कोंकणी एकवटाचो हुस्को

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी चळवळीक भावनीक बुन्याद घालचे परस म्हलगड्यांनी तर्कांची बुन्याद घालून दिली. ते खातीर समेस्त गोंयकारांनी तांच्या उपकारांत रावपाक जाय.

जांकां थोड्यांक मराठी सारकी उलोवपाक येना, असल्या कांय मराठी आपली आवयभास म्हणपी लोकांनी, मराठी गोंयची
राजभास जावची म्हूण आझाद मैदानार जमात एकठांय केली. सदां भाशेनूच तरणाटे तांचे वांगडा नात म्हूण शीण काडलो आनी ताकाय सरकाराक जबाबदार धरलें. समाजीक माध्यमांचेर तांचें ह्या आनी हेर विचारांचें बरेंच हांशें जालें.
राजभास ही वेव्हारा खातीर वापरपाची भास. तिचें भावने कडेन कांयच देणें घेणें ना. हिंदू लोक देवाचीं भजनां मराठींतल्यान गायतात म्हूण ती राजभास जावपाक शकना. देखून राजभाशेचो हेत मतींत घेनासतना त्या जमातीन केल्लीं विधानांचें हांशें जालें.
कोंकणीचें बळगें दिसान दीस वाडटा. ताची जाणूय राजकर्त्यांक आसाच. कोंकणी लोक सगल्या राजकी पक्षांनी भरसल्यात. देखून राजभास कायद्याक हात लावपाक खंयचेंय सरकार धजत अशें दिसना. कोंकणी लोक सगल्या राजकी पक्षांनी भरसल्यात ही गजाल एके वटेन जमेची बाजू, पूण ही हुस्क्याचीय बाजू. हुस्क्याची इतल्याच खातीर, सर्व धर्म समभाव आनी एकचार वांगडा घेवन वचपी पयलींची कोंकणी चळवळ आतां राजकी लागींपणाक लागून भंगपाक लागल्या. सरकारान कोंकणी आड कितेंय पावल मारल्यार कोंकणी लोक एकठांय येनात, वयल्यान कांय जाण तर दोन पावलां मुखार वचून तें कशें सारकें हें सागपाचो यत्न करतात.
कोंकणी चळवळीचो आनी भाशीक वादाचो फायदो शेगीत पणान राजकी पक्षांनी घेतला. हातूंत खंयचोच पक्ष अनवाळो ना. वेंचणूक लागीं येतकूच लोकांच्या एकवटाक फूट घालून ध्रुवीकरण करप हें पयलींच्यान राजकी खेळींत चलत आयलां आनी तशें करप हें राजकारणाचो भाग जालां. वेंचणूक म्हऱ्यांत पावतकूच पयलींच्या काळांत भाशीक वाद करून मतां एकटावपा खातीर वक्तव्यां जातालीं जाल्यार हालीं हालीं समाजीक एकवट फोडपा खातीर मुर्त्यो फोडप, लोकांक धर्मा वयल्यान भडकावपाचीं उलोवपां करप जाता. पयलीं भाशीक वाद करपाचो यत्न करतना कोंकणी मनीस एकठांय येतालो. आतां कोंकणी परस राजकी पक्षाक चड लागींपण आशिल्ल्यान समाजीक एकवट फोडपाच्या प्रकरणांत कोंकणी लोक एकामेकां पसून फुट्टा, पयसावता. हातूंत परत खंयचोच एक पक्ष सामील ना, भाजप हिंदूंचें ध्रुवीकरण करता जाल्यार भायल्यान धर्मनिरपेक्ष दाखोवपी काँग्रेस पक्ष आनी हेर पक्ष बिगर हिंदूंचें ध्रुवीकरण करतात.
हालींच्या काळांत धर्माच्या नांवान इतली कोडसाण अणभवपाक मेळटा ती पळयल्यार आमी कितले अधोगतीक वतात हाचो हुस्को जाता.
प्रत्येक समाजांत अतिरेकी विचारांचे मनीस आसतातूच. पूण समंजस मनशांची चडावत संख्या त्या विचारांक बळपाक दिना. जीं बिरुदां आपल्याक दसपांत आपलो कांयच वांटो आसना तीं धर्म, जात सारकीं बिरुदां लावन ताचे कट्टर समर्थक जावन हेर धर्मांचो आनी जातींचो अनादर करप, दुस्वास करप, ते प्रणालीचो एक भाग जावप हें वाडपाक लागलां, जें हुस्क्याक कारण जाता. हें एकाच धर्मांत जाता अशेंय ना. एकलो करता म्हूण दुसरो करता, दुसरो करता म्हूण तिसरो करता. एकलो गाय मारता म्हूण दुसरो बैल.
महाराष्ट्रांत हिंदू सोडून हेर धर्माचे लोक कमी. देखून तांची संस्कृतीक घडण एक. थंयचे मराठी चळवळीन दिंडी, पालखी आपणायली. महाराष्ट्रांत पुरोगामी चळवळ अस्तित्वांत आनी सक्रीय आसुनूय ताचो थंय विरोध जालो ना. महाराष्ट्राच्या पोशान उदक पिवपी गोंयचे मराठी चळवळीन तीच परंपरा गोंयांत दवरली. मराठी फकत हिंदूंची केली. देखून तांचे मुद्देच हिंदूंची संस्कृती, हिंदूंचो देवधर्म हांचे पुरतेच मर्यादीत उरले. देखून भावनीक पातळेचेरूच उरले.
कोंकणीचे पयलींचे फुडारी हे समाजीक एकवट मानपी, तांचे मदीं धर्म केन्नाच आयलोना. आतांच्या कांय फुडाऱ्यांनी कोंकणीचे एके लिपयेक व्हरून धर्माक तेंकयली तरी तातूंतल्यान तांकां येस आयलें ना, कित्याक तर त्या धर्मांतल्या समंजस मनशांचे चडावत संख्येन त्या विचारांक बळपाक दिलें ना. (ताकाय एक बुन्याद आसा जी पयलींच्या फादरांनी घाल्ली.) कोंकणी ही अमक्याच एका धर्माची केन्नाच जाली ना. गोंयच्या मराठी चळवळीन तिका एकेच जातीची म्हणल्यार बामणी म्हणून बदनाम करपाचो यत्न केलो, पूण भोवजन समाजांतल्या कोंकणी लोकांनी तो यत्न खोडून काडलो. देखून कोंकणी चळवळ ही सर्व समावेशक, पुरोगामी जाली. (म्हण कोंकणी भाशा मंडळाचेर कितलेय आरोप जाले तरी कोंकणी भाशा मंडळ सामाजीक प्रस्न घेवनूय लोक जागृताय करता) कोंकणी चळवळीन सदांच गोंयकारपण होच गाबो दवरलो. म्हूण सामान्य लोकांक, गोंयकारांक ती आपली दिसली. कोंकणी चळवळीक भावनीक बुन्याद घालचे परस म्हालगड्यांनी तर्कांची बुन्याद घालून दिली. ते खातीर समेस्त गोंयकारांनी तांच्या उपकारांत रावपाक जाय. आयज ही बुन्याद हालपाक लागिल्ल्याचें नदरेक येता आनी हुस्को दिसता.
सत्ता ही नशा. आनी नशा चडटकूच आपूण कितें करतां तें खबर आसना. राजकारण हें हे नशे लागीं व्हरपी निसण. देखून राजकारणांत आपूण/ आपलो पक्ष निवडून येवन सत्ता हातासपा खातीर खंयच्याय थराक पावपाची राजकारण्यांची तयारी आसता. समाजीक फूट घालपाच्या तांच्या यत्नांक बळी पडप आनी तांकां सहकार्य करप हें वाडपाक लागलां. शिकिल्ले लोक दुसऱ्या धर्माचेर, त्या धर्मांतल्या लोकांचेर इतले दुस्वासान उलयतात तें पळयतकूच हुस्को वाडटा. आपल्या धर्मांतल्यो मतीक पटनाशिल्ल्यो चाली रिती विज्ञानीक नदरेन कश्यो सारक्यो हाचेर तर्क येतात तें पळोवन कीव येता. चूक तें चूक आनी सारकें तें सारकें म्हणपाची आमची कुवत आनी धमक ना जाता काय हाचोय हुस्को जाता.
कोंकणी चळवळींतले लोक जितले बेगीन धर्माच्या नांवान जावपी फोडाफोडींतल्यान भायर सरून एकचारान वावुरपाक लागतले तितलें कोंकणी चळवळीक आनी पर्यायान गोंयकारपणाक बरें आनी मनीसजातीकूय बी.
(लेखक कोंकणी कार्यकर्ते आसात.)

चेतन आचार्य
9422389290