द डिसिज्ड बाय कोविड 19′ अशें ह्या येवजणेचें नांव. हे येवजणेक लागून घरांतल्या कर्त्या व्यक्तीक कोरोनान मरण आयल्यार तांच्या कुटुंबाक दोन लाख रुपयांची अर्थीक मजत सरकार दिता. सरकाराचे समाज कल्याण खातें ही येवजण राबयता. आतां हे येवजणेची आंकडेवारी उक्ती जाले उपरांत धपको दिवपी गजाल मुखार आयल्या.
समाज कल्याण खात्या कडेन हे येवजणे खाला वट्ट 2 हजार 94 अर्ज आयिल्ले. ह्या 2 हजार 94 अर्जांतल्यान 1 हजार 827 अर्जांक मंजुरी दिल्या. 1 हजार 230 अर्ज लेखा खात्यां कडेन दिल्यात. जाल्यार 597 अर्जांच्या रकमेचे वांटप अजून जावपाचे आसा. ह्या आंकडेवारी मेरेन हुस्को करपाची गरज ना. पूण हाचे मुखा वयली आंकडेवारी हुस्क्याची आसा.
हे येवजणे खाला वट्ट 2 हजार 94 अर्ज समाज कल्याण खात्या कडेन आयल्यात.
 तातूंतल्या कोरोनान मरण अायिल्ल्या 268 जाणांची कसलीच कागदोपत्री म्हायती वा नोंद भलायकी संचालनालया कडेन उपलब्ध ना. ते खातीर ह्या कुटुंबांतली व्यक्ती सरकाराच्या हे येवजणेचो लाव घेवपाक शकनात. तांचे अर्ज स्थगीत दवरल्यात.

खात्याच्या घाळपणाचो 268 कुटुंबाक फटको
हे येवजणे खाला जे 2 हजार 94 अर्ज समाज कल्याण खात्या कडेन आयल्यात, तातूंतल्या 268 जाणांच्या कोवीड मरणाची कसलीच कागदोपत्री म्हायती वा नोंद भलायकी संचालनालया कडेन ना. ह्या मरणांची नोंद जीएमसी हॉस्पिटलांत उपलब्ध आसा, मात भलायकी संचालनालया कडेन ना. ही म्हायती भलायकी संचालनालया कडेन कित्याक उपलब्ध ना? हो व्हड प्रस्न आसा. हाका जापसालदार कोण, असो प्रस्नूय उपस्थीत जाता. कोरोनान घरांतल्या कर्त्या व्यतीक मरण आयल्यार येवजणे प्रमाण ताच्या कुटुंबाक 2 लाख रुपया दिवपा विशींची ही येवजण कार्यान्वीत करपाची जापसालदारकी समाज कल्याण खात्याची. मात भलायकी संचालना कडेन म्हायती उपलब्ध नाशिल्ल्यान ती तांकां मेळपाक आडखळ निर्माण जाल्या. ते उपरांत समाज कल्याण खात्यान 268तल्यान 119 जाणांची कागदोपत्री म्हायती भलायकी संचालनालया कडेन घेतल्या. मात खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, ही म्हायती भलायकी संचालनालया कडेन सादर करून लेगीत अजून फुडली प्रक्रिया जावंक ना.

कोवीड हॉस्पिटलांनी कोरोनान मरण आयिल्ल्यांची म्हायती भलायकी संचालनालया कडेन दिवंक नाशिल्ल्यान हो घोळ निर्माण जाला. समाज कल्याण खात्या कडल्यान अशीच एक लिस्ट आयिल्ली. ते विशींची म्हायती समाज कल्याण खात्या कडल्यान घेवन ती संबंदींत हॉस्पिटलांनी धाडिल्ली. तशेंच ते विशीं खात्री केल्ली. ही आंकडेवारी हालींच जाहीर जाल्ल्या मिडिया बुलेटिनांत आस्पावीत केल्ली. कोरोना काळांत दोतोर आनी हेर भलायकी यंत्रणेचेर ताण अाशिल्लो. अशें तरेच्यो नोंदी चुकून उरपाक शकतात, पूण आतां हे विशींची म्हायती समाज कल्याण खात्या कडल्यान मागोवन ताची योग्य पडताळणी करून ती सुदारतले. तशेंच ताची नोंद भलायकी संचालनालया कडेन दवरतले.
— डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार, राज्य एपिडेमियोलॉजिस्ट