कृत्रिम बुद्धीमताय: कांय प्रणाली, कांय आव्हानां – २

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे जायते फायदे आसात जशे की.. ए.आय केन्नाच थकना, शिकपाचेर सबाव वा मनोवृत्तीचो परिणाम जायना. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून पालकांक खंयच्या वेळार, खंयच्या सुवातेर आपल्या भुरग्यांचेर नदर दवरपाक मेळटा.

युनेस्कोच्या 2021 वर्साच्या अहवाला प्रमाण ए.आय. शिकप आनी शिकोवपांत नवे आमुलाग्र बदल घडोवन हाडपाची तांक आसा. आतां देसभरांतल्या शिक्षणीक मळार वापरपाक लागपी कांय ए.आय. प्रणाली पळोवया.

 1. Chatbots (चॅटबॉट)
  ज्या शाळांनी विद्यार्थी जंय I Pad (आय पॅड), I Phone ( आय फोन) वापरतात. थंय चॅटबॉट वापरतले. गणीतांत कठीण संकल्पना, गुंतागुतीच्यो गजाली समजून घेवपाक आदार करता. हातूंत प्रतिमा, व्हिडियो वरवीं मजकूर विद्यार्थ्यां मुखार सादर करतात. विशय शिकल्या उपरांत विद्यार्थांक क्विझ घेवन आपलो निकाल अध्यापकां मुखार सादर करूं येता.
 2. Virtual Reality ( आभासी वास्तव)
  ह्या आभासी माध्मातल्या मजतीन वर्गांतूच विद्यार्थांक 3 संगणकीय वातावरम तयार करून तांकां अणभव दिवंक शकतात. विद्यार्थांक आपले कल्पनेचो संवसार तयार करूं येता. अमूर्त (abstract) संकल्पना स्पश्ट करूं येता.
 3. Robotics
  कृत्रीम बुद्धी आशिल्ल्या रोबॉटांचो (Robots) वापर शिक्षणाच्या मळार क्रांतीकारी थारतलो. जातूंत विद्यार्थांक गुंतागुंतीची संकल्पना शिकतना वाज येवचो ना. शिक्षक फकत आज्ञा दिवन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो संकल्पना शिकोवंक शकतले. हे प्रणलीचेर सिनेमा लेगीत आयले. देखीक- तेरे बातोंने ऎसे उलझाए दिया.
  4) Personalised Learning ( वैयक्तीक शिक्षण)
  ए.आय दरेका विद्यार्थांची आवड आनी तांकी प्रमाणें शिकपाक वैयक्तीक मजत करतले. अशे तरेन विद्यार्थांक अभ्याक्रमाचे विस्तृत पर्याय दितले.
  5) Voice Assistance (आवाजाची मजत)
  ही एक सामकी आकर्शक शिकपाची रित आसा. जातूंत विद्यार्थी घरांत बसून व्याकरणाच्यो चुको सुदारूंक शकतात. निबंद बरोवंक तशेंच अभ्यासाचे वेळां पत्रक तयार करूंक शकतात. आनी हें साधनां अपंग, कुड्डें आनी भोवभाशी विद्यार्थांक आवाज वळखुवपाक, वैयक्तीक अभ्यास करपाक मजत करतलें.
  6) Virtual Facilitator (आभासी सुलभताय दिवपी)
  व्हर्चुअल ट्रेनर ही अशी प्रणाली जीं शिक्षकांक वेग-वेगळ्या धड्यांक तर्कांचेर आदारीत जापो तयार करपाक मजत करता.
  7) Automated Grader (स्वंयचलीत ग्रेडर)
  ही पद्दत वेगवेगळ्या परिक्षांचें मुल्ल्यांकन करपाक आदार करता. परिक्षेंत विद्यार्थांच्या कामगिरीचें विश्लेशण करून उमेदवाराच्या गिन्यानाचें प्रभावीपणान मुल्ल्यांकन करता. ही पद्दत ग्रेडींग प्रक्रिया बेगीन पुराय करता. देखून निकालाची वाट पळोवपाची गरज ना.
