कोयरा संबंदी घोशणा पत्र दिवपाक चिंबल ग्रामसभेंत लोकांचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पंचायत वाठारांत कोयर एकठांय करून, तो वेगळो करून ताचेर प्रक्रिया करपा संबंदी घोशणा पत्र (डिक्लेरेशन) दिवपाच्या प्रस्तावाक चिंबल ग्रामपंचायतीचे आयतारा जाल्ले विशेश ग्रामसभेंत लोकांनी विरोध केलो. पंचायत वाठारांतली परिस्थिती वेगळीच आशिल्ल्यान पंचायत मंडळाच्या ह्या प्रस्तावा वटेन आमी नात आनी पंचायत मंडळाचें हें घोशणा पत्र फटीचें आसा अशें दाखोवन दिवपी प्रस्ताव हे सभेंत पास केलो.
कोयर वेवस्थापनाचेर लोकांनी उक्तेपणान चर्चा करपा खातीर पंचायत वाठारांतल्या लोकां मदीं जाग्रुताय करपाचो निर्णय ग्रामसभेंत घेतला. घोशणा पत्राक लोकांचो विरोध आसा हे संबंदीत सरकारी यंत्रणेक कळोवपाची मागणी ग्रामस्थांनी पंचायत प्रशासक मान्युएल काब्राल आनी सचीव दीपाली नायक हांचे कडेन केल्या. पंचायत वाठारांत आशिल्ली प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखोवन दिवपी ग्रामसभेत पास केल्लो प्रस्ताव ताचें मेरन पावोवचें अशेंय लोकांनी मागलां.
पंचायत गांवांतलो कोयर जरी एकठांय करता तरी पंचायत वाठारांत सगले कडेन कोयर पातळल्लो दिसता. अशे परिस्थितींत सगळें बरें चल्लां अशें दाखोवन दिवपी घोशणा पत्र म्हणल्यार खरी परिस्थिती ल्हिपोवन दवोरपाचो यत्न अशें अजय खोलकार हांणे सांगलें. पंचायत मंडळाच्या घोशणा पत्राचो गैरवापर जावपी भिरांत तांणी उक्तायल्या.
पंचायत वाठारांत कोयराचो समस्या आसा तशीच आसा. मरेरियल रिकव्हरी सुविधा सध्या कोयर हाडून उडोवाची सुवात जाल्या. ही परिस्थिती आसतना सरकारी यंत्रणेक जाय म्हणून घोशणा पत्र दिवपाक लोकांचो विरोध आसा आनी ताका आमी साक्षिदार जावपाची आमची तयारी ना अशें खोलकार हांणी सांगलें. हाचे पयलीं सरकारान पंचायत मंडळाचेर चेंपण हाडून उक्ते सुवातेर संडास करपा पसून पंचायत वाठार मुक्त जाला अशें जाहीर करपाक लायिल्लें अशें तुकाराम कुंकळ्ळकार हांणे सांगलें.