कोरगांवांत मारूती गाडयेचेर झाडपडून 60 हजार रुपयांचें लुससाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कोरगांवः पेडणे तालुक्यांत पावसाक लागून पालसाणी कोसळटात आनी झाडां मोडून पडटात. कोरगांवा एका मारूती गाडेर व्हडले झाड मोडून तिचें सुमार 60 हजार रुपयांचे लुकसाण जाले. पावसान भिजल्ल्यान घराच्यो वण्टी मोडून पडटना दिसतात. रस्त्यांचेंर आशिल्ल्या फोणकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान ते दिसनात अशें ल्हान- व्हड अपघात जावपाक लागल्यात.
भायर पावस पडाट तरी घरांतल्या नळांक उदक ना अशी परिस्थिती पेडण्यांत कांय कडेन आसा. उदका पुरवण कार्यालयांत कागाळी केल्यो तरी कांय करनात. बिलां मात वेळार येतात. पंपींग स्टेशनांतल्यान उदक सोडपी तांकां जाय त्या वेळार उदक सोडटात. रस्त्या कुशीकची झोपां मारपाचें काम कोरगांव पंचायत मंडळान जाय तशें केलें ना. पावसा उपरांत झोपां मारतले अशें कांय पंचायतींनी सांगलें. गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान उदक व्हांवपाचे प्रकार घडटात.
वीज पुरवणेची नित्याचीच रड आसता. लोक आपल्या घऱा आसतान त्या आयतारा विजेचो सामको आपालिपा सुरू आसता. लायटीच्या सरय़ांचेर झाड पडपाची शक्यताय आसल्यार तें मारपा कडेन कोण लक्ष दिना. झाडां पडटकूच वीज कामगार धांवपळ करतात.