केशी दिल्ल्याचें पत्र नासल्यार पयशे मेळचे नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : सरकारान केश (केश) दिल्ल्याचें संबंदीत वकीला कडेन पत्र नासल्यार ताका ह्यान फुडें केशीच्या बिलाचे पयशे मेळचे नात. बिला वांगडा सरकारी मान्यतायेचें पत्र सादर करपाचो आदेश कायदो विभागान आयज जारी केला.
हालींच्या काळांत सरकारी वकीलां मदीं केशी वांटून घेवपाचें प्रमाण बरेंच वाडलां. खंयचीय केश एकाद्या वकिलाक दिल्ली आसल्यार न्यायालयांत दुसरो वकील सरकाराची बाजू मांडटा. सरकारी वकील सोयी प्रमाण आपापले मदीं केशी वांटून घेतात. अॅडव्होकेट जनरलाच्या मान्यताये बगर एकाद्या वकिलाक दुसर्‍या वकिलाक केश दिवपाक मेळना.

एकाद्या वकीलाचो अभ्यास आनी योग्यतेचो विचार करून ताका संबंदीत केश दिता. ती दिले उपरांत तांणीच दुसर्‍या वकीलाक ती दिल्यार संबंदीत वकीलाक केश दिवपाचो उद्देशूच नश्ट जाता. केशींत सरकाराची बाजू योग्य तरेन मांडपाक जाय. हो उद्देश संबंदीत वकीलाक केश दिवपा फाटलो आसता. एकाद्या वकीलाक सरकार केश दिना मात तरीय तांणी सरकाराची बाजू मांडल्यार ताका बाजू मांडपाचे पयशे मेळचे नात. बिलां सादर करतना अतिरिक्त सरकारी वकील/ सरकारी अभियोक्ता/ अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता हांणी केश दिल्ल्याचें पत्र जोडपाचे निर्देश दिल्यात.