  8) Adaptive Learning (अनुकूल शिकप)
  ही एक शिकोवपाची पद्दत, जी संगणकीय अल्गोरिदम तशेंच कृत्रीम बुद्धीचो वापर करून दरेका विद्यार्थांच्या गरजे प्रमाण अभ्यासक्रम तयार करता. तांची शिकपाची प्रक्रिया खूब बरी करता. वेगवेगळीं साधनां आनी शिकपाचे रिसोर्साचें वितरण करता. जाका अँडॉप्डव्ह टिचींग म्हळ्यार अनुकूल शिकोवप अशेंय म्हणटात. ही एक शिक्षणीक प्रणाली. आय.एस जी संगणक आल्गोदिम तशेंच कृत्रीम बुद्धीचो वापर करून विद्यार्थ्या कडेन संवाद सादता. दरेका विद्यार्थांचो विशिश्ट गरजो भागोवपा खातीर योग्य रितीन रचून दवरिल्ल्या साधनांचो आनी शिकोवपांच्यो प्रणाली विचारून शिक्षकांक शिकपाक मजत करता. देखीक, जर एक विद्यार्थांक व्हडल्या गणनेन त्रास जाता. जाल्यार ताका रोखडीच तात्पुरत्या पद्दतीन मजत जातली. त्या विद्यार्थांक कॅल्क्युलेशन करपाक मजत जातली. आयबीएम, गुरु, ड्रिमबॉक्स, एँलेक्स ,रिझनिंग मायंड सारक्या वेगवेगळ्या कंपनींनी हाचेर काम करपाक सुरवात केल्या. तातूंतल्यान विद्यार्थांकय मार्गदर्शन करतात.
  9) Proctoring ( प्रॉक्टरिंग करप)
  A.I आदारीत रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रणाली अश्या जायत्या पदवी, पदव्युत्तर परिक्षा प्रक्रियेंत वापरतात. परिक्षांनी प्रत करपाचेर नियंत्रण दवरता. अभ्यासाच्या साहित्याची साहित्य … रयो कोजून काडपाक, फटोवप आडोवपाक मजत करता.
  10) Chat Campus ( गप्पा कॅम्पस)
  हे पद्द्ती वरवीं आमी आमची खंयचीय म्हायती दिवंक नासतना संगणका कडेन संवाद सादपाक शकतात.एका परस चड व्यक्तींक संदेस वा र्इमेल धाडूंक शकता. गट गप्पा वेगवेगळे प्रकल्प एकठांय करूंक शकतात.
  11) Data Accumulation (डेटा एकठांय करप)
  ही प्रणाली संगणकांत व्हड प्रमाणांत म्हायती सांठोवपाक आदार करता. जाका लागून ती योग्य वेळार वापरूं येता.
  12) Chat GPT (गप्पा जीपिटी)
  मनशांच्या सैमीक भाशेची नक्क्ल करून प्रतिसाद मेळोवपा खातीर जनरेटिव्ह कोड तयार करपी हो ए.आय. प्रोग्राम, क्विझ, भास अणकार आनी परिच्छेद निर्मिती खातीर ताचो उपेग करतात.
  आयज संवसारांतभर वेग वेगळे शिक्षणीक मंच उपलब्द आसा देखीक- Third space, Learning, Little Dragon, Brainy , CTI, Carnegie Learning. Thinker Math, Nuance, Kid Sense. तातूंत ए.आय. शिक्षांत मजत करता.
  कांय AI Tools जीं वेगवेगळ्या कामां खातीर वापरतात.
  कितेंय बरोवपाक खातीर ( To Write anything) – Writesonic कला निर्मिती खातीर ( To Generates Art) – Mid Journey,
  कोड तयार करपाक (To Generates Code) – Replit
  व्हिडियो – (To Generates Video)- Synthesia,
  संगीत निर्माण करता (To Generates Music)- Soundraw,
  पीपीटी तयार करता ( To Generates PPTs) – Slides AI
  भारतांतले राश्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हातूंतय कृत्रीम बुद्धीचो आस्पाव केला. गणीत आनी विज्ञान शिकोवप आनी शिकप हातूंत तंत्रगिन्यांनांचो पुराय उपेग जातलो. भाशेच्यो आडमेळीं पयस करून आपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण मेळटलें. योग्य शिक्षणीक नियोजन आनी वेवस्थापन करूं येता.
  केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान (सीबीएसर्इ) कृत्रीम बुद्धीमता हो पर्यायी विशय म्हूण अभ्यासक्रमांत आस्पाव केला. महाराश्ट्रा सयत हेर जायत्या राज्यांनी आयज एआय प्रशिक्षणांत पदवी आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम दितात. जश्यो एका नाण्यांक दोन बाजू आसतात. तशींच ह्या तंत्रज्ञानांकय दोन बाजून आसतात. देशून शिक्षकांनी पुरायपणान कृत्रीम बुद्धीचेप आदारून रावचे परस दरेका विद्यार्थ्यांक योग्य लक्ष मेळचें म्हणून हें तंत्रगिन्यांनाचो योग्य वापर करून शिकोवपाचें काम चालू दवरचें.
  कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे जायते फायदे आसात जशे की.. ए.आय केन्नाच थकना, शिकपाचेर सबाव वा मनोवृत्तीचो परिणाम जायना. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून पालकांक खंयच्या वेळार, खंयच्या सुवातेर आपल्या भुरग्यांचेर नदर दवरपाक मेळटा. भुरग्यांक वेग वेगळ्या सॉफ्टवेरा वरवीं कसलें शिक्षण मेळटा. तांकां तपासूंक मेळटा. मनशाच्यो चुको उण्यो करता. मशीनांच्या आदारान बेगीन निर्णय घेवंक मेळटात.
  आपत्कालीन स्थितींत मशीनांचो उपेग करूं येता. शारिरीक आव्हान आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर मशीनांचो आदार घेवंक मेळटा.
  आमचे मुखार आशिल्लीं आव्हानां..
  आमचे मुखार सगळ्यांत व्हडलें आव्हान म्हणल्यार कृत्रीम बुध्दिमता तंत्रज्ञान योग्य रितीन हाताळप. हें तंत्रज्ञान वापरपाक योग्य प्रशिक्षण दिवचें. कृत्रीम बुध्दिमता मनशाच्या रोजगाराचेर अतिक्रमण करता., शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मुल्ल्यांकन करता आनी मार्गदर्शन करता. तशें कृत्रीम बुद्धी मार्गकर्शन दिवंक शकची ना., भावनीक शिकप हानीकारप थारूं शाकता. विद्यार्थ्यां मदीं आळस वाडटली. वैयक्तीक कुशळटायेचो उणाव हें एक व्हड आव्हान थारतलें. तुमचे मशीनांचेर आदारून आशिल्ल्यान जायते प्रस्न निर्माण जातले. सृजनशीलताय, भावनीक संबंद दिसतलो. सुवार्थ आनी सुवार्थ वाडटलो. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून शिक्षणीक प्रक्रिया खर्चीक जातली. देखून आर्थीक अक्षमतायेक लागून योग्य विद्यार्थ्यांक संद वचपाची शक्यताय आसा. कृत्रीम बुध्दि शिक्षणीक विशमताय कायम दवरूं येता आनी हालचालींक आडमेळीं येवंक शकतात. शिक्षणाचे पारंपारीक रुप बदलून, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यां मदलो इश्टागतीचो संबंद, मोगाचें नातें पयसावपाची भिरांत न्हयकारूं नज.
  अश्या ह्या तंत्रगिन्यांचो उपेग करून वेगवेगळ्या मळार प्रगती केल्ल्या विद्यार्थ्यांनी देशाचे उदरगतीक व्हड योगदान दिवचें. मनशांची बुद्धी आनी कृत्रिम बुद्धी हांचो मेळ घालपाच्या मळार प्रगती जावंक जाय. जाका लागून भारत देशाक संवसाराचें फुडारपण करूंक मजत जातली.

विशाल सिनाय खांडेपारकार
8080622370