कोरोनाच्या 2 दुयेंतींक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिसाक परतून मेळटात 100 परस चड दुयेंती

सक्रीय दुयेंती जाले 928

कोरोना बळींचो आंकडो 3835

पणजी : दर दिसा कोरोनाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसतना आयतारा 2 दुयेंतींक मरण आयलें. हाका लागून कोराना बळींचो आंकडो वाडून 3835 जाला. हाचे पयली जूनाचे सुरवेक एका दुयेंतीक मरण आयिल्लें. आयतारा 112 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 928 चेर पावला.

कोरोनाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान ह्या सप्तकांत तज्ञ समितीची बसका जाल्ली. चौथें ल्हार येवपाची शक्यताय नासली तरी दरएकल्यान जतनाय घेवपाचें आवाहन तज्ञ समितीन केल्लें. दरएकल्यान मास्क घालपा सयत वासीन घेवपाची गरज आसा. जांणी वासिनाचे दोनूय डोस घेतल्यात तांणी बुस्टर डोस घेवपाची गरज आसा, अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. हॉस्पिटलांनी तशेंच भलायकी खात्यांत मास्क घालप बंधनकारक आसा. हेर भौशीक वाठारांनी मात मास्काची सक्ती ना.

आयतारा 112 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 78 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून तो 928 चेर पावला. आतां मेरेन कोरोनाचे 248041 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 243278 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 928 सक्रीय दुयेंती आसात.

तशेंच आतां मेरेन सगले दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावताले. आतां एक वा दोन दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावपाक लागल्यात. आयतारा एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो. आतां मेरेन 192917 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 31447 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.08 टक्के आसा. आयतारा कोरोनाच्यो 950 चांचण्यो जाल्ल्यान आतां मेरेन 1976222 चांचण्यो जाल्यात.

भलायकी खात्याच्या बुलेटिना प्रमाण मरण आयिल्ल्या दोनूय दुयेंतींनी कोरोनाचे वासीन घेतिल्लें. मात दोगांनी बुस्टर डोस घेवंक नाशिल्लो. तांकां हेर दुयेंसां आशिल्लीं. दोगांकूय गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत मरण आयलें. एकल्याची पिराय 75 जाल्यार दुसऱ्याची पिराय 70 आसा. मरण आयिल्ले दोगूय दादलेच आसात.

ज्येश्ठ नागरीक तशेंच दुयेंसां आशिल्ल्या मनशानी बुस्टर डोस घेवप गरजेचो आसा. अजून लेगीत खूबशा जाणांनी बुस्टर डोस घेतिल्लो ना.