केंद्र सरकाराच्या सगल्या खात्यांनी थळाव्यांक नोकऱ्यो राखीव दवरच्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रीपाद नायक हांची गोंयच्या कचेऱ्यांक शिटकावणी; नाजाल्यार फुडारांत वायट परिणाम भोगचे पडुये

पणजी: गोंयांत कचेऱ्यो आशिल्ल्या सगल्या केंद्रीय खात्यांनी गोंयच्या तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो राखीव दवरच्यो. मोपा विमानतळ, गोवा शिपयार्ड तशेंच टपाल कचेरेंतल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें. नाजाल्यार फुडारांत ताचे वायट परिणाम भोगचे पडुये अशी शिटकावणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी काल (शुक्रारा) दिली.

गोंयांतल्या सुशिक्षीत तरणाट्यांक नोकऱ्यांची गरज आसा. राज्य सरकार आपले परीन तांकां नोकऱ्यो मेळोवन दिता. पूण केंद्र सरकाराच्या ज्या खात्यांच्यो कचेऱ्यो गोंयांत आसात त्या कचेऱ्यांनी थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळप गरजेचें आसा. ह्या कचेऱ्यां कडल्यान नोकरेचीं पदां भरपा खातीर जायराती उजवाडायतात. ते प्रमाण थळावे नोकरे खातीर अर्जूय करतात. पूण तांकां नोकऱ्यो मेळनात. ह्या कचेरेंतले अधिकारी आपले मर्जींतल्या गोंयां भायल्यांक नोकरभरतींत चड प्राधान्य दितात. ताका लागून थळाव्या तरणाट्यां मदीं तिडक पातळत चल्ल्या. फुडारांत ताचे पडसाद उमटुचे न्हय हे खातीर कचेऱ्यांनी नोकऱ्यां मदीं थळाव्यांक प्राधान्य दिवप गरजेचें आसा अशें मंत्री नायक हांणी म्हणलें.

गोवा शिपयार्ड, टपाल हे सारक्या केंद्राच्या खूबशा खात्यांच्यो कचेऱ्यो गोंयांत आसात. तेच बरोबर मोपा विमानतळ सुरू जातलो. हांगा आपूण चडांतचड गोंयकारांक सेवेंत घेवपा विशीं यत्न करतलों अशी हमीय श्रीपाद नायक हांणी दिली.

टपाल खात्यान जें केलां, तशें जावचें न्हय

कांय वर्सां फाटीं टपाल खात्यान गोंयांतल्या तरणाट्यांची कंत्राटी पद्दतीचेर भरती केल्ली. कांय वर्सां उपरांत तांकां नोकऱ्यांनी कायम करपाची हमीय दिल्ली. पूण कायम भरती वेळार हेर राज्यांतल्या तरणाट्यांची निवड केली. हाचे मुखार अशे प्रकार जावचे न्हय. हे प्रकार गोंयकार तरणाटे खपोवनूय घेवपाचे मनस्थितींत नात अशेंय श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.