केरी सत्तरींत लंपी दुयेंसाची लागण

लंपी दुयेंसाची लागण जाल्लें गोरू.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकां मदीं भिरांत; गोरवां सांबाळ अधिकाऱ्यांनी आडनदर केल्ल्याचो आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

देशाच्या विवीध वाठारांनी गतीन पातळिल्ल्या लंपी दुयेंसाची लागण सत्तरी म्हालांतल्या गोरवांचेर जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ताका लागून ह्या वाठारांत ताकतिकेन उपचार पद्दत हातांत घेवप गरजेचें जालां. ताकतिकेन उपाय येवजण हातांत घेतली ना जाल्यार हें दुयेंस हेर वाठारांनी पातळपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. खूब खेपे हे संबंदांत कागाळ करून लेगीत गोरवां सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुराय आडनदर केल्या, असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. आतां थळावी आमदार डॉ. दिव्या राणे हांणी हातूंत विशेश लक्ष घालून गोरवां सांबाळ खात्याचे यंत्रणेचें लक्ष ओडचें, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लंपी दुयेंस हें खूब भिरांकूळ स्वरुपाचें आसा. ह्या दुयेंसाक लागून गोरवाच्या सगळ्या आंगाचेर व्हड व्हड खतां पडटात. ह्या दुयेंसाक लागून गोरवां मरपाक शकतात. हेच खातीर गोंय सरकारान हेर राज्यांतल्यान दूद दिवपी गायी हाडून त्यो शेतकारांक दिवपाचें बंद केलां. मात गोंयांत ह्या दुयेंसा संबंदांत गांभिर्यान लक्ष दिनात, अशें स्पश्ट जालां.

सत्तरी म्हालांत व्हड प्रमाणांत दुदाचें उत्पादन जाता. दूद दिवपी गायी दिवपाच्यो बंद केले उपरांत सत्तरी म्हालांतलें दूद उत्पादन व्हड प्रमाणांत उणावलां. जाल्यार दुसरे वटेन केरी वाठारांत लंपी दुयेंसाची लागण जाल्लीं गोरवां दिशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या.

फाटल्या पंदरा दिसां सावन लंपी दुयेंस जाल्लीं गोरवां ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत दिसपाक लागल्यांत. ताका लागून हे संबंदांत खूब जाणांनी गोरवां सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन तोंडी कागाळ केल्या, मात ताची अजून मेरेन मातूय दखल घेवंक ना. हे खातीर कांय लोकांनी हे संबंदांतली लेखी कागाळ गोरवां सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन सादर केल्या. ताचीय अजून मेरेन दखल घेवंक ना. हाका लागून सरकार लंपी दुयेंसा बाबतींत गंभीर आसा काय ना, असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उपस्थीत केला. मजगतीं, थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण लंपी दुयेंसाक लागून गोरवां मरपाक शकतात. गोरवांक लंपी दुयेंसाची लागण जाले उपरांत तांचेर ताकतिकेन उपचार करप गरजेचें आसा. ना जाल्यार ह्या दुयेंसाची लागण हेर गोरवांक जावपाक शकता.