कोयराची सासणाची समस्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत 40 वर्सां पयलीं कोयराची समस्या व्हडलीशी नाशिल्ली. लोकसंख्या वाडल्या देखून कोयर वाडला, अशें कांय जाणांचें मत. तातूंत तथ्य आसा. पूण वस्तू, जीनस, धान्य, कड्डणाच्यो प्लास्टिक पोतयो ताका जड जापसालदार आसात. पयलें चडशें सामान कागदाच्या दोण्यांनी वा कागदांत गुठलावन मेळटालें. आतां प्लास्टिकान जळीमळीं पांय पातळायल्यात. नदरेक पडटा ती वस्तू, जीनस प्लास्टिकाचे पोतयेंत, पाकिटांत मेळटात. कदेलां, दारां, मेजाय प्लास्टिकाचीं जाल्यांत. कोयर वाडपाचें हें व्हडलें कारण. पालिका दारांत येवन कोयर एकठांय करतात. देखून आतां घरचे घरा कोयराचो विलो लावपी लोक उणे जाल्यात. इमारती वाडल्यात, तातूंत रावप्यांक जागो नाशिल्ल्यान कोयराचो विलो लावप शक्य जायना. अशा साबार कारणांक लागून कोयर वाडला. ती राज्याची एक समस्या जाल्या. साळगांवां कोयर प्रकल्प आसा. सोनसडोय आसा. कांय पालिकाय कोयराचो विलो लायतात. तरीय तो कमी जायना….! खरें म्हणल्यार, आनीकूय कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जाय. मात, तांकां खर विरोध जाता.
बांयगिणीं कोयर प्रकल्प जातलो, अशें खूब वर्सां सावन आयकुपाक मेळटा. ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. कारण थंय दुर्गंध पातळटलो, अशें तांचें म्हणणें. तर कांय लोकप्रतिनिधी म्हणटात, प्रकल्पांतल्यान मात पसून घाण येना. कांय म्हयन्यां पयलीं ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जाता, अश्यो खबरो येताल्यो. मात, आतां अचकीच काटे उरफाटे घुंवल्यात. थळावे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी खंयचेच परिस्थितींत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात, अशी भुमिका घेतल्या. ताका लागून कोयरा विशींचो वाद परतून धुंवरेवपाची भिरांत आसा. ह्या वाठारांत दोन हजार फ्लॅट आसात, थंय आठ हजारां परस चड लोक रावतात. हांगा चर्च, देवळां, मठ, शाळा आसात, अशें ते म्हणटात. लागसार करमळेचें तळेंय आसा. हांकां ह्या कोयर प्रकल्पाची बादा जातली, अशें आमदाराचें म्हणणें. हो प्रकल्प लोकांची वस्ती ना अशा जाग्यार व्हरचो, अशेंय ते म्हणटात. मात तसो जागो मेळपाक नाका? आतां किरांव जागे उरल्यात खंय? सगले विकल्यात. जमीन प्रकरणां विशीं सगले जाणांत. बरें, असो जागो मेळ्ळो, तरी पालिकांक थंय सोंपेपणी कोयर व्हरपाक मेळूंक नाका? थळाव्यो पालिका, पंचायती दुसऱ्या गांवांतलो कोयर आपले शिमे भितर उडोवपाक दिनात. तसो यत्न करपी गाडयो तांणी परतून धाडल्यात. कांय गांवांनी कोयर प्रकल्पाक खर विरोध जाला. बायंगिणी जाता तसो. हाचेर आतां सरकाराक खंबीर रावन पावलां उखलचीं पडटलीं.
पंचायत, पालिका पांवड्याचेर कोयर विलो, प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करपाचें थारिल्लें. कांय जाणांनी ते केल्यातूय बी. मात, न्यायालयाचो आदेश आसतनाय बऱ्योच पंचायती कोयरा विशीं उदास दिसतात. निदान 2-2 पंचायतींनी एकठांय येवन लोकवस्ती ना थंय प्रकल्प उबारल्यार कोयराचेर नियंत्रण येतलें. खरें म्हणल्यार कोयर जावचोच ना, हाची जतनाय सरकारान आनी लोकांनीय घेवपाक जाय. घरांत जाल्लो कोयर पालिका, पंचायतींक दिवपा बदला पोतयांनी भरून रस्त्या कुशीक उडोवपी लोक आसात. कांय हाॅटेलकार कर भरचो पडटा म्हूण रातचे लिपचोरयां मेळटा थंय कोयर उडयतात. हाचेर नियंत्रण दवरपाचो यत्न लोकांनी, पंचायत- पालिकांनी करून पळयलो, मात हें चालूच आसा. कांय कडेन तर आतां सीसीटीव्ही कॅमेरेय बसयल्यात. जो मेरेन लोकांक शिस्त लागची ना (ती मुळांत आंगांत आसपाक जाय) तो मेरेन हें चालूच उरतलेंशें दिसता.
प्लास्टिक पोतयांचेर बंदी आयल्या. कापडी पोतयो वापरपाचें आवाहन दर स म्हयन्यांनी करतात. 1 जुलयाच्यान एक फावट वापरून भायर उडयतात, त्या प्लास्टिक वस्तूंचेर केंद्र सरकारान बंदी घाल्या. तरीय कांय सुदारणा जाल्ली दिसना. ही कोयर समस्या सोडयतलो जाल्यार प्लास्टिकाक पर्याय मेळप गरजेचें. दक्षिणेक सोनसडो कोयर यार्ड, प्रकल्पाची बातमी तर दर सप्तकाक येता. आयज हें कोसळ्ळें, ते व्हांवन गेलें. दोन दिसां पयलीं तर एका एनजीओन
थंयच्या कोयराचेर प्रक्रियाच जायना, अशें म्हणलां.
ठेकेदाराक कबलाती बगर 6 कोटी दिल्यात, असोय तांचो दावो. राज्य भरांतलो कोयर हें कोणाचें जोडपाचें साधन बी जावंक ना मूं?