कोमुनिदाद दुरुस्ती : समिती वांंगडी आनी अधिकाऱ्यांंची जातली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोमुनिदाद समिती वांंगड्यांंचें महसूल मंंत्र्यांंक निवेदन; अतिक्रमणां आड कारवाय जावची

पणजी : कोमुनिदाद कायद्यांत दुरुस्ती करचे पयलीं कोमुनिदाद समितीचे वांंगडी आनी महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांंची बसका जातली. कोमुनिदाद समितीच्या वांंगड्यांंक विस्वासांत घेतले, अशें आस्वासन महसूल मंंत्री बाबूश मोंसेरात हांंणी दिलांं. कोमुनिदाद समितीच्या वांंगड्यांंनी मंंत्र्यांंची भेट घेवन तांंकां निवेदन भेटयलें. वांंगड्यांंनी कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तेक विरोध केला.

कोमुनिदाद सुवातेंतलीं अतिक्रमणां नियमीत करपा सयत उद्देगीक प्रकल्पांं खातीर कोमुनिदादीचे जागे घेवपाचो प्रस्ताव आसा. हे खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या दुरुस्ती विरोधांत कोमुनिदाद वांंगड्यांंची म्हापश्यां सभा जाली. सभे उपरांंत कोमुनिदाद वांंगड्यांंनी महसूल मंंत्री बाबूश मोंसेरात हांंकां निवेदन भेटयलें.

रोमानो गोन्स्लावीश, अॅश्ली डिलेनी, रुई गामा, सेलेस्टिनो नोरोन्हा, संंदीप खंवटे आनी तुलियो डिसोझा हांंणी भेट घेवन निवेदन सादर केलें. ह्या वेळार कोमुनिदाद वांंगड्यांंनी हेर समस्या लेगीत महसूल मंंत्र्यांं मुखार मांडल्यो.

कोमुनिदाद जमनीचेर जावपी अतिक्रमणांक मान्यताय दिवपाक जायना. अतिक्रमणां आड कारवाय जावपाक जाय. तशेंच कोमुनिदादीचे मान्यताये बगर प्रकल्पांंक जमनी दिल्यो जाल्यार कोमुनिदादीचें अस्तित्वूच नश्ट जातलें, अशें कोमुनिदादींंनी निवेदनांत म्हणलां. कोमुनिदाद संंहितेंत बदल कलम 652 प्रमाण जावपाक जाय. विधानसभेंत कायदो करून बदल जावपाक जायना. तशेंच कोमुनिदादी कडेन आशिल्ले जागे गांवकारांंचे आसात, सरकाराचे ना. कोमुनिदादीचे परिशदेंत निर्णय जावन संहितेंत दुरुस्ती जावप शक्य आसता. दुरुस्ती विधेयका वतीन संंहितेंत दुरुस्ती जावंक शकना.

कोमुनिदाद जमनींतलीं अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर नवी ‘कट ऑफ डेट’ निश्चीत करपाचो प्रस्ताव आसा. थारावीक तारखे पयलीं जीं अतिक्रमणां जाल्यांत, तीं कायदेशीर जातलीं. ते खातीर अर्ज करचे पडटले. अर्ज तशेंच हेर नेम निश्चीत जातले. हे खातीर वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना. तशेंच कोमुनिदाद समितींत गैरवेव्हार जाता अशें दिसलें जाल्यार चवकशी सुरू आसतना समिती बरखास्त करपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले. ते खातीर कलम 70 मदीं दुरुस्ती जातली. ह्या सगल्या दुरुस्तींंक कोमुनिदाद वांंगड्यांंनी विरोध केला.

बॉक्स

कोमुनिदाद संहितेंत कलम 334 डी, ह्या नव्या कलमाचो आस्पाव जातलो. उद्देगीक प्रकल्पा खातीर कोमुनिदादीची जमीन जाय जाल्यार ती घेवपाचो अधिकार सरकाराक आसतलो. कोमुनिदाद समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना. सद्या जमीन घेवपा खातीर ‘334 सी’ हें कलम आसा. ह्या कलमा प्रमाण वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट गरजेची. ‘334 डी’ ह्या नव्या कलमाचो आस्पाव जातलो. प्रकल्पा खातीर जमीन घेतना वेवस्थापकी समितीचे मान्यतायेची अट आसची ना. कोमुनिदाद वेंचणूक घेवपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले. हाचे खातीर ‘कलम 48’ मदीं दुरुस्ती जातली. वेंचणुकेचे नेम आनी अटी निश्चीत करपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले.