कोंकणी स्वतंत्र भास, कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत, मालवणां कोंकणी परिशदेचें दबाज्यान उक्तावण

भांगरभूंय। तुकाराम गोवेकार
बॅ. नाथ पै नगर, मालवण : महाराष्ट्रांतले रायगड ते केरळांतले कासरगोड असो भुगोलीक आनी सांस्कृतीक भूभाग हो खऱ्या अर्थान कोंकणी प्रदेश. भास आनी उदक जितलें प्रवाही तितलें उपेगी. मालवणी कोंकणीक मराठीची बोली भास मानतात. पूण गोंय, कर्नाटक आनी केरळांत उलयतात ती आमची कोंकणी ही स्वतंत्र भास. कोणाक कोंकणी ही मराठीची बोली भाशा दिसता, कोणाक दिसता कोंकणीक स्वतंत्र अस्तित्वूच ना. मात आमी पुराय संवसाराक अभिमानान सांगपाक शकतात, आमची आवयभास कोंकणी ही गोंयची राजभास आसा. तिचो आस्पाव देशाच्या राज्य घटनेचे आठवे वळेरेंत जाला. आमकां प्रमाणपत्र दिलां देशाच्या संविधानान. आमकां आतां कोंकणी विशीं कोणा दुसऱ्या तिसऱ्याच्या प्रमाणपत्राची गरज ना, अशा उतरांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कोंकणीच्या विरोधकांक चिमटो काडलो.

मालवणां (सिधुदुर्ग) बॅरिस्टर नाथ पै नगरांत अभिनेते स. मच्छिंद्र कांबळी रंगमाचयेर आयोजीत केल्ल्या 32 व्या अखील भारतीय कोंकणी अधिवेशनाचें उक्तावण गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन जालें. उक्तावणा उपरांत ते उलयताले.
फुडलें अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें 25 वे साहित्य संमेलन केरळांत आयोजीत करचें, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ताका केरळांतल्या प्रतिनिधींनी येवकार दिलो.
ह्या वेळार माचयेर मानाचे सोयरे म्हूण गोंय कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मालवणचे आमदार वैभव नायक, ज्ञानपीठकार दामोदर (भाई) मावजो, अखील भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्ष उषा राणे, मालवणचे आदले नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर, परिशदेचे नवे अध्यक्ष अरूण उभयकर, येवकाराध्यक्ष रोझारियो पिंटो हाजीर आशिल्ले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हांणी सांगलें, कोंकणी भाशेचो हुंकार जण एकल्या कोंकणी मनान जागोवपी स. शणै गोंयबाब, आपल्या शब्द श्रृंगारान मराठी आनी कोंकणीचे भांडार भरपी स. बाकीबाब बोरकार, कर्नाटकांत कोंकणीचें कार्य करपी स. बस्ती वामन शणै, सामान्य मनशाच्या अभिव्यक्तीक धुमारे फोडपी पुंडलीक नायक, ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो अशा रत्नांनी आमची कोंकणी भास सोबीत जाल्या. आमी अशेच मुखार वचत रावया.
कर्नाटकांत कोंकणी शिक्षण घेतिल्ल्या कोंकणी मनशांची दखल गोंय राज्यान घेवपाक जाय. तशेंच केरळांत कोंकणी शिक्षण घेतिल्ल्यांच्या फुडाराची जापसालदारकी गोंय राज्यान घेवपाक जाय. दुसऱ्या राज्यांतल्या कोंकणी शिकिल्ल्यांची दखल गोंय राज्यान घेवपाक जाय. तशेंच त्या राज्यांतल्या कोंकणी शिक्षणाचीय जापसालदारकी घेवपाक जाय. जंय कोंकणी शिक्षण ना, थंय बाल- संस्काराचे वर्ग घेवन, कोंकणी भाशेच्या मुळस्वरांची म्हायती दिवपाक जाय. अशें केल्यारच कोंकणी थंय रुजतली, अशेंय तांणी सांगलें.
‘सबका साथ, सबका विकास’ हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें धोरण गोंय राज्याकूय मुखार व्हरतलें. कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर पुराय संवसारांतल्या लोकांक एकठांय हाडपाचो सरकार यत्न करतले. तरणाट्यांक अशा अधिवेशनांनी जोडपाक जाय, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
साहित्य हो लोकशायेचो खांबो. तरणाटे पिळगे कडेन साहित्य पावोवपाचो यत्न करपाक जाय. साहित्य ना जाल्यार विकृती जल्माक येता. कोंकणी भाशेंत व्हड तांक आसा. कोंकणी भाशेंचो परमळ देश-विदेशांत पावला. साहित्य हो दर एकल्याचे जिणेंचो आरसो. संकश्टा वेळार मात करपाची तांक साहित्यांत आसा. देखून दर एकल्यान अर्दवर तरी वाचन करचें, अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.
जाल्यारूच कोंकणी रुजतलीः उभयकर
गोंय राज्याची राजभास ही कोंकणी जाल्ल्यान भारतीय भाशेचे सगले अधिकार तिका फावो जाल्यात. गोंयांत ही पोटाची भाशा जाल्या. कर्नाटकांत आनी केरळांत कोंकणींतल्यान शिक्षण आसून लेगीत ती तांची पोटाची भास जावपाक शकना. जितलो वेळ मेरेन शिक्षणाची भास ही पोटाची भास जायना तो वेळ मेरेन त्या भाशेंतल्यान जीवन जगप जायना, अशें परिशदेचे अध्यक्ष अरुण उभयकर हांणी सांगलें.
ह्या वेळार दामोदर मावजो हांचे हस्तुकीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो भोवमान केलो. तशेंच साहित्यिकांचोय भोवमान केलो.
ह्या वेळार सुमार 26 पुस्तकांचे प्रकाशन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं जालें. केरळ राज्यांत फुडलें अखील भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन आयोजीत करपाचें आवाहन मुख्यमंत्र्यान करतकच केरळ कोंकणी पंगडाच्या चंद्राबाब शेट्टी आनी तांच्या वांगड्यांनी खोशी उक्तावन मुख्यमंत्र्यांचे उपकार मानल्यात.
ह्या अधिवेशनाक गोंय, केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांतले कोंकणी साहित्यिक, कोंकणी मोगी हाजीर आशिल्ले. प्रस्तावीक उषा राणे हिणें केले जाल्यार उपकार गौरीश वेर्णेकार हांणी मानले.

विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे गती प्रमाण कोंकणीचें काम मुखार व्हरचेंः मावजो
अखील भारतीय कोंकणी परिशद आपली जापसालदारकी योग्य तरेन सांबाळटा. मात, सरकारान कोंकणीच्या उदरगतीक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान जे गतीन मुखार वता तेच गतीन कोंकणीचें काम मुखार व्हरपाक जाय. कोंकणी साहित्याची उदरगत जाली जाल्यारूच समाजाची उदरगत जातली. देश-विदेशांत सुमार 50 लाख लोक कोंकणी भाशेचो वापर करतात. खंयचीच भास ल्हान आसना, अशें ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांणी सांगलें.

प्रशासनांत कोंकणीचो चडांत चड वापरः मुख्यमंत्री
गोंयचे आदले मुख्यमंत्री स. मनोहर पर्रीकार हांणी अर्थसंकल्प कोंकणी भाशेंतल्यान मांडपाचो पायंडो घालून दिला. मुख्यमंत्री आनी राजभास मंत्री ह्या नात्यान आपूण सरकारी कामकाजांत कोंकणी भाशेचो चडांत चड वापर जावचो, हे खातीर यत्न करतलो. कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर पुराय संवसारांतल्या लोकांक एकठांय हाडपाचो सरकार यत्न करतले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

गुगलाक परबीं
कोंकण पट्ट्याची संस्कृताय, नुस्त्याचें जेवण, विचार एकूच. ते खातीर आमी सगले कोंकणी मनीस एकेच वळेरेंत येतात. हेरांक नुस्त्याची घाण येता आसत, पूण आमकां ताचो वास येता. गुगलान दोन दिसां पयलीं आपले गुगल ट्रान्स्लेट सेवेंत देवनागरी कोंकणीक सुवात दिल्या. ते खातीर आमचें हड्डें आयज अभिमानान फुल्लां. गुगलाक हांव परबीं दितां, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हणलें. गोंयांतूच न्हय जाल्यार केरळ, कर्नाटकांत कोंकणी शिकोवप सुरू जालां. ह्या राज्यांनी तशेंच गोंयांत केजी ते पीजी मेरेन कोंकणींतल्यान शिकप जावचें, हे खातीर सरकार यत्न करतलें, अशेंय तांणी सांगलें.