कोयर एकठांय करपाक एजन्सी नेमपाचे प्रक्रियेक मान्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : वेंचणुकेची आचारसंहिता केन्नाय लागू जावपाक शकता. ताका लागून कोयर संकलन निविदा जारी करप आनी ठेकेदार नेमपाची प्रक्रिया आडखळपाक शकता. ह्याच कारणाक लागून खासा पालिका मंडळाची बसका आयोजीत करून खर्चाक मंजुरी दिल्या. आतां दोन एजन्सी नेमपा खातीर ६.७३ कोटींचे निविदा प्रक्रियेक सुरवात केल्या, अशी म्हायती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली.
मडगांव पालिका मंडळाची खासा बसका सोमारा पालिका सभाघरांत जाली. हे बसके उपरांत नगराध्यक्ष शिरोडकार हांणी सांगलें, पालिका वाठारांतलो कोयर संकलन करपाची मुजत ३१ मार्चाक सोंपतली. परत फातोर्डा आनी मडगांवां खातीर दोन एजन्सी नेमपा खातीर ६.७३ कोटीची निविदा काडटले. ताचे खातीर गरजेची प्रक्रिया करतले. वेंचणुकेची आचारसंहिता लागल्यार हे प्रक्रियेक आडखळ येवची न्हय देखून पालिका मंडळाची मंजुरी घेतल्या. तशेंच पालिका वाठारांतलो सोपो एकठांय करपाची १.७० कोटीची निविदा काडल्यार ठेकेदारान अर्दे पयशे पयलीं भरचे आनी अर्द्या पयशांची बँक गॅरंटी दिवपाची अट आसा. भरपाचे आनी अर्द्या पयशांची बँक गॅरंटी दिवपाची अट आसा. ताका लागून सोपो एकठांय करपा खातीर ठेकेदार इत्सूक आसना. हे विशीं विचार करपाक मुखेल कार्यकारी अधिकार्‍यांक सांगलां.
हाचे पयलीं कोयर संकलनाचें काम दोन एजन्सींक दितालें. ताका लागून म्हयन्याक ४५ लाख रुपया खर्च करचे पडटाले. आपल्या कार्यकाळांत फेस्ताक दर फावटीं ३५ लाख पालिकेक मेळ्ळ्यात. पोरणे खटलेय मार्गाक लायल्यात. गांधी मार्केटाचो एक खटलो २०१७ सावन सुरू आशिल्लो. ह्या खटल्याक १.१० कोटी खर्च जावपाचे आशिल्ले. तो खटलो ४७ लाख दिवन सेटल केलो. बीएस ३ चे तीन ट्रक नोंदणी करपाचे उरल्यात. हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज सादर केल्लो. ते सुनावणेंतूय ट्रकाची नोंदणी करपाची परवानगी सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान मेळ्ळ्या. कोलमोरोड हांगच्या खटल्या विशीं २.७३ कोटी न्यायालयांत भरिल्ले. ते सुवातेर रोखडेंच रस्त्याचें काम करुन ते पयशे व्याजा सयत २.९० कोटी पालिकेक परत मेळिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली.