कोंकणी भास सांबाळपा खातीर एकवटान वावरूया

शणै गोंयबाब हांचया फोटोक फुलांचो हार अर्पण केल्या उपरांत माया खरंगटे, सॅबी फेर्नांडीस, अन्वेषा सिंगबाळ, अनंत अग्नी आनी अक्षता व्यास.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सॅबी फेर्नांडीस :कोंकणी भाशा मंडळान मनयली मडगांव शणै गोंयबाबांची जयंती 

पणजी: आमच्या कोंकणी वावराची तोखणाय जातना खोस भोगता. आमकां कोंकणींत शिकपाक मेळूंक ना. ही खंत मनांत आसाच. तरी तुमी भाग्यवंत भुरगीं. तेन्ना तुमी शणै गोंयबाब हांचे कडल्यान उर्बा घेवन कोंकणी भास सांबाळपा खातीर एकवटान वावरूया, असो उलो जेश्ट गायक सॅबी फेर्नांडीस हांणी मारलो.  

कोंकणी भाशा मंडळान विद्याभुवन कोंकणी शाळा आनी रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर हांच्या जोड पालवान शणै गोंयबाबांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वेळार सॅबी फेर्नांडीस उलयताले. कोंकणी भवनांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून जेश्ट साहित्यीक माया खरंगटे, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीराचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, शाळेची मुख्याध्यापिका अक्षता व्यास हाजीर आशिल्लीं. कार्यावळीचे सुरवातेक साहित्यीक माया खरंगटे आनी गायक सेबी फेर्नांडीस तशेंच मानेस्तांनी शणै गोंयबाबांच्या फोटवाक फुलां अर्पण करून आर्गां ओंपलीं. 

आपल्याक शाळेंत येवन खोस भोगली. म्हज्या मनांतली शाळा शेणूंक ना. शाळा ही म्हज्या आवडीची आनी घोस्ताची. शणै गोंयबाबांच्या काळार अश्यो शाळो नासल्यो. ते मराठी, पुर्तुगेज आनी संस्कृत शिकले. तरी पूण आपली आवय भास कोंकणीचीच सेवा केली. तांणी बरें बरें  साहित्य रचलें. हें करतना जें कोंकणी साहित्य ना तें हाडपाचो तांचो हावेस आनी ध्यास आसलो. तांचोच हो परिणाम म्हजे जिणेर जालो. शिक्षणा वांगडाच जिणेंत उंच हावेस बाळगात अशें माया खरंगटे हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना सांगलें. 

आदलो काळ खूब त्रासाचो आसलो. कोंकणी उलोवप सोडाच, बरोवप म्हळ्यार लेगीत शिक्षा जाताली. त्या काळार कोंकणी ही स्वतंत्र भास आनी तिका आपलें स्वतंत्र अस्तित्व आसा म्हणपाचें शणै गोंयबाबान आपल्या बरपांतल्यान दाखोवन दिलें. तांचो हो वावर मुखार व्हरपाचें काम माया खरंगटे आनी सेबी फेर्नांडीस सारखे व्हड मनीस करतात देखून आपल्याक खोस भोगता अशें अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी येवकार दितना सांगलें.

  गोड म्हजें गोंय ही शणै गोंयबाबांनी रचिल्ली कविता माणकुल्या भुरग्यांनी गिताच्या रुपान गावन दाखयली. बाब पार्थ सिंगबाळ आनी बाब हर्ष गांवकार हांणी काणुल्यो सांगल्यो. मानेस्तांच्या हस्तुकीं रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीराच्या साबार  सर्तिनी जैतिवंत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. सुत्रसंचालन अनशूल डायस आनी अवनी कामत हांणी केलें.  शिक्षिका अर्चा बोरकार हांणी उपकार मानलें.