कोरोनान कूस परतिल्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडलें सप्तकभर परिस्थिती पळोवन शाळा चालू दवरप काय ना ते विशींचो निर्णय घेतले, अशें सरकारान आयतारा जाहीर केलां. शाळा बंद करपाचो वेळ येवचो न्हय.

कोरोनाचो म्हारू परतून जागो जाता. गोंयांत आतां दिसाक उणेच 30 दुयेंती मेळपाक लागल्यात. काल मंगळारा 60 मेळ्ळे. तातूंत आतां राज्यभरांत शाळा सुरू जाल्यात. काॅलेजी सोमाराच्यान सुरू जातल्यो. वासिनीकरण करपाचे बाबतींत गोंय देशांत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्लें. मात, कोरोनाचें प्रमाण देंविल्ल्यान आतां भलायकी खात्यान परतून परतून आवाहन करूनय बुस्टर डोस घेवपाक कोणूच मुखार सरना जाला. हें सुशेगादपण गोंयकारांक भुजपाची भिरांत आसा. निदान वैजकी तज्ञांक तशें दिसता. कोरोना पातळपाक लागिल्ल्यान भलायकी खात्यान फाटल्या आयतारा 182 भलायकी केंद्रांचेर टीका उत्सव आयोजित केल्लो. पूण, थंय फक्त 2721 लोकांनी वासिनाचो डोस घेतलो. हाचे वयल्यान गोंयकारांच्या मनांतली कोरोनाची भिरांत गेल्या, अशें दिसता. तरीय जून म्हयनो सुरू जायत सावन दुयेंती मेळपाक लागल्यात, तें पळयल्यार आमकां खर जतनाय घेवची पडटली. फाटल्या सात दिसांनी 300 वयर कोरोना बादीत मेळ्ळ्यात, हें आमी विसरूंक फावना.
दोन वर्सां उपरांत सोमाराच्यान राज्यांतल्यो शाळा सुरू जाल्यात. सगलीं भुरगीं उमेदीन आसात. पूण, म्हूर्ताकूच कुसको नाल्ल फुटचो, तसो प्रकार जाल्ल्यान आतां पालक आनी भुरग्यां मदीं हुस्क्याचें वातावरण पातळ्ळां. तातूंत पावस सुरू जावपाचो आसा. तेन्ना शक्य ती सगली खबरदारी घेवन आमकां मुखार वच्चें पडटलें. मास्क, हात नितळ धुंवप, सुरक्षीत अंतर राखप, गर्दी टाळप, थंडी जाय सारकें कांय खावप ना… हे नेम, पथ्यां पाळ्ळ्यार कोरोना पसून सुरक्षीत रावूं येता. ते खातीर सरकाराच्या आदेशाची कोणे वाट पळोवची न्हय. फुडलें सप्तकभर परिस्थिती पळोवन शाळा चालू दवरप काय नात, ते विशींचो निर्णय घेतले, अशें सरकारान आयतारा जाहीर केलां. शाळा बंद करपाचो वेळ येवचो न्हय. सगलेच जागृत, शिटूक रावल्यार तो येवचोय ना. तरीय शाळा वेवस्थापनां, पालक आनी विद्यार्थ्यांचेर कोरोनाचो ताण, धागधूक आसाच.
पर्यटन मोसम सोंपत आयला, मात गोंयांत येवपी पर्यटक उणे जावंक ना. तांचेरूय लक्ष दवरचें पडटलें. कोरोना काळांत कसलेच नेम पाळिनासतना गोंयांत हेडपी ह्या तरणाट्या चले- चलयांचेर नियंत्रण दवरप तशें कठीणूच. कारण नेम, शिस्त ही स्वता त्या- त्या मनशान पाळपाची आसता. दुसरो एक- दोन फावटीं सांगतलो. मात आमचे सारके लोक शिस्तीची बडी उबारले बगर जाग्यार येनात, हो राज्यांचोच न्हय, तर देशाचो अणभव. सरकारान फाटीं कोरोना उणो जाला, मास्काची सक्ती ना, पूण तो सगल्यांनी घालचो, अशें जाहीर केल्लें. तेन्ना बऱ्याच लोकांनी मास्क भायर मारिल्ले. आतां दुयेंती वाडपाक लागल्यात, म्हणटकच बेफिकीर सभाव थोडे दीस कुशीक दवरूंया.
कोरोनाचें तिसरें ल्हार सोंपून परिस्थिती निटायेर पडिल्ल्याक पांच म्हयने पुराय जाल्यात. गोंयची भौशिक येरादारी मात जाग्यार पडूंक ना. बशींचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान प्रवाशांची गर्दी जाता. कोरोना पातळपाचो चड धोको हांगाच आसता. देखून दीसपट्ट्या प्रवाशांक हेरां परस चड सादूर रावचें पडटलें. स्वताच्या वाहनांनी भोवप्यांचें एक समजू येता, पूण गर्दी आशिल्ल्या बशींनी पसून अर्द्या वयर प्रवासी मास्का विना दिसतात. बाजार, बसस्टॅण्डांचेरुय हेंच दृश्य. कोरोनाच्या चवथ्या ल्हाराचें संकश्ट टाळपाक वासिनाचो बुस्टर डोस घेवप होय एक उपाय आसा. घडये सरकार परतून टीका उत्सव जाहीर करपाची शक्यताय आसा. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत रावलो जाल्यार वासिनाचे डोस घेवपाक गर्दी जातली. मात सरकारान तो आदल्या वासिना सारको मुफत दिवंक जाय. निदान बऱ्याच गोंयकारांची तशी अपेक्षा आसतली. वेंचणुके पयलीं वासीन घेवपाक घे म्हूण गर्दी जाताली. ताचे फाटलें कारण म्हणल्यार आदले आमदार, उमेदवारांनी घेतिल्ली मेहनत. घरचें कार्य जाल्ले भशेन दरेकलो वावुरतालो. आतांय तांणी ती उमेद, उत्साह दाखोवचो. कोरोनाक लागून गोंयकारांनी, खास करून जांच्या घरांत वायट जालें, तांणी कितें भोगलां तें तांकांच खबर. आतां हाची पुनरावृत्ती नाका. कोरोना जागो जाला. दुयेंतींचो आंकडो शंबराक तेंकचे पयलीं आमीय जागे जावया.