केएलई सोसायटीच्या डॉ प्रभाकर कोरे हांका अमेरिकेंतल्या टीजेयू विद्यापिठाची डॉक्टरेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पतिनिधी
बेळगांवः  अमेरिकेंतल्या फिडेल्डफियातल्या थॉमस जेफरसन विद्यापिठान (टीजेयू) बेळगांवच्या केएलई सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ प्रभाकर कोरे हांणी शिक्षणीक मळार केल्ल्या वावराक लागून तांका मानद डॉक्टरेट पदवी दिवन भोवमानीत करपाचें थारायलां.
 25 मेक टीजेयू विद्यापिठांत जावपी खासा कार्यावळींत डॉ कोरे हांका डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी भेटयतले. ह्या विद्यापिठा कडल्यान पदवी मेळपी हे पयले भारतीय आसात. 1824 वर्सा स्थापणूक केल्ली टीजेयू ही अमेरिकेंतल्या पोरण्या विद्यापिठांतली एक आसा. विशीश्ट कार्यावळीं खातीर पयल्या 10 विद्यापिठांत तिचो नंबर लागता.
केएलई सोसायटी आनी केएलई उच्च शिक्षण आनी संशोधन अकादमीक (केएएचईआर) नवे तेंगशेर व्हरून दवोरपाक डॉ कोरे हांचे योगदान तुस्त करपा सारकें आसा. तांणी बेळगांव शारांत तांणी संवसारीक दर्जाच्यो शिक्षणीस साधनसुविधा तयार केल्यात. तशेंच उच्च दर्जाचें पारंपरीक आनी वेवसायीक शिक्षण दिवन स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटला वरवीं साबार लोकांक परवडपी भलायकी सेवा दिवपाचें काम केलां अशें डॉ कोरे हांका पदवी दिवपाची थारायलां हें सांगपा खातीर आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत टीजेयू विद्यापिठाच्या डॉ रिचर्ड जे डरमन हांणी सांगलें. विद्यापिठा कडल्यान ही पदवी मेळोवपी ते पयले भारतीय आसात अशें तांणी सांगलें.
डॉ कोरे हांका पदवी दिवपाचे कार्यावळी वेळार जीजेयू विद्यापिठांत इंडियन सेन्टर फॉर स्टडीजाचें उक्तावण करतले. ह्या वेळार अमेरिकेतले भारताचो राजदूद हाजीर रावतले अशें डॉ डरमन हांणी सांगलें. ह्या सेन्टरा वरवी केएएचईआर आनी टीजेयू विद्यापिठा मदीं संशोधना खातीर शिक्षणीक आनी संशोधनात्मक वावर करतले.  इटली, आर्यलंड आनी इस्रायल उपरांत विद्यापिठांत सुरू जावपी हे चवथें सेन्टर आसतलें अशें तांणी सांगलें. पत्रकार परिशदेक उपकुलगुरू डॉ विवेक साओजी, रजिस्टार डॉ. व्ही ए कोठीवाला आनी डॉ शिवप्रसाद गौडर हाजीर आशिल्ले